Usługi - 240112-2019

23/05/2019    S99

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego

2019/S 099-240112

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Informatycznych
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zenon Wojdaszewicz
E-mail: z.wojdaszewicz@ron.mil.pl
Tel.: +48 261848363
Faks: +48 261847145
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czi.wp.mil.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zamowienia-czi.wp.mil.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Serwis 3DC – umowa serwisowa na Data Center w 3 lokalizacjach

Numer referencyjny: 1612.3.2019.ZW
II.1.2)Główny kod CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie wsparcia serwisowego sprzętu i oprogramowania trójośrodkowego klastra niezawodnościowego (dalej 3DC) zbudowanego w głównej mierze z macierzy dyskowych producenta Hitachi Vantara wraz z oprogramowaniem zarządzającym oraz sieci SAN zbudowanej w oparciu o urządzenia producenta Cisco.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar RP

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający przewiduje realizację serwisu w 2 etapach:

Etap I

Wykonanie przeglądu zerowego sprzętu i oprogramowania środowiska 3DC oraz audytu konfiguracji sprzętu i oprogramowania w celu zweryfikowania:

— sprawności technicznej sprzętu IT będącego składowymi 3DC,

— wersji sprzętu i oprogramowania zapewniającego możliwość objęcia rozwiązania trzyletnim serwisem w oparciu o świadczenia producentów,

— konfiguracji rozwiązania 3DC w zakresie jego poprawnego i efektywnego funkcjonowania.

Wykonanie Raportu przeglądu zerowego zawierającego wykaz wszystkich czynności koniecznych i zalecanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonanie niezbędnych czynności usprawnienia sprzętu, wersjonowania sprzętu i oprogramowania oraz konfiguracji środowiska 3DC zgodnie z Raportem przeglądu zerowego.

Dostarczenie dokumentu potwierdzającego wykupienie wsparcia serwisowego u producentów sprzętu i oprogramowania tworzącego rozwiązania 3DC na okres 3 lat od momentu zakończenia realizacji prac przewidzianych w Etapie I.

Etap II

Realizacja usługi wsparcia serwisowego przez okres 36 miesięcy od daty zakończenia Etapu I.

Wsparcie serwisowe oznacza pozyskanie ochrony pogwarancyjnej na posiadane i użytkowane przez Zamawiającego rozwiązanie 3DC o następującej charakterystyce:

Rozwiązanie 3DC pracuje w 3 lokalizacjach Zamawiającego na terenie Polski, w których rozwiązanie zbudowane jest z:

— macierzy dyskowych Hitachi Virtual Storage Platform;

— przełączników sieci: MDS 9513,

— oprogramowania umożliwiającego pracę w trybie trójośrodkowego klastra niezawodnościowego (zarządzanie, monitorowanie, replikacja).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, gdy wykaże że posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego o klauzuli minimum „POUFNE” trzeciego stopnia wydane zgodnie z ustawą z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018, poz. 412 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, gdy wykaże że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/07/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/07/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, bl. 30, p. 216, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2019