Lieferungen - 240669-2020

25/05/2020    S100

Polska-Bobowa: Autobusy elektryczne

2020/S 100-240669

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 072-170905)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bobowa
Adres pocztowy: ul. Rynek 21
Miejscowość: Bobowa
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 38-350
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Gucwa-Barylak
E-mail: inwestycje@um.bobowa.pl
Tel.: +48 183514300
Faks: +48 183514300
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bobowa.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/transakcja/333781

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa autobusu elektrycznego i stacji ładowania dla Gminy Bobowa

Numer referencyjny: RIiGK 271.2.2020
II.1.2)Główny kod CPV
34144910 Autobusy elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zamawiającemu jednego fabrycznie nowego autobusu elektrycznego i dostawa i montaż Zamawiającemu stacji ładowania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 072-170905

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 28/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 05/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/05/2020
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 05/06/2020
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: