Supplies - 240414-2022

06/05/2022    S89

Poland-Katowice: Disposable gloves

2022/S 089-240414

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
National registration number: 9542260707
Postal address: ul. Powstańców 52 40-024 Katowice
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-024
Country: Poland
Contact person: Karina Przybyła
E-mail: wpr@wpr.pl
Telephone: +48 0326093140
Fax: +48 0326093154
Internet address(es):
Main address: http://wpr.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/wpr_katowice
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/wpr_katowice
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakupu wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej tj. rękawice jednorazowe nitrylowe dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Reference number: WPR/TZ/252/ZP/18/2022
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zakupu wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej tj. rękawice jednorazowe nitrylowe dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- opis przedmiotu zamówienia zawarto w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ,

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej rękawiczki jednorazowe nitrylowe dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- opis przedmiotu zamówienia zawarto w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ,

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 7
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.09.01.00-00-0380/20-00/269/2020/740

II.2.14)Additional information

Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2)Description
II.2.1)Title:

zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej -rękawiczki jednorazowe nitrylowe dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
II.2.4)Description of the procurement:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zakupu wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej tj. rękawice jednorazowe nitrylowe dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- opis przedmiotu zamówienia zawarto w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ,

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 7
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.09.01.00-00-0485/21-00/269/2021/598

II.2.14)Additional information

’’Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach -II edycja’’ w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który: spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ, nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1

ustawy Pzp.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ: - Formularz

oferty, Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Wykonawca składa

oświadczenie na formularzu JEDZ. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo

zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II

podrozdziale 9 pkt 2 SWZ. Wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania

wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy

organizacyjnej lub innym dokumencie. Do oferty wykonawca załącza również: Pełnomocnictwo (jeśli

dotyczy), Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 7 do SWZ) (jeśli dotyczy), Zastrzeżenie tajemnicy

przedsiębiorstwa, Oświadczenie, z którego wynika, jak zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy

– dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wzór stanowi załącznik nr 10 do

SWZ (jeśli dotyczy).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, w sytuacji wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, dotyczącego doświadczenia tj.: wykonał minimum jedno zamówienie, polegające na dostawie materiałów jednorazowego użytku, na kwotę nie mniejszą niż:- dla Zadania nr 1 – 32 000,00 zł brutto,- dla Zadania nr 2 – 27 000,00 zł brutto,DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE: Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściowąlub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do SWZ.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/05/2022
Local time: 10:15
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

- Zamawiający żąda wniesienia wadium, więcej informacji zawarto w rozdziale II pkt 10.

- Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych w tej ustawie. Oferta zostanie odrzucona, gdy została złożona przez Wykonawcę podlegającemu wykluczeniu z postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadkach określonych w tej ustawie.

- Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: maksymalnie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy– dotyczy wszystkich zadań.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590 ustawy Pzp).

1.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/05/2022