Lieferungen - 240641-2020

25/05/2020    S100

Polska-Brzozów: Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

2020/S 100-240641

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 077-181647)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Brzozów
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 1
Miejscowość: Brzozów
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 36-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Szałajko
E-mail: zp@brzozow.pl
Tel.: +48 133061061
Faks: +48 134341055
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.brzozow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe na kotły gazowe lub na biomasę.

Numer referencyjny: ZP.271.5.2020
II.1.2)Główny kod CPV
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kondensacyjnych kotłów gazowych, demontaż kotłów i innych elementów instalacji w miejscach montażu (zabudowa jednorodzinna) oraz montaż dostarczonych kotłów wraz z innymi elementami instalacji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 077-181647

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów.
Zamiast:

Koniec: 30/09/2020

Powinno być:

Koniec: etap I – 60 dni od daty podpisania umowy, etap II – 105 dni od daty podpisania umowy.

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie:

a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, w tym potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty przetargowej (tj. do daty składania ofert):

a) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;

b) dokument potwierdzający wniesienie wadium;

c) w przypadku Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych) zobowiązanie takiego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

d) pełnomocnictwo w przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika lub pełnomocników;

2) wykaz dokumentów, które należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369)

3) wykaz dokumentów, do złożenia których Wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

a) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym, w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.);

g) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Powinno być:

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie:

a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, w tym potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty przetargowej (tj. do daty składania ofert):

a) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;

b) dokument potwierdzający wniesienie wadium;

c) w przypadku Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązanie takiego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

d) pełnomocnictwo w przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika lub pełnomocników;

2) wykaz dokumentów, które należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

3) wykaz dokumentów, do złożenia których Wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

a) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym, w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

g) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

h) opisy, katalogi lub materiały informacyjne producenta odnośnie pieca i wkładu kominowego potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 05/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/05/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 05/06/2020
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: