Services - 24027-2022

17/01/2022    S11

Sweden-Gothenburg: Installation services of guidance and control systems

2022/S 011-024027

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Göteborgs Stad Inköp och upphandling
National registration number: 212000-1355
Postal address: Box 1111
Town: Göteborg
NUTS code: SE232 Västra Götalands län
Postal code: 40523
Country: Sweden
Contact person: Maria Hedenström
E-mail: maria.hedenstrom@ink.goteborg.se
Internet address(es):
Main address: http://www.goteborg.se/upphandling
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqphmiwyh&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqphmiwyh&GoTo=Tender
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicearbeten och mindre entreprenader - Styr och regler

Reference number: 364/21
II.1.2)Main CPV code
51900000 Installation services of guidance and control systems
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Upphandlingen avser ramavtal gällande styr- och reglerarbeten. Styr- och reglerarbeten som ingår i upphandlingen är t.ex: Installations- och programmeringsarbeten för styr-, regler och övervakningsinstallationer, service, underhåll och integration. Upphandlingen omfattar både fastighetsautomation och industriautomation. Exempel på områden inom industriautomation är vattenrening simhall och kylteknik ishall.

Med ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
50700000 Repair and maintenance services of building installations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE232 Västra Götalands län
Main site or place of performance:

Göteborg

II.2.4)Description of the procurement:

Upphandlingen avser ramavtal gällande styr- och reglerarbeten. Styr- och reglerarbeten som ingår i upphandlingen är t.ex: Installations- och programmeringsarbeten för styr-, regler och övervakningsinstallationer, service, underhåll och integration. Upphandlingen omfattar både fastighetsautomation och industriautomation. Exempel på områden inom industriautomation är vattenrening simhall och kylteknik ishall.

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Upphandlingen avser ramavtal gällande styr- och reglerarbeten. Med ramavtalen som grund kommer avrop att göras för varje uppdrag, där omfattning och övriga förutsättningar preciseras.

Styr- och reglerarbeten som ingår i upphandlingen är t.ex: Installations- och programmeringsarbeten för styr-, regler och övervakningsinstallationer, service, underhåll och integration. Upphandlingen omfattar både fastighetsautomation och industriautomation. Exempel på områden inom industriautomation är vattenrening simhall och kylteknik ishall.

Avrop

Uppdrag avropas enligt rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning (FKU).

Avrop genom rangordning sker inom följande belopps-spann:

1 SEK - 500 000 SEK

Avrop genom förnyad konkurrensutsättning (FKU) sker inom följande belopps-spann:

500 001 SEK - 2 500 000 SEK

För uppdrag överstigande 2 500 000 SEK har beställaren möjlighet att göra avrop genom FKU, eller genomföra en separat upphandling.

Uppskattad volym

De nedan angivna beställningsvolymerna innebär en uppskattad volym baserad på omsättning av befintliga ramavtal, förväntade kvantiteter för beställarna och vad som framkommit i analysen inför upphandlingen. Detta värde utgör ramavtalets uppskattade beställningsvolym (affärsvärde).

Affärsvärdet under den sammanlagda avtalstiden uppskattas till 95000000 SEK.

Observera att affärsvärdet endast är ett riktvärde. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte.

Under ramavtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån politiska beslut, verksamhets- och organisationsförändringar m.m. som kan påverka behovet, volymerna, antalet avtalsanvändare eller leveransställen.

Takvolym

Takvolym för ramavtalet uppgår till 114 000 000 SEK. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller detta förhållande förväntas inträffa inom en snar framtid har Inköp och upphandling rätt att säga upp ramavtalet till omedelbart upphörande. En sådan uppsägning påverkar inte giltigheten av kontrakt som ingåtts med stöd av ramavtalet dessförinnan.

I händelse av verksamhets-/organisationsförändring, ändrad lagstiftning, politiska beslut, myndighetsbeslut eller dylikt som påverkar behovet, volymerna, antalet avtalsanvändare eller leveransställen, förbehåller sig Inköp och upphandling rätten att justera den angivna takvolymen för ramavtalen enligt nedanstående förutsättningar.

Om det ackumulerade värdet på avrop gjorda från ramavtalen under avtalsperiodens första 24 månader, överstiger mer än 60 procent av värdet på angiven takvolym för ramavtalen, äger Inköp och upphandling rätt att höja angiven takvolym för ramavtalen med 20 procent. Med värde avses i detta hänseende de belopp i SEK som utgör de samlade avropen från ramavtalen respektive ramavtalens takvolym angivet ovan.

Ändringsoptionen kan lösas ut under hela den planerade avtalsperioden. För det fall att Inköp och upphandling löser ut optionen ska skriftligt meddelande härom skickas till leverantören.

Ramavtal

Upphandlingen avslutas genom att Inköp och upphandling och de antagna anbudsgivarna tecknar ramavtal.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 14/03/2022
End: 13/03/2026
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/02/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/02/2022
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten i Göteborg
Town: Göteborg
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/01/2022