De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 240150-2021

14/05/2021    S93

Luxemburg-Luxemburg: Digitaliserings- en drukkerijdiensten en -uitrusting voor de EIB-groep

2021/S 093-240150

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2950
Land: Luxemburg
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eib.org
Adres van het kopersprofiel: https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7882
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2950
Land: Luxemburg
E-mail: CFT-1628@eib.org
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eib.org
Adres van het kopersprofiel: https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Digitaliserings- en drukkerijdiensten en -uitrusting voor de EIB-groep

Referentienummer: CFT-1628
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79811000 Digitale drukkerijdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze aanbestedingsprocedure is de gunning van een raamovereenkomst voor het verlenen van digitaliserings- en drukkerijdiensten aan de EIB-groep.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 11 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30120000 Fotokopieer- en offsetdrukmachines
30124500 Toebehoren voor scanners
30124520 Documenteninvoerders voor scanners
30197630 Drukpapier
30216110 Scanners voor computergebruik
48000000 Software en informatiesystemen
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
79521000 Fotokopieerdiensten
79999100 Scanningsdiensten
48318000 Scannersoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

De kantoren van de EIB-groep in Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De dienstverlener levert een geïntegreerde dienst die het volledige dienstenpakket van zowel het huidige kopieer- als scancentrum omvat, ter verbetering van synergieën en efficiënt beheer van hulpbronnen. Bovendien moeten de diensten worden verleend in het kader van het model voor beheerde diensten, waarbij de dienstverlener het eind-tot-eindbeheer en de operationele verantwoordelijkheid voor het digitaliserings- en drukkerijcentrum van de EIB-groep op zich neemt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt ondertekend voor een initiële looptijd van vier jaar en kan tweemaal worden verlengd, telkens voor één jaar (maximaal zes jaar).

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Zie de aanbestedingsstukken (uitnodiging tot deelname, secties 1.7) Selectiecriteria en 1.8) Criteria voor het selecteren van geselecteerden).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

— de dienstverlener moet aanzienlijk investeren in uitrusting; - zowel de EIB als de dienstverlener zullen aanzienlijk investeren in de overgangsfase; - er is een langere looptijd nodig om deze investeringen terug te verdienen.

IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/06/2021
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Tussen 48 en 72 maanden.

VI.3)Nadere inlichtingen:

Opmerking: deze aanbestedingsprocedure bevat twee fasen. In de eerste fase moeten geïnteresseerde ondernemers enkel een deelnemingsaanvraag indienen die bestaan uit de prekwalificatiedocumenten zoals vermeld in sectie 2 van de uitnodiging tot deelname (tijdens de eerste fase worden er geen inschrijvingen ingediend). Alleen de gegadigden die zijn geselecteerd door de EIB zullen worden uitgenodigd om een inschrijving in te dienen in de tweede fase van de aanbestedingsprocedure.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Inschrijvers kunnen in eerste instantie eventuele bezwaren met betrekking tot de aanbesteding indienen bij de Bank aan de hand van de contactgegevens in sectie I.1) van deze aankondiging van opdracht. Indien inschrijvers of andere belanghebbenden van mening zijn dat de EIB schuldig is aan onbehoorlijk bestuur (bijv. doordat zij niet heeft gehandeld in overeenstemming met de door haar vastgestelde beleidslijnen, normen en procedures, of dat zij de beginselen van behoorlijk bestuur niet in acht heeft genomen), kunnen zij een klacht indienen bij de klachtenregeling van de EIB-groep (zie https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/ index.htm) binnen één jaar na de datum waarop de vermeende actie, het besluit of het nalaten van de Bank redelijkerwijs door de klager bekend kon zijn. Indien de inschrijvers ontevreden zijn met de uitkomst, kunnen zij het antwoord van de EIB-groep op de klacht door de Europese Ombudsman laten beoordelen (zie https://www.ombudsman.europa.eu). Binnen twee maanden na de kennisgeving van het resultaat van de procedure (gunningsbesluit) kunnen inschrijvers een beroep tot nietigverklaring en/of schadevergoeding instellen. Elk verzoek van inschrijvers en elk antwoord van de Bank of elke klacht van onbehoorlijk bestuur heeft noch tot doel, noch tot gevolg dat de termijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring wordt opgeschort, noch dat er een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring wordt geopend. De instantie verantwoordelijk voor de behandeling van nietigverklaringsprocedures staat vermeld in sectie VI.4.1) van deze aankondiging van opdracht.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/05/2021