Leveringen - 240462-2020

25/05/2020    S100    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Telde: Benzine

2020/S 100-240462

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Telde
Nationaal identificatienummer: P3502600D
Postadres: C/ Juan Diego de la Fuente, 38
Plaats: Telde
NUTS-code: ES70 Canarias
Postcode: 35200
Land: Spanje
Contactpersoon: Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Telde
E-mail: ariadnasosa@telde.es
Telefoon: +34 828013230
Fax: +34 928682344

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.telde.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8PzkGbnClyk%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contratación del suministro de combustibles

Referentienummer: 20146/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09132000 Benzine
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contratación del suministro de combustibles.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 560 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratación del suministro de combustibles.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Localización / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Criterio económico / Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ver cláusula 10 PCAP.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 202-490528
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20146/2029
Benaming:

Contratación del suministro de combustibles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Red Española de Servicios, S. A. U.
Nationaal identificatienummer: a25009192
Postadres: C/ Álvaro Rodríguez López, 1
Plaats: Santa Cruz de Tenerife
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 38003
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 560 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 560 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Contratación Publica
Postadres: C/ Tomás Miller, 38
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
Postcode: 35007
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/05/2020