Dostawy - 240361-2020

25/05/2020    S100

Polska-Kraków: Urządzenia komputerowe

2020/S 100-240361

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
Adres pocztowy: ul. dr. J. Babińskiego 29
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-393
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wilk
E-mail: anna.wilk@babinski.pl
Tel.: +48 126524526
Faks: +48 126524459

Adresy internetowe:

Główny adres: www.babinski.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu RTV, teletechnicznego i biurowego do pomieszczeń budynku szpitalnego nr 40

Numer referencyjny: ZP-1/20
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia, tj. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu RTV, teletechnicznego i biurowego – zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ, stanowiącym jednocześnie Kosztorys ofertowy.

Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej (wyciąg z opisu) autorstwa Pracowni Architektonicznej Wasko-Projekt Design Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zgodnie z wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym, a także zgodnie z zapisami projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 77 566.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30191000 Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Opis zamówienia:

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, 30-393 Kraków, ul. dr. J. Babińskiego 29, POLSKA

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.12.01.02-12-0450/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 025-055983
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Suntar Sp. z o.o.
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 77 566.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020