Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 240631-2020

25/05/2020    S100

Polska-Białystok: Materiały medyczne

2020/S 100-240631

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 053-125500)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 27
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-471
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Kosiorek
E-mail: zamowienia@zozmswia.bialystok.pl
Tel.: +48 858694562
Faks: +48 858693566
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozmswia.bialystok.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu j.u.

Numer referencyjny: DZP.2344.14.2020
II.1.2)Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa sprzętu j.u.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 053-125500

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 29/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/04/2020
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 29/05/2020
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: