Lieferungen - 240270-2020

25/05/2020    S100

Polen-Breslau: Schilder und Zubehör

2020/S 100-240270

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia
Nationale Identifikationsnummer: PL514
Postanschrift: pl. Nowy Targ 1–8
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-141
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Zamówień Publicznych, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. 135
E-Mail: wzp.dz@um.wroc.pl
Telefon: +48 717779230
Fax: +48 717779229
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://um-wroc.logintrade.net/
Adresse des Beschafferprofils: https://um-wroc.logintrade.net/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa tablic rejestracyjnych aluminiowych dla organu rejestracyjnego wraz z usługą odbioru i złomowania tablic

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/PN/5/2020/WSO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44423400 Schilder und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa tablic rejestracyjnych aluminiowych: ich wyprodukowanie i dostarczenie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz wzorami i wymiarami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 23), jak również odbiór i złomowanie tablic używanych, przekazywanych przez Zamawiającego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 10 688 470.79 PLN / höchstes Angebot: 11 884 306.13 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych aluminiowych, tj. ich wyprodukowanie i dostarczenie do Zamawiającego, zgodnie ze wzorami i wymiarami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.), jak również odbiór i złomowanie tablic używanych, przekazywanych przez Zamawiającego. Odbiór każdej partii tablic przekazywanych do złomowania odbywa się na podstawie wykazów sporządzonych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że ilości tablic mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto umowy. Dostawa nie musi również objąć wszystkich tablic rejestracyjnych.

Zamówienie obejmuje produkcję tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych, motorowerowych oraz tablic rejestracyjnych dla pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem rejestrowanych w gminie Wrocław, dostawę wyprodukowanych tablic na koszt i ryzyko Wykonawcy do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz odbiór od Zamawiającego używanych tablic rejestracyjnych celem ich złomowania (utylizacji). Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę. Tablice rejestracyjne dla pojazdów w gminie Wrocław muszą posiadać wyróżniki określone w:

— załączniku nr 12 (wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych) do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 ze zm.),

— załączniku nr 8 (wyróżniki województw i powiatów dla profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych), do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2019 r., poz. 546).

Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat tablic rejestracyjnych zgodny z przepisami polskimi na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1990 z późn. zm.).

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Tablice rejestracyjne muszą być dostarczone na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Natomiast wtórniki tablic rejestracyjnych, tablice rejestracyjne indywidualne, tablice dodatkowe będą dostarczane w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiający może złożyć zamówienie faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanego programu komputerowego.

Zamawiający może złożyć tzw. pilne zamówienie w przypadku konieczności wydania tablic utraconych przez ich właściciela potwierdzone e-mailem lub faksem. Realizacja tak złożonego zamówienie nastąpi w ciągu 24 godzin od chwili jego złożenia, z tym że upływ 24 godzin przypadający na dzień wolny od pracy skutkuje realizacją dostawy w pierwszym dniu roboczym do godziny 11.00. W zamówieniach określone zostaną rodzaje tablic oraz ich ilości. Wykonawca dostarczy każdą partię tablic własnym transportem i na własne ryzyko do miejsca wskazanego w zamówieniu. Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę.

Odbiór jakościowy każdej dostarczonej partii tablic odbędzie się w dacie faktycznego wprowadzenia poszczególnej partii do rejestracji pojazdów oraz w dniu dostawy przez wybraną losowo przez Zamawiającego partię dostarczonych tablic rejestracyjnych. Jeżeli w trakcie wprowadzania tablic do rejestracji Zamawiający ujawni wady jakościowe, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę z żądaniem wymiany wadliwych tablic.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 021-045682
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Utal Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Katarzyńska 9; Kobylnica
Ort: Gruszczyn
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 62-006
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 971 485.40 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 688 470.79 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020