Usługi - 240495-2016

Wyświetl widok skrócony

13/07/2016    S133

Polska-Mikołów: Usługi związane z odpadami

2016/S 133-240495

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gmina Mikołów
Adres pocztowy: Rynek 16
Miejscowość: Mikołów
Kod pocztowy: 43-190
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Matera, Grażyna Żurek
E-mail: zam@mikolow.eu
Tel.: +48 323248500
Faks: +48 323248400

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mikolow.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Mikołów.

Kod NUTS PL22C Tyski

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Mikołów na okres 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż od 1.12.2016 r. W przypadku podpisania umowy po 1.9.2016 r. umowa będzie realizowana nie dłużej niż do 31.12.2017 roku.
1.2. Powierzchnia gminy Mikołów wynosi 81 km 2. Ilość mieszkańców gminy Mikołów na koniec 2015 r. wynosiła 39 003. W oparciu o złożone deklaracje ilość osób zamieszkujących w gminie według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 36 699. Na podstawie załącznika nr B ustalono długość dróg, przy których zlokalizowane są nieruchomości do obsługi w ramach systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ogółem długość dróg wynosi 255,3 km.
1.3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:
a) zmieszane odpady komunalne;
b) papier (w tym karton);
c) szkło;
d) metale;
e) tworzywa sztuczne;
f) opakowania wielomateriałowe;
g) odpady zielone;
h) popiół i żużel paleniskowy;
i) przeterminowane leki i chemikalia;
j) zużyte baterie i akumulatory;
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
m) odpady budowlane i rozbiórkowe;
n) zużyte opony.
1.4. Przedmiot zamówienia winien być realizowany:
a) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych;
b) niezależnie od utrudnień wynikających z dojazdu do nieruchomości;
c) niezależnie od warunków atmosferycznych.
1.5. Szacunkowa liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne wynosi 7 336, w tym:
a) nieruchomości zamieszkałe: 6 423 (w tym: jednorodzinne – 6 254, wielorodzinne – 169);
b) nieruchomości mieszane: 246 (w tym: mieszane jednorodzinne – 170, mieszane wielorodzinne – 76);
c) nieruchomości niezamieszkałe: 667 (w tym ogródki działkowe – 10).
Wykaz nieruchomości objętych systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Mikołów zawiera załącznik nr C.
Powyższe dane nie uwzględniają powstawania nowych osiedli, ulic i budynków mieszkalnych, jak również nie uwzględniają likwidacji budynków i zmian liczby mieszkańców w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie nowo powstające nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe powinny być objęte usługą odbioru i zagospodarowania odpadów.
1.6. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania od właścicieli nieruchomości wynosi w okresie realizacji usługi 23 774,40 Mg, w tym 13 500 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. Szacunkowe ilości poszczególnych frakcji odpadów przeznaczonych do odebrania i zagospodarowania w okresie trwania umowy zawiera załącznik nr D. Wykonawca zobowiązany jest odbierać całą masę odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
1.7. Szacunkowa ilość pojemników i kontenerów na zmieszane odpady komunalne 11.275 szt. Ilość pojemników i kontenerów z podziałem na poszczególne pojemności przedstawia tabela 1.
Tabela 1
Pojemność pojemnika/kontenera w litrach 110/120 240 360 660 770 1100 5000 7000 10000
Ilość 8809 1335 36 40 5 1035 5 10 0
2. Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych
2.1. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz w zabudowie niezamieszkałej, z których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, w worki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych. Worki winny być oznaczone nadrukiem informującym o rodzaju gromadzonych w nich odpadów. Puste worki Wykonawca dostarczy mieszkańcom nieruchomości j.w. po każdorazowym odbiorze napełnionych worków w ilości odpowiadającej odebranym workom. Worki winny być wykonane z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków i mieć pojemność: na papier i plastik – 120 litrów, na szkło i metal – 80 litrów.
Grubość worków powinna spełniać następujące normy:
— worki na tworzywa sztuczne – 30 – 40 mikronów,
— worki na papier – 40 mikronów,
— worki na szkło – 70 –80 mikronów,
— worki na metal – 40 mikronów.
Minimalna szerokość worków: 750 mm.
Kolorystyka worków do selekcji odpadów winna być dostosowana do wymogów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów. Komplet worków dostarczonych pierwszy raz na jedną nieruchomość na miesiąc obejmuje następujące ilości:
— papier, tektura – 1 szt.,
— szkło bezbarwne – 1 szt.,
— szkło kolorowe – 1 szt.,
— tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – 1 szt.,
— metale – 1 szt.
2.2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dodatkowej ilości worków do selekcji odpadów na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości w przypadku wystąpienia zwiększonej ilości odpadów segregowanych.
2.3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego dostarczania worków na odpady segregowane tj. papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, popiół i żużel paleniskowy oraz odpady zielone (liście) do wyznaczonych miejsc na terenie Mikołowa, tj. m.in. Miejskiego Domu Kultury przy Rynek 19, siedziby Straży Miejskiej przy Rynek 7 oraz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dzieńdziela 44.
2.4. Wykonawca wyposaża nieruchomości w pojemniki o poj. 120 l i 240 l na popiół i żużel z palenisk domowych w terminie 10 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji umowy. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności objęcia systemem odbioru odpadów nowej nieruchomości (nie objętej niniejszym zamówieniem) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielowi nieruchomości pojemnika na popiół i żużel paleniskowy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. Wykaz nieruchomości objętych selektywną zbiórką popiołu i żużla paleniskowego stanowi zał. C (na czerwono oznaczono nieruchomości, które nie są objęte zbiórką popiołu i żużla paleniskowego).
2.4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości o pojemności:
a) pojemniki – od 110 l do 1100 l;
b) kontenery o pojemności – od 2,5 m³ do 10 m³;
c) worki z tworzywa sztucznego – od 60 l do 120 l.
2.5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – w workach o pojemności od 60 l do 120 l;
b) dla zabudowy wielorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych – w pojemnikach od 120 l do 1100 l lub workach o pojemności od 60 l do 120 l.
3. Częstotliwość odbioru
3.1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych powinna być dostosowana do rzeczywistych potrzeb w zabudowie zamieszkałej i niezamieszkałej, warunków sanitarnych oraz pojemności pojemników i worków na odpady z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić następującą częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów:
a) w zabudowie jednorodzinnej:
— odpady zbierane selektywnie takie jak: papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 20:00,
— odpady zmieszane (niesegregowane) – raz na dwa tygodnie, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 20:00,
— popiół i żużel paleniskowy – nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od 1 października do 31 marca oraz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące w okresie od 1.4. do 30.9. w godzinach od 6:00 do 20:00;
b) w zabudowie wielorodzinnej:
— odpady zbierane selektywnie takie jak: papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – co najmniej raz w tygodniu od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 20:00,
— odpady zmieszane (niesegregowane) – co najmniej dwa razy w tygodniu, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 20:00,
— popiół i żużel paleniskowy – nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 1 października do 31 marca oraz nie rzadziej raz w miesiącu w okresie od 1.4. do 30.9. w godzinach od 6:00 do 20:00;
c) z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane:
z nieruchomości innych niż zajętych pod ogródki działkowe:
— odpady zbierane selektywnie takie jak: papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 20:00,
— odpady zmieszane (niesegregowane) – raz na 2 tygodnie, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 20:00,
— popiół i żużel paleniskowy – nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od 1.10. do 31.3. oraz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące w okresie od 1.4. do 30.9. w godzinach od 6:00 do 20:00;
d) z ogródków działkowych:
— odpady zbierane selektywnie takie jak: papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 20:00, w okresie od 1 marca do 31 października,
— odpady zmieszane (niesegregowane) – raz w miesiącu, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6:00 do 20:00, w okresie od 1.3. do 31. 10.
3.2. Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do dodatkowego odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych poza częstotliwością j.w. w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności oraz w okresie poprzedzającym m.in. Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, Święto Zmarłych i inne oraz bezpośrednio po nich.
3.3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach świadczenia usługi do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 44, zbieranych selektywnie tj.: papieru, tektury, opakowań wielomateriałowych, szkła, tworzyw sztucznych, metali, odpadów zielonych, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów wielkogabarytowych i mebli, zużytych opon, popiołu i zużla paleniskowego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych (za wyjątkiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego), przekazanych przez właścicieli nieruchomości. Odbiór odpadów będzie odbywał się z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w miesiącu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, sposobu i warunków wykonywania tej usługi z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest także do odbierania i zagospodarowania zgodnie z przepisami przeterminowanych leków przekazywanych przez mieszkańców do wyznaczonych aptek na terenie gminy Mikołów, po uprzednim uzgodnieniu terminu, sposobu i warunków wykonywania tej usługi z Zamawiającym.
3.4. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania usługi dostarczy na teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dzieńdziela 44 następujące kontenery do gromadzenia odpadów dostarczanych przez mieszkańców: kontener o poj. 7 m³– 3 szt., o poj. 12 m³ – 2 szt., o poj. 36 m³ – 2 szt.
3.5. Wykonawca zobowiązany jest raz w roku do odbierania i zagospodarowania odpadów zielonych (w ramach jesiennej zbiórki liści) w terminach przez niego określonych i przekazanych do wiadomości właścicieli nieruchomości poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego. Odpady zielone będą gromadzone w workach o pojemności 120 l.
3.6. Wykonawca zobowiązany jest w terminach przez niego określonych i przekazanych do wiadomości właścicieli poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego do odebrania i zagospodarowania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon, przy czym odbiór tych odpadów będzie odbywał się:
a) 2 razy w roku w przypadku nieruchomości z zabudową jednorodzinną;
b) raz na 2 tygodnie w przypadku nieruchomości z zabudową wielorodzinną.
3.7. Wykonawca zobowiązany jest w terminach przez niego określonych i przekazanych do wiadomości właścicieli nieruchomości poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego, do odebrania i zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości, przy czym odbiór tych odpadów będzie odbywał się:
a) 2 razy w roku w przypadku nieruchomości z zabudową jednorodzinną;
b) raz na 2 tygodnie w przypadku nieruchomości z zabudową wielorodzinną.
W przypadku zabudowy wielorodzinnej na zamówienie administratora, Wykonawca będzie na bieżąco dostarczał worki typu BIG BAG celem gromadzenia przez mieszkańców odpadów remontowo-budowlanych. Odbiór worków typu BIG BAG będzie się odbywał na zgłoszenie telefoniczne lub emailowe do Wykonawcy. Odbiór nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego.
3.8. Terminy, sposób i częstotliwość wykonania czynności Wykonawcy, o których mowa w pkt 3.5., 3.6. i 3.7. wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
3.9. Z uwagi na brak możliwości technicznych ustawienia na terenie nieruchomości w zabudowie śródmiejskiej odpowiedniej liczby pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych o niezbędnej pojemności oraz zwiększenia częstotliwości w placówkach slużby zdrowia, domach opieki itp. ustala się, iż odbiór odpadów zmieszanych oraz odpadów zbieranych selektywnie (papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe) będzie odbywał się co najmniej 2 razy w tygodniu.
3.10. Ze względu na brak miejsca do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników, Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów zmieszanych oraz odpadów zbieranych selektywnie (papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), ze śmietnika usytuowanego przy ul. Biskupa Bandurskiego 3, z częstotliwością co najmniej 3 razy w tygodniu.
3.11. Z uwagi na utrudniony dojazd do śmietników usytuowanych na os. Grunwaldzkim i os. Mickiewicza odbiór odpadów winien odbywać się za pomocą śmieciarek dwuosiowych o masie nie przekraczającej 8 Mg/oś.
4. Zagospodarowanie odpadów
4.1. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowywania odebranych od właścicieli nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów komunalnych w instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 21).
4.2. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów (RIPOK) w ramach Regionu III gospodarki odpadami komunalnymi, określonej w uchwale IV/50/6/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”, zmienionej uchwałą nr IV/32/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z 25 marca 2013 roku, wraz z ewentualnymi zmianami uchwały. W przypadku zmiany regionu gospodarki odpadami komunalnymi na Region IV, Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów (RIPOK) w ramach Regionu IV od dnia wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w tym zakresie. W przypadku połączenia Regionów Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów (RIPOK) w ramach nowego Regionu od dnia wejścia w życie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w tym zakresie.
W przypadku, gdy regionalna instalacja do przetwarzania odpadów uległa awarii i nie może przyjmować odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów we właściwej instalacji zastępczej określonej w stosownej uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego.
Wykonawca zobowiązuje się osiągnąć poziom odzysku, przygotowania do ponownego przetworzenia oraz recyklingu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 645).
Wykonawca zobowiązuje się osiągnąć poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. poz. 676).
Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn, regionalna instalacja do przetwarzania odpadów (RIPOK) lub instalacja zastępcza nie zagwarantują osiągnięcia wymaganych właściwymi przepisami poziomów odzysku, przygotowania do ponownego przetworzenia, recyklingu lub poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, to Wykonawca bez udziału Zamawiającego, będzie dochodził wszelkich roszczeń bezpośrednio od podmiotów prowadzących te instalacje.
Postanowienie powyższe nie wyklucza prawa Zamawiającego do naliczenia i egzekwowania kar umownych z tytułu braku osiągnięcia wymaganych właściwymi przepisami poziomów odzysku, przygotowania do ponownego przetworzenia, recyklingu lub poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji bez względu na fakt, czy okoliczności skutkujące naliczaniem kary były następstwem działania lub zaniechania zawinionego lub niezawinionego przez Wykonawcę, w dobrej czy złej wierze.
5. Realizacja usługi
5.1. Pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych przed wykonaniem usługi powinny być opróżnione, czyste (w środku i na zewnątrz), bez oznak korozji.
5.2. W przypadku, gdy na trasie wykonywania usługi występują utrudnienia w ruchu drogowym wynikające z remontów, warunków atmosferycznych, objazdów, imprez, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi pomimo tego rodzaju utrudnień i nie będzie mu przysługiwać wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie wynikające z tytułu ewentualnego wzrostu kosztów realizacji zamówienia, spowodowanego ww. utrudnieniami.
5.3. Wykonawca zabezpiecza przewożone odpady przed wysypaniem, rozwianiem lub wyciekiem. W przypadku wystąpienia jednego z ww. zdarzeń Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia w trybie natychmiastowym skutków takiego rozsypania, rozwiania lub wycieku.
5.4. Odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał poprzez opróżnianie pojemników, kontenerów i zbieranie worków zgodnych z Regulaminem.
5.5. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia pojemników po ich opróżnieniu w miejscu, z którego uprzednio zostały odebrane.
5.6. Wykonawca zobligowany jest do zważenia pojazdów na legalizowanej wadze przed rozpoczęciem zbiórki odpadów (bez załadunku).
5.7. Istnieje możliwość wydzierżawienia przez Wykonawcę placu przy ul.Dzieńdziela 44 w Mikołowie służącego do przeładunku odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wszelkich wymogów ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Warunki dzierżawy określa odrębna umowa, stanowiąca załącznik H.
5.8. W przypadku niedopełnienia obowiązku selekcji odpadów przez właściciela nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni pisemnie zawiadomić o tym Zamawiającego. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć materiał dowodowy umożliwiający identyfikację nieruchomości oraz w sposób niepodważalny potwierdzający brak segregacji odpadów.
5.9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu na bieżąco, adresów nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zostały ujęte w systemie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ramach niniejszego zamówienia.
6. Rozliczanie usługi
6.1. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie, na podstawie faktur wystawionych po zakończeniu każdego miesiąca prowadzenia usługi, na kwotę stanowiącą sumę iloczynu ilości odebranych w danym miesiącu poszczególnych frakcji odpadów komunalnych i ceny jednostkowej odbioru i zagospodarowania 1 Mg poszczególnych frakcji odpadów, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Każdorazowe przekazanie odpadów powinno być udokumentowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokumenty udostępnione Zamawiającemu.
Do miesięcznych rozliczeń o ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych Wykonawca dołącza zbiorcze karty przekazania odpadów sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
7. Dokumentowanie usługi
7.1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania raportów dziennych elektronicznych generowanych przez system, o którym mowa w pkt 7.3. i 7.4., zawierających następujące informacje:
a) wykaz nieruchomości (adres nieruchomości), z których odebrano odpady komunalne, z podaniem dla każdej nieruchomości ilości i pojemności opróżnionych pojemników na odpady zmieszane oraz ilości opróżnionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
b) wykaz nieruchomości, z których nie odebrano odpadów z podaniem powodu nie wykonania usługi dla każdej nieruchomości.
7.2. Do rozliczenia miesięcznego Wykonawca sporządza w wersji elektronicznej wykaz zawierający wszystkie pojazdy (z podaniem numeru rejestracyjnego) obsługujące gminę w danym miesiącu, z tym że dla każdego pojazdu winien być podany wykaz adresów nieruchomości (z podziałem na nieruchomości jednorodzinne i wielorodzinne), z których odebrano odpady, ilość i pojemność opróżnionych pojemników na zmieszane odpady komunalne, ilość i pojemność opróżnionych pojemników na odpady zbierane selektywnie (z podziałem na poszczególne frakcje) wraz z podaniem masy (Mg) odebranych:
— zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych (trawa, liście) przez dany pojazd na podstawie kwitów wagowych przyjętych odpadów komunalnych z terenu gminy Mikołów na regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), a w przypadku dokonywania przeładunku odpadów – z legalizowanej wagi,
— selektywnie zbieranych odpadów komunalnych przez dany pojazd na podstawie kwitów wagowych z legalizowanej wagi.
Do rozliczenia miesięcznego Wykonawca dołącza również ogólną ilość wydanych worków na odpady zbierane selektywnie (z podziałem na poszczególne frakcje).
7.3. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pojazdy w system informatyczny umożliwiający przekazywanie danych określonych w formie:
wyeksportowanego pliku w standardzie xml zgodnego z oprogramowaniem używanym u zamawiającego (pakiet Odpady Firmy REKORD). Zamawiający proponuje by wyeksportowany plik xml posiadał strukturę umożliwiającą przechowywanie wymaganych informacji wg atrybutów: data odbioru, nr rejestracyjny pojazdu, ulica, nr domu, ilość pojemników opróżnionych – odpady zmieszane, ilość pojemników opróżnionych – selekcja, brak odbioru- powód. Dokładna specyfikacja zostanie uzgodniona i dopracowana do 30 dni od podpisania Umowy.
7.4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu identyfikator i hasło albo profil zaufany umożliwiający logowanie za pomocą Internetu do systemu informatycznego Wykonawcy w celu pobrania raportów dziennych, miesięcznych, rocznych oraz wysłania danych obejmujących wykaz nieruchomości na terenie gminy Mikołów, koniecznych dla sporządzenia harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. Po prawidłowym transferze danych do serwisu Wykonawcy, system informatyczny wygeneruje i prześle na adres skrzynki e-mail wskazanej przez Zamawiającego automatyczne potwierdzenie otrzymania danych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni w formie pliku raporty dzienne na płycie CD/DVD wraz z niezbędnym oprogramowaniem do otwarcia pliku na komputerze Zamawiającego.
7.5. Zamawiający nie narzuca wymagań dotyczących interfejsu oraz metod oferowanej aplikacji z wyjątkiem zapewnienia bezpieczeństwa dostępu oraz transferu danych np. poprzez zastosowanie szyfrowanego połączenia https lub profilu zaufanego. Zalecane wykonanie aplikacji w architekturze klient-serwer, wykonanej zgodnie ze standardem W3C, z minimum 5 licencjami dostępowymi. Aplikacja wykonana przy użyciu bazy danych do obsługi całości zadania niepowodującej ograniczenia w ilości danych. Wymaga się dostarczenia szczegółowej instrukcji obsługi.
System będzie umożliwiał Zamawiającemu po zalogowaniu dostęp do danych niezbędnych do sporządzenia raportów wykorzystując możliwość wyszukiwania danych oraz zapisu informacji na dysku w określonym formacie (możliwym do wykorzystania przy pomocy oprogramowania używanego u Zamawiającego, np. MS Excel, pliki *.csv, *.xml).
7.6. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu dostęp do systemu pozycjonowania satelitarnego przejazdu wszystkich pojazdów odbierających odpady w wersji z natychmiastową aktualizacją pozycji pojazdów (on-line) na mapie wraz z informacją o miejscach postoju pojazdów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.3.2013 r. Wykonawca w ramach systemu pozycjonowania satelitarnego zapewni Zamawiającemu dostęp do danych archiwalnych w zakresie przejazdu pojazdów opisanych powyżej z podziałem na każdy dzień przejazdu pojazdów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni trasy przejazdu pojazdów w formie pliku graficznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do otwarcia pliku na komputerze Zamawiającego.
7.7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić elektroniczny raport kwartalny, półroczny lub roczny zawierający wykaz nieruchomości (adres nieruchomości), z których odebrano odpady komunalne, z podaniem dla każdej nieruchomości ilości i pojemności opróżnionych pojemników na odpady zmieszane, ilości opróżnionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (z podziałem na poszczególne frakcje), ilości wydanych worków do selektywnej zbiórki odpadów (z podziałem na poszczególne frakcje) oraz wykaz nieruchomości, z których nie odebrano odpadów.
7.8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Mikołów zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz 21 z późn. zm.).
7.9. Wykonawca zobowiązany jest do miesięcznych rozliczeń o ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych dołączyć zbiorcze karty przekazania odpadów sporządzone w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1973).
7.10. Zasady przekazywania danych osobowych właścicieli nieruchomości w zakresie realizacji umowy określa odrębna umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowiąca zał. I.
8. Harmonogram usług
8.1. Do 14 dni po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowy, aktualny wykaz adresów nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne celem sporządzenia harmonogramu. Zamawiający zobowiązuje się przekazywać Wykonawcy na bieżąco informacje o adresie nowych nieruchomości, które zostały objęte systemem gospodarowania odpadami i z których Wykonawca ma obowiązek odebrać i zagospodarować odpady komunalne.
8.2. W terminie do 21 dni od otrzymania wykazu, o którym mowa pkt 8.1., Wykonawca jest zobowiązany sporządzić harmonogram odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości w formie papierowej i elektronicznej, uwzględniając częstotliwość odbioru odpadów określoną w pkt 3. Projekt harmonogramu Wykonawca przedkłada do zatwierdzenia Zamawiającemu.

8.3. Projekt harmonogramu obejmuje okres od 1.12.2016 r. do końca realizacji umowy. Wykonawca przyjmuje w harmonogramie odbiór liści w okresie od 1.12.2016 r. do 12.12.2016 r. oraz od 27.11.2017 r. do 11.12.2017 r. W okresie od dnia rozpoczęcia realizacji umowy do 30.11.2016 r. Wykonawca dostosowuje odbiór poszczególnych frakcji odpadów do obowiązującego harmonogramu dostępnego na stronie internetowej gminy Mikołów www.mikolow.eu w zakładce Odpady komunalne.

8.4. Wykonawca opracuje harmonogram odbioru popiołu i żużla paleniskowego dla okresu: od momentu rozpoczęcia realizacji umowy do 30.11.2016 r., uwzględniając częstotliwość odbioru odpadów określoną w pkt 3 i dostarczy harmonogram właścicielom nieruchomości w trakcie przekazywania pojemników na popiół.
8.5. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdej nieruchomości najpóźniej na 2 tygodnie przed 1.12.2016 r.
8.6. W przypadku jakichkolwiek zmian w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w trakcie trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tych zmian, co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem ich wprowadzenia. Każda zmiana harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiającego.
8.7. Przy sporządzaniu harmonogramu Wykonawca uwzględnia wszystkie zmiany w odbiorze odpadów wynikające z dni świątecznych przypadających na dni, w których odbierane są odpady.
8.8. W przypadku zmiany harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć po akceptacji Zamawiającego nowy harmonogram do każdej nieruchomości nie później niż 7 dni przed planowanym odbiorem odpadów na danej nieruchomości.
8.9. Harmonogram powien być opracowany w sposób przejrzysty, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów komunalnych.
8.10. Harmonogram winien być tak sporządzony, aby dla odbiorów przypadających dwa razy w tygodniu, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc – dzień odbioru odpadów przypadał na ten sam dzień tygodnia lub dni tygodnia (wyjątek stanowią przypadające w te dni święta).
8.11. Wykonawca dostosuje odbiór odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie w grudniu 2016 r. do obowiązującego harmonogramu w listopadzie 2016 r., tak aby odbiór odpadów zmieszanych przypadał do dwóch tygodni od ostatniego odbioru, a odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, popiół i żużel paleniskowy) najpóźniej do miesiąca od ostatniego odbioru.
9. Uchwały Rady Miejskiej związane z systemem gospodarowania odpadami
Przed sporządzeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z następującymi uchwałami podjętymi przez Radę Miejską Mikołowa:
a) Uchwała nr XIX/363/2012 z 29 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
b) Uchwała nr XVII/401/2016 z 15 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów,
c) Uchwała nr VIII/134/2015 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
d) Uchwała nr XV/368/2015 z 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/134/2015 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Powyższe uchwały dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Mikołów.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000 Usługi związane z odpadami, 90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 034 272 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 16 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 270 000 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta:
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.
Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu terminu składania ofert.
Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie Wykonawcy.
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego.
W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. W treści przelewu bankowego lub gwarancji należy zamieścić informację o numerze postępowania i nazwie postępowania. O ile wnoszący wadium nie jest podmiotem, który składa ofertę należy w treści przelewu lub gwarancji wskazać na rzecz kogo wadium zostaje wniesione. W przypadku braku możliwości ustalenia, w czyim imieniu zostało wniesione wadium lub jakiego postępowania dotyczy, skutkować to będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dla pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przed podpisaniem umowy, w wysokości 10 % maksymalnej nominalnej wartości zobowiązania, w formach o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu należy wpłacić je przelewem na konto Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie
Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042
Pozostałe formy zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 ust.1 pkt 2-5 ustawy
należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, należy treść gwarancji przed oficjalnym jej złożeniem przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie.
Gwarancja musi zawierać:
1. nazwę Wykonawcy z adresem;
2. nazwę Beneficjenta (Zamawiającego);
3. nazwę Gwaranta lub Poręczyciela;
4. określenie wierzytelności zabezpieczonej gwarancją.
5. zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłat w przypadku, gdy wykonawca:
a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy,
b) wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością.
Gwarant nie może uzależniać dokonywania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji nie odpowiadającej w/w wymaganiom zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający zatrzymuje 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Okres rękojmi 3 lata od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, wraz ze wszelkimi obowiązkami określonymi Umową, Strony ustalają wynagrodzenie równe sumie iloczynu ton odebranych i zagospodarowanych poszczególnych frakcji odpadów komunalnych i ceny brutto za 1 Mg poszczególnych frakcji odpadów, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą. Przy czym łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie może przekroczyć maksymalnej nominalnej wysokości zobowiązania ustalonej na 9 800 000 PLN brutto (wraz z podatkiem VAT), słownie: dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100.
Zamawiający będzie płacił Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie, na podstawie faktur wystawionych po zakończeniu każdego miesiąca prowadzenia usługi.
Zmiana ceny za odpady komunalne przekazywane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych będzie obowiązywała od terminu określonego w § 3 ust.2.
2. Wartość umowna zamówienia przy założeniu, że ilość odpadów komunalnych w okresie trwania umowy wyniesie 23 774,40 Mg:
…...............................................................................
słownie: …......................................................................................................
Dokumentem służącym za podstawę do ustalenia ilości odpadów będą dokumenty wystawione przez podmioty będące właścicielem RIPOK i instalacji odzysku odpadów wyselekcjonowanych. Zamawiający, zamiast kart przekazania odpadów, dopuszcza złożenie oświadczenia o ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów, zawierającego zobowiązania do ich dostarczenia Zamawiającemu w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. Ponieważ oszacowana powyżej, z należytą starannością, ilość odpadów może ulec zmianie – stosownie do zapisu § 1 ust. 5 umowy – również wartość umowna zamówienia określona w ust. 2 ulegnie odpowiedniej zmianie. Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakichkolwiek żądań wobec Zamawiającego, w szczególności żądań finansowych.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie co miesiąc z dołu, na podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o obustronnie podpisany miesięczny protokół odbioru wykonanych usług. Brak obustronnie podpisanego protokołu nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury, a jeżeli nawet taka faktura zostałaby wystawiona nie będzie rodzić żadnych skutków faktycznych ani prawnych. Wzór protokołu stanowi załącznik G do umowy.
Zamawiający ma obowiązek podpisać miesięczny protokół odbioru wykonanych usług lub pisemnie uzasadnić przyczyny odmowy podpisania, w terminie do 9 dni roboczych od jego sporządzenia i przedstawienia przez Wykonawcę. Zamawiający ma również prawo w tym terminie żądać przekazania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim wypadku termin, o którym mowa w zdaniu czwartym ulega odpowiedniemu wydłużeniu do czasu otrzymania tych wyjaśnień.
4. Protokół, o którym mowa w ust. 3 zostanie sporządzony do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, o ile faktura zostanie wystawiona w oparciu o obustronnie podpisany protokół odbioru.
5. Za dzień zapłaty każdej z faktur, o której mowa w ust. 4, Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynikającą z danej faktury.
6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdy przed zakończeniem obowiązywania Umowy Wykonawca otrzyma całość wynagrodzenia określonego w ust. 1, Umowa wygasa.
7. Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób:
1) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie;
2) w przypadku złożenia przez Wykonawcę cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w cesji wierzytelności;
3) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach.
8. Kolejność realizacji płatności form wymienionych w ust. 7 ustala się w następujący sposób: jako pierwsze potrącenie wzajemnych należności wymienione w ust. 7 pkt 1, następnie z cesji wierzytelności, o której mowa w ust. 7 pkt 2, a po niej płatność, o której mowa w ust. 7 pkt 3.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik.
W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.1.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mikołów (rejestr prowadzi Burmistrz Mikołowa);
b) zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie art. 41 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 21);
8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.
8.3.Zamawiający ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę Wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
9.1. Do oferty każdy wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wykorzystując formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
do pobrania wraz z objaśnieniami ze strony

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/edytowalna-wersja-formularza-jednolitego-europejskiego-dokumentu-zamowienia-jedz

Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia.
9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie na formularzu JEDZ składa każdy z wykonawców.
9.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa oświadczenie odnośnie podwykonawców na formularzu JEDZ.
9.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa oświadczenie odnośnie tych podmiotów na formularzu JEDZ.
9.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie 10 dni dokumentów potwierdzających treść oświadczeń zamieszczonych w JEDZ:
9.5.1 wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mikołów (rejestr prowadzi Burmistrz Mikołowa);
9.5.2. zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie art. 41 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 21);
9.5.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
9.5.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.5.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.5.8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.5.9. aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
9.5.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 9.5.7. i 9.5.9. składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 –8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
9.5.11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.5.5., 9.5.6., 9.5.8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.5.12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.5.7.
i 9.5.9. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. Zaświadczenie winno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
9.5.13. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.5.11. i 9.5.12. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Dokumenty są składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.6. Wraz z JEDZ wykonawca składa oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
8.1.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie min. 3 usług, polegających na odbieraniu odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) od właścicieli nieruchomości, o czasie świadczenia nie krótszym niż 1 rok każda usługa oraz o wartości łącznie nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto rocznie. Jedna z tych usług winna mieć wartość nie mniejszą niż 600.000,00 zł brutto rocznie;
8.1.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, tj.:
a) co najmniej 1 śmieciarką o dopuszczalnej masie całkowitej do 6 Mg, przystosowaną do obsługi pojemników o pojemności od 110 l do 240 l wyposażoną w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów;
b) co najmniej 3 śmieciarkami o dopuszczalnej masie całkowitej od 15 do 28 Mg, przystosowanymi do obsługi pojemników o pojemności od 110 l do 1100 l wyposażonymi w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów;
c) co najmniej 2 pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 Mg przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, wyposażonymi w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów;
d) co najmniej 1 pojazdem kontenerowym (hakowcem lub kontenerowcem) o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 Mg przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, wyposażonym w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów;
e) dysponowanie bazą magazynowo – transportową na terenie Gminy Mikołów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Mikołów, spełniającą wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.01.2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U.
z 2013 r., poz. 122);
8.3.Zamawiający ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę Wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia łącznie, potencjał wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną.
8.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym innych podmiotów, w stosownych sytuacjach niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Za stosowne sytuacje zamawiający uznaje:
8.4.1.Wykonawca w sposób nie budzący wątpliwości udowodni fakt dysponowania przez wykonawcę udostępnionymi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Udostępnieni musi być realne i rzeczywiste, obejmować cały okres wykonywania zamówienia, a ciężar udowodnienia realnej możliwości skorzystania z zasobów spoczywa na wykonawcy.
8.4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty wiedza i doświadczenie lub potencjał techniczny, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
9.1. Do oferty każdy wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wykorzystując formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
do pobrania wraz z objaśnieniami ze strony

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/edytowalna-wersja-formularza-jednolitego-europejskiego-dokumentu-zamowienia-jedz

Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia.
9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie na formularzu JEDZ składa każdy z wykonawców.
9.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa oświadczenie odnośnie podwykonawców na formularzu JEDZ.
9.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa oświadczenie odnośnie tych podmiotów na formularzu JEDZ.
9.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie 10 dni dokumentów potwierdzających treść oświadczeń zamieszczonych w JEDZ:
9.5.3 Wykaz wykonanych min. 3 usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na odbieraniu odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) od właścicieli nieruchomości, o czasie świadczenia nie krótszym niż 1 rok każda usługa oraz o wartości łącznie nie mniejszej niż 1 500 000 PLN brutto rocznie. Jedna z tych usług winna mieć wartość nie mniejszą niż 600 000 PLN brutto rocznie. Wraz z wykazem wykonawca winien przedłożyć dowody poświadczające ich należyte wykonanie;
Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa wskazana przez Wykonawcę w wykazie usług, została wcześniej wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
9.5.4. Wykaz narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.:
a) co najmniej 1 śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej do 6 Mg, przystosowana do obsługi pojemników o pojemności od 110 l do 240 l wyposażona w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów;
b) co najmniej 3 śmieciarki o dopuszczalnej masie całkowitej od 15 do 28 Mg, przystosowane do obsługi pojemników o pojemności od 110 l do 1100 l wyposażone w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów;
c) co najmniej 2 pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 Mg przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, wyposażone w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów;
d) co najmniej 1 pojazd kontenerowy (hakowiec lub kontenerowiec) o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 Mg przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, wyposażony w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów;
Dokumenty są składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 85

2. Dodatkowe wyposażenie techniczne śmieciarek o dopuszczalnej masie całkowitej od 15 Mg do 28 Mg w legalizowaną wagę do ważenia odpadów komunalnych. Waga 15

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PN-31/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 18.8.2016 - 12:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.8.2016 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 18.8.2016 - 13:00

Miejscowość:

Mikołów, Rynek 16, pokój nr 34.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 10.2017.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
Kryteriami oceny ofert są:
16.1. Cena: 85 pkt
16.2. Dodatkowe wyposażenie techniczne śmieciarek o dopuszczalnej masie całkowitej od 15 Mg do 28 Mg w legalizowaną wagę do ważenia odpadów komunalnych: 15 pkt wg skali:
brak śmieciarki z wagą: 0 pkt
jedna śmieciarka: 5 pkt
dwie śmieciarki: 10 pkt
trzy śmieciarki: 15 pkt
Punktacja wg wzoru:
CN/CO x 85 pkt + dodatkowa ilość pkt za wyposażenie techniczne śmieciarek
o dopuszczalnej masie całkowitej od 15 do 28 Mg = ............. punktów
wyjaśnienia: CN – oferta z najniższą wartością umowną
CO – wartość umowna oferty badanej
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
21.2. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę śmieciarki wyposażonej w sprawną i zalegalizowaną wagę umożliwiającą ważenie odpadów komunalnych, Wykonawca przekaże na każde żądanie Zamawiającego zestawienie zawierające dane o masie odebranych odpadów z poszczególnych pojemników z wytypowanych nieruchomości w ilości od 50 do 500 (dla każdej nieruchomości będzie podana masa odpadów odebranych z danego pojemnika) w wersji elektronicznej kompatybilnej z formatem „xls” lub równoważnym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania każdego wykonawcę na każdym etapie postępowania do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających brak przesłanek do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.7.2016