Lieferungen - 240577-2020

25/05/2020    S100

Polska-Nowy Targ: Produkty farmaceutyczne

2020/S 100-240577

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Krajowy numer identyfikacyjny: DZP-271-11/20
Miejscowość: Nowy Targ
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Ostrowska
E-mail: zamowienia_publiczne@pszs.eu
Faks: +48 182633952
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pszs.eu
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych, kosmetyków

Numer referencyjny: DZP-271-11/20
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych, kosmetyków w ilościach i o parametrach podanych w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych, kosmetyków

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33124100 Urządzenia diagnostyczne
33141112 Plastry
33141110 Opatrunki
33141119 Kompresy
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33691000 Produkty antypasożytnicze, środki owadobójcze i odstraszające owady
33691300 Środki przeciwko ekopasożytom, włączając środki przeciwświerzbowe, owadobójcze i odstraszające owady
33694000 Czynniki diagnostyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych, kosmetyków w ilościach i o parametrach podanych w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Obszar testowania: powiat nowotarski” o sygnaturze POWR.04.01.00-00-D213/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W pkt II.2.5 brak jest możliwości określenia innych kryterium niż jakość, koszt lub cena. W związku z tym zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w tej części kryterium jest: cena – 60 %, termin dostawy – 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa środków jednorazowego użytku

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne
33141310 Strzykawki
33141220 Kaniula
33141615 Pojemniki na mocz
33141110 Opatrunki
33196000 Pomoce medyczne
33194000 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
33920000 Sprzęt i artykuły do autopsji
18424300 Rękawice jednorazowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa środków jednorazowego użytku w ilościach i o parametrach podanych w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Obszar testowania: powiat nowotarski” o sygnaturze POWR.04.01.00-00-D213/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W pkt II.2.5 brak jest możliwości określenia innych kryterium niż jakość, koszt lub cena. W związku z tym zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w tej części kryterium jest: cena – 60 %, termin dostawy – 40 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 069-163606
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Wyroby medyczne, środki dezynfekcyjne, kosmetyki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Środki jednorazowego użytku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2020