Leveringen - 240147-2020

25/05/2020    S100

Polska-Wodzisław Śląski: Elektryczność

2020/S 100-240147

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Wodzisław Śląski
Adres pocztowy: ul. Bogumińska 4
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Skibińska
E-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Tel.: +48 324590429
Faks: +48 327218703

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wodzislaw-slaski.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz obiektów będących własnością Gminy Wodzisław Śląski.

Numer referencyjny: BZP.271.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie nie zostało podzielone na części.

1) Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz obiektów będących własnością gminy Wodzisław Śląski.

Szczegółowy wykaz punktów poboru energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego według grup taryfowych i mocy umownych zawiera załącznik nr 2.

Łączna ilość punktów poboru objętych zamówieniem wynosi 170, z czego:

— grupa taryfowa C12b – 160 punktów.

Moc umowna – 2 599,5 kW,

— grupa taryfowa C11 – 9 punktów.

Moc umowna – 165,2 kW,

— grupa taryfowa R – 1 punkt.

Moc umowna –0,15 kW.

W punktach tych zabudowane są zegary astronomiczne CPA 3.1, liczniki jedno i dwutaryfowe.

Szczegółowy wykaz punktów poboru energii dla obiektów gminy znajduje się w załączniku nr 2a.

Łączna ilość istniejących punktów wynosi 51, z czego:

— grupa taryfowa C11 – 47 punkty.

Moc umowna – 903,8 kW,

— grupa taryfowa G11 – 1 punkt.

Moc umowna 5,7 kW.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 710 610.36 PLN / Najdroższa oferta: 1 010 453.27 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wodzisław Śląski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz obiektów będących własnością gminy Wodzisław Śląski.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Wymagany termin realizacji zamówienia obowiązywał będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2021 r., z zastrzeżeniem, że termin od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r., jest terminem podstawowym, a pozostały termin stanowi prawo opcji.

Prawo opcji, polega na realizacji zamówienia w kolejnych miesiącach (od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.), następujących po zamówieniu podstawowym, w przypadku przyznania środków w kolejnych planach budżetowych lub finansowych. Inicjacja opcji będzie zgłaszana wykonawcy nie później niż 30 dni przed jej rozpoczęciem, pisemnie na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 045-106009
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz obiektów będących własnością Gminy Wodzisław Śląski

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Łagiewnicka 60
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 30-417
Państwo: Polska
E-mail: karolina.kowal@tauron.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 978 034.10 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 710 610.36 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020