Dostawy - 240419-2020

25/05/2020    S100

Polska-Lublin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 100-240419

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
Adres pocztowy: ul. Dobrzańskiego 3
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 20-262
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Stec
E-mail: biuro@lpnt.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.lpnt.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utworzenie Centrum Nauki w przestrzeni Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego

Numer referencyjny: PN.1/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie dostaw i usług polegających na utworzeniu Centrum Nauki w przestrzeni Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 699 999.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000 Urządzenia multimedialne
32321200 Urządzenia audiowizualne
32420000 Urządzenia sieciowe
39133000 Zestawy wystawowe
34999400 Modele w skali
39154000 Sprzęt wystawowy
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
32321300 Materiały audiowizualne
32323000 Monitory wideo
45212310 Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
39150000 Różne meble i wyposażenie
32417000 Sieci multimedialne
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
92100000 Usługi kinematograficzne oraz wideo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lubelski Park Naukowo Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, woj. lubelskie, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie dostaw i usług polegających na utworzeniu Centrum Nauki w przestrzeni Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonanie systemu multimedialnego (etap 1), w tym:

− dostawę i montaż elementów systemu multimedialnego,

2) wykonanie ekspozycji interaktywnych wraz z aranżacją i adaptacją pomieszczeń (etap 2), w tym:

a) dostawę i montaż interaktywnych i multimedialnych eksponatów naukowych;

b) wykonanie aranżacji przestrzeni Centrum Nauki;

c) wykonanie kompleksowej adaptacji pomieszczeń, implementacji wymaganych sieci, instalacji i urządzeń, stanowisk interaktywnych;

d) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zezwoleń związanych z funkcjonowaniem wykonanych ekspozycji i innych elementów objętych przedmiotem zamówienia.

3) Wykonanie i wdrożenie Kontentu (etap 3), w tym m.in:

a) animację komputerową avatara Centrum Nauki, zrealizowaną z wykorzystaniem techniki mappingu;

b) multimedialny pokaz o charakterze edukacyjnym, poświęcony tematyce eksploracji kosmosu i rozwoju technologii kosmicznych, z wykorzystaniem techniki mappingu (czas pokazu od 20 do 30 minut);

c) animację komputerową wyświetlaną na instalacji architektonicznej zaprojektowanej i wykonanej przez wykonawcę;

d) podłogę interaktywną obsługującą multi-touch, z efektem „pękającej szyby” w miejscu dotyku;

e) animowany przewodnik po poszczególnych strefach wystawy, w formie krótkiej animacji 3D (30-60 sek.) z wykorzystaniem avatara, o którym mowa w lit. a);

4) Wdrożenie systemu zarządzania, szkolenia pracowników oraz testy funkcjonalności Centrum Nauki (etap 4), w tym:

a) wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania wystawą;

b) kompleksowe szkolenie pracowników wskazanych przez zamawiającego,z zakresu obsługi, konserwacji oraz serwisowania wszystkich elementów ekspozycji, eksponatów, stanowisk interaktywnych;

c) przekazanie instrukcji obsługi oraz regulaminów korzystania w języku polskim i angielskim dotyczących wszystkich elementów ekspozycji, eksponatów, stanowisk interaktywnych;

d) przeprowadzenie finalnych Testów Funkcjonalności Centrum Nauki.

Testy Funkcjonalności – testy funkcjonowania całości wykonanych elementów Centrum Nauki przy udziale statystów (symulacja działania systemu multimedialnego i Kontentu, symulacja przebiegu scenariusza wizyty w Centrum Nauki, symulacja użytkowania stanowisk interaktywnych).

5) Serwis przez okres trwania gwarancji (Etap 5):

Serwis – oznacza to wszelkie czynności i działania niezbędne do utrzymania uprawnień gwarancyjnych zamawiającego oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, w szczególności:

a) czynności wymiany elementów zużywających się wg wymogów gwaranta;

b) czynności konserwacji wg wymogów gwaranta;

c) inne czynności niezbędne do utrzymania gwarancji jakości w okresie jej obowiązywania.

6) Wsparcie techniczne przez okres gwarancji (etap 5).

Wsparcie Techniczne – oznacza to zagwarantowanie Zamawiającemu:

a) wsparcia technicznego za pośrednictwem infolinii lub dedykowanego numeru telefonu przez 7 dni w tygodniu (w godzinach od 8.00 do 20.00);

b) wsparcia technicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu (w godzinach od 8.00 do 20.00);

c) wsparcia technicznego na miejscu (miejsce funkcjonowania Centrum Nauki) w wymiarze jednej wizyty miesięcznie przez okres trwania gwarancji;

d) wsparcia technicznego na miejscu (miejsce funkcjonowania Centrum Nauki) w każdym przypadku awarii lub błędów w funkcjonowaniu przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w § 15 umowy.

3. Szczegółowy zakres prac został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz projekcie umowy stanowiącym Załącznik 2 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://lpnt.ezamawiajacy.pl

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 040-094302
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Utworzenie Centrum Nauki w przestrzeni Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Trias AVI Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 699 999.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 65 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Część zabudów, część aranżacji, część scenografii, część oprogramowania, część kontentu multimedialnego, cześć montaży, część prac adaptacyjnych, konsultacje, dokumentacja i wizualizacje

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

24.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020