Usługi - 240218-2017

24/06/2017    S119    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Usługi odśnieżania

2017/S 119-240218

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
ul. Partyzantów 36
Gdańsk
80-254
Polska
Tel.: +48 583412041
E-mail: info@gzdiz.gda.pl
Faks: +48 585244609
Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gzdiz.gda.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gzdiz.gda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie infrastrukturą drogową i zielenią

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego miasta Gdańska – II Zakresy.

Numer referencyjny: 28/B/PC/2017
II.1.2)Główny kod CPV
90620000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie zimowe dróg podstawowego układu komunikacyjnego miasta Gdańska – II Zakresy’’.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakres I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasta Gdańska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i usuwanie oblodzenia nawierzchni na drogach miasta Gdańska – Zakres I: (Rejon obszarowy: Ujeścisko, Chełm, Orunia, Olszynka, Stogi, Sobieszewo).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za usuwanie skutków zimy lekkiej przy użyciu chlorku sodu bez odpłużania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za 1 godzinę utrzymywania stanu niepełnej gotowości zimowej / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa jedna pługoposypywarka podczas utrzymania stanu niepełnej gotowości / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2017
Koniec: 15/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie o 50 % zakresu zamówienia podstawowego w przypadku konieczności objęcia utrzymaniem zimowym nowych dróg lub ich odcinków, przekazanych do użytkowania bądź zmiany klasyfikacji drogi z kategorii niższej na wyższą.

Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w każdym momencie w zależności od potrzeb wynikających z realizacji umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakres II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasta Gdańska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i usuwanie oblodzenia nawierzchni na drogach miasta Gdańska – Zakres II: (Rejon obszarowy: Osowa, Oliwa, Przymorze, Zaspa, Wrzeszcz, Brętowo, Suchanino, Piecki Migowo, Matarnia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za usuwanie skutków zimy lekkiej przy użyciu chlorku sodu bez odpłużania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za 1 godzinę utrzymywania stanu niepełnej gotowości zimowej / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa jedna pługoposypywarka podczas utrzymania stanu niepełnej gotowości / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2017
Koniec: 15/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie o 50 % zakresu zamówienia podstawowego w przypadku konieczności objęcia utrzymaniem zimowym nowych dróg lub ich odcinków, przekazanych do użytkowania bądź zmiany klasyfikacji drogi z kategorii niższej na wyższą.

Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w każdym momencie w zależności od potrzeb wynikających z realizacji umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ).

2. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

4) Rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe w części opisującej przychód, jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. V ppkt 2.1) SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa oświadczenie złożone przez te podmioty oraz dokumenty wymienione w pkt. V ppkt 1 i 2.1 SIWZ.

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom i ich podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w pkt. V ppkt 1 SIWZ (JEDZ).

6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca jest zobowiązany wykazać się uzyskaniem w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie min. w 1 roku przychodem netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług w wysokości nie mniejszej niż:

— dla Zakresu I – 8 000 000 PLN

— dla Zakresu II – 10 000 000 PLN

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden Zakres – wysokość średniego przychodu netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług musi być sumą przychodu netto wymaganego dla wybranych Zakresów.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – Wykonawcy wspólnie mogą spełnić ten warunek.

Ciąg dalszy pkt. III.1.1)

7. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:

— który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

— który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali usługi o charakterze ciągłym lub okresowym przez okres nie krótszy niż 5 miesięcy (tj. od października do kwietnia) z zakresu utrzymania zimowego jezdni dróg w infrastrukturze drogowej miejskiej na powierzchni nie mniejszej niż:

— dla Zakresu I – 1 100 000 m2

— dla Zakresu II – 900 000 m2

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden Zakres – ilość wykazanej powierzchni utrzymania zimowego musi być sumą powierzchni dla wybranych Zakresów.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek.

Uwaga:

Wykazana przez Wykonawcę powierzchnia nie może być efektem sumowania powierzchni wynikającym z częstotliwości świadczonych usług.

2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj.: sprzętem do zwalczania skutków zimy oraz sprzętem pomocniczym w ilościach zapewniających realizację usługi na powierzchni dróg objętych zamówieniem, w ilościach nie mniejszych niż:

Zakres I:

1. pługoposypywarki – 20 szt. w tym 4 szt. wyposażone w zraszacze solanką,

2. pługoposypywarki lub samochody uzbrojone w pługi odśnieżne – 8 szt. (niezależnie od pługoposypywarek wskazanych w ppkt 1),

3. odśnieżarka (pług wirnikowy) – 1 szt.,

4. ładowarki hydrauliczne samobieżne – 2 szt.,

5. samochód dostawczy z obsadą dwuosobową każdy – 1szt.,

6. wytwornica (wytwornice) solanki (roztworu wodnego chlorku sodu) o wydajności zapewniającej możliwość napełnienia roztworem jednorazowo zbiorników w pojazdach o łącznej pojemności 10 tys. litrów, lub wytwornica solanki o niższej wydajności lecz wyposażona w zbiornik na magazynowanie solanki o pojemności nie mniejszej niż 10 tys. litrów.

Zakres II:

1. pługoposypywarki – 20 szt. w tym 4 szt. wyposażone w zraszacze solanką,

2. pługoposypywarki lub samochody uzbrojone w pługi odśnieżne – 8 szt. (niezależnie od pługoposypywarek wskazanych w ppkt 1),

3. odśnieżarka (pług wirnikowy) – 1 szt.,

4. ładowarka hydrauliczna samobieżna – 1 szt.,

5. samochód dostawczy z obsadą dwuosobową każdy – 1szt.,

6. wytwornica (wytwornice) solanki (roztworu wodnego chlorku sodu) o wydajności zapewniającej możliwość napełnienia roztworem jednorazowo zbiorników w pojazdach o łącznej pojemności 10 tys. litrów, lub wytwornica solanki o niższej wydajności lecz wyposażona w zbiornik na magazynowanie solanki o pojemności nie mniejszej niż 10 tys. litrów.

W przypadku złożenia oferty na dwa Zakresy – ilość wymaganego sprzętu musi być sumą sprzętu dla dwóch Zakresów za wyjątkiem odśnieżarki (pług wirnikowy) – 1 sztuka dla dwóch Zakresów.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – Wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie.

3) dysponują dwiema bazami terenowymi dla każdego z Zakresów zlokalizowanymi w rejonach:

— dla Zakresu I: Gdańsk – Orunia i Gdańsk – Wrzeszcz,

— dla Zakresu II: Gdańsk – Wrzeszcz i Gdańsk – Kokoszki.

Powierzchnia każdej z baz powinna umożliwiać:

— stacjonowanie jednocześnie nie mniej niż 5 jednostek sprzętowych,

— zmagazynowanie środków do zwalczania śliskości w ilościach nie mniejszych niż 500 ton z utrzymaniem powyższego stanu w okresie trwania umowy.

Bazy powinny być wyposażone w pomieszczenie socjalne dla operatorów sprzętu, środki łączności bezprzewodowej (t.j. np.: telefon, fax, e-mail) oraz sprzęt do załadunku materiałów przeznaczonych do zwalczania śliskości zimowej dróg.

W przypadku złożenia oferty na dwa Zakresy – Wykonawca może wykazać 3 bazy w następujących rejonach: Gdańsk – Orunia, Gdańsk – Wrzeszcz oraz Gdańsk – Kokoszki.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy pkt. III.1.3)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – Wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie.

4) dysponują zapleczem warsztatowym zlokalizowanym na terenie jednej z powyższych baz terenowych (odpowiednio do Zakresu) o powierzchni i wyposażeniu umożliwiającym jednoczesną obsługę warsztatową co najmniej 3 jednostek sprzętowych niezależnie od pory doby i warunków atmosferycznych.

W przypadku złożenia oferty na dwa Zakresy – Wykonawca może wykazać jedno zaplecze warsztatowe dla dwóch Zakresów.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – Wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy Pzp.

Ogłoszenie wstępne – 2017/S 039-070797 z dnia 24.2.2017 r.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 039-070797
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/07/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/09/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, bud. B, pokój 03.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wadium należy wnieść w wysokości: Zakres I – 200 000 PLN, Zakres II – 400 000 PLN.

2. Osoba do kontaktów: Justyna Grzonka, tel. +48 58 52 44 622.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana pisemnie Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybieprzetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2017