Lieferungen - 240133-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Computeranlagen und Zubehör

2020/S 100-240133

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Postanschrift: ul. H. Wieniawskiego 1
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-712
Land: Polen
Kontaktstelle(n): mgr Aleksandra Korcz
E-Mail: akorcz@amu.edu.pl
Telefon: +48 618294124
Fax: +48 618294012

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.amu.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia wyższa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa serwera obliczeniowego typu „rack” wraz z zasilaczem awaryjnym oraz dodatkowymi akcesoriami

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/5672/D/19/1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera obliczeniowego typu „rack” wraz z zasilaczem awaryjnym oraz dodatkowymi akcesoriami.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera obliczeniowego typu „rack” wraz z zasilaczem awaryjnym oraz dodatkowymi akcesoriami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku A do niniejszej SIWZ. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do: Zakładu Geoinformacji, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty – po stronie Wykonawcy. Warunki minimalne gwarancji i serwisu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr A do niniejszej SIWZ. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość pracy urządzeń:

— czas reakcji serwisu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do niniejszej SIWZ,

— czas naprawy od momentu zgłoszenia – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do niniejszej SIWZ,

— okres gwarancji będzie automatycznie przedłużany o czas trwania zgłoszonych awarii urządzeń.

Termin realizacji – sprzęt ze stawką VAT 0 % – maks. do 45 dni od daty zawarcia umowy i otrzymania przez Wykonawcę odpowiedniego zamówienia wraz z potwierdzeniem właściwego organu nadzorującego Zamawiającego zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt 1 w związku z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) – dotyczy serwera (jednostki obliczeniowej) oraz monitora 23,8 cala. Pozostały sprzęt – maks. do 45 dni od daty zawarcia umowy.

Miejsce realizacji zamówienia: Poznań. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 800,00 PLN (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 022-047670
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa serwera obliczeniowego typu „rack” wraz z zasilaczem awaryjnym oraz dodatkowymi akcesoriami

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.). Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/

Do oferty należy dołączyć: oświadczenie – JEDZ, formularz ofertowy, formularz cenowy, zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów – zał. nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy), dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium innej niż pieniądz, pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy). Wykonawca dołączy do oferty opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A do SIWZ (tj. w szczególności karty katalogowe oferowanych urządzeń, foldery informacyjne, zestawienie zawierające określenie producenta i modelu oferowanych urządzeń, konfiguracji i parametrów w języku polskim itp.) oraz:

1) dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta sprzętu – dotyczy serwera (jednostki obliczeniowej);

2) deklarację zgodności CE – dotyczy serwera (jednostki obliczeniowej);

3) wynik testu SPECint_rate_base2006 (zgodnie z wymaganiem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia), wynik ww. testu musi być również zamieszczony na stronie www.spec.org – dotyczy serwera (jednostki obliczeniowej);

4) serwer (jednostka obliczeniowa) musi posiadać certyfikację dla systemów Windows serwer 2019 i 2016, wymagane dołączenie wydruku ze strony: https://www.windowsservercatalog.com

5) serwer (jednostka obliczeniowa) musi posiadać certyfikację dla systemów Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 i 7.3, wymagane dołączenie wydruku ze strony: https://access.redhat.com ecosystem/hardware

6) oświadczenie producenta serwera potwierdzające, że podzespoły, z których zbudowany jest serwer, są produktami producenta tego serwera lub są przez niego certyfikowane oraz są objęte gwarancja producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. Klauzula infor. z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem – zgodnie z SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden spełniał warunki określone w pkt V.1.b, tj. wszystkie ww. warunki muszą być spełnione, ale niekoniecznie przez każdego z Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie dla nich dokonywana łącznie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o zamówieniu lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie je odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020