Dostawy - 240171-2020

25/05/2020    S100

Polska-Gdańsk: Urządzenia komputerowe

2020/S 100-240171

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania I Ekonomii
Adres pocztowy: ul. G. Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Kotowska
E-mail: ewa.kotowska@zie.pg.gda.pl
Tel.: +48 583486342

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pg.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.dzp.pg.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego oraz drukującego dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Numer referencyjny: ZP/1/018/D/20
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, bez wcześniejszej eksploatacji, wolnego od wad i niebędącego przedmiotem praw osób trzecich sprzętu komputerowego i sieciowego oraz drukującego, dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

— Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

a) WZIE.0001 1 szt. komputera przenośnego 2 w 1 – 100 % opcji;

b) WZIE.0002 3 szt. komputera przenośne 17” – 100 % opcji;

c) WZIE.0003 2 szt. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne – 100 % opcji;

d) WZIE.0004 1 szt. serwer / pamięć masowa typu NAS – 100 % opcji;

e) WZIE.0005 10 szt. switch 5 portowy – 100 % opcji;

f) WZIE.0006 4 szt. switch 48 +4 portowy – 100 % opcji.

Postępowanie podzielone jest na 2 części:

1. Komputery i urządzenie wielofunkcyjne.: WZIE.0001, WZIE.0002, WZIE.0003;

2. Sprzęt sieciowy i serwer NAS: WZIE.0004, WZIE.0005, WZIE.0006.

— Na sprzęcie winny być naklejki z: nazwą sprzedawcy, datą gwarancji.

— Dostawa ww. sprzętu ma nastąpić w jednym dniu. Szczegółowy opis w Załączniku nr 3.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 160 228.66 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1. Komputery przenośne (laptopy) i urządzenie wielofunkcyjne: WZIE.0001, WZIE.0002, WZIE.0003

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, siedziba: ul. R. Traugutta 79, 80-221 Gdańsk, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

a) WZIE.0001 1 szt. komputer przenośny 2 w 1;

b) WZIE.0002 3 szt. komputer przenośny 17”;

c) WZIE.0003 2 szt. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

a) WZIE.0001 1 szt. komputera przenośnego 2 w 1 – 100 % opcji;

b) WZIE.0002 3 szt. komputera przenośne 17” – 100 % opcji;

c) WZIE.0003 2 szt. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne – 100 % opcji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Tryb: przetarg nieograniczony. Wadium: 900,00 PLN. Termin związania ofertą: 60 dni. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 21 dni kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

2. Sprzęt sieciowy i serwer NAS: WZIE.0004, WZIE.0005, WZIE.0006.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48800000 Systemy i serwery informacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, siedziba: ul. R. Traugutta 79, 80-221 Gdańsk, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

d) WZIE.0004 1 szt. serwer / pamięć masowa typu NAS;

e) WZIE.0005 10 szt. switch 5 portowy;

f) WZIE.0006 4 szt. switch 48 +4 portowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

d) WZIE.0004 1 szt. serwer / pamięć masowa typu NAS – 100 % opcji;

e) WZIE.0005 10 szt. switch 5 portowy – 100 % opcji;

f) WZIE.0006 4 szt. switch 48 +4 portowy – 100 % opcji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Tryb: przetarg nieograniczony. Wadium: 900,00 PLN. Termin związania ofertą: 60 dni. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 21 dni kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 004-004212
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

1. Komputery przenośne (laptopy) i urządzenie wielofunkcyjne: WZIE.0001, WZIE.0002, WZIE.0003

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Crocom Computer Systems W. Bojarski, Z. Czerniak Sp. j.
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000246611
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-227
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 45 278.66 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 71 060.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

2. Sprzęt sieciowy i serwer NAS: WZIE.0004, WZIE.0005, WZIE.0006.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Crocom Computer Systems W. Bojarski, Z. Czernaik Sp. j.
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000246611
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-227
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 84 988.54 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 74 154.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia dokumentacji technicznej. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp,

Wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie adresu internetowego urzędu lub organu wydającego dokument;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz w ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Wykonawca składa: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020