Leveringen - 240728-2020

25/05/2020    S100    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Chênée: Aardgas

2020/S 100-240728

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 098-233506)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Le logis social de Liège SCRL
Nationaal identificatienummer: 0403.900.278_506982
Postadres: Rue des Alisiers 12
Plaats: Chênée
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Postcode: 4032
Land: België
Contactpersoon: À l'attention de Mme Stéphanie Christiaens — Directrice-gérante
E-mail: aurore.benaets@logissoc.be
Telefoon: +32 43448912

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://logissocialdeliege.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375101

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché (stock) de fourniture de gaz — région liégeoise

Referentienummer: LSDL-2020/DIR/003-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le marché se rapporte à la fourniture de gaz naturel pauvre.

Le marché porte sur la fourniture de:

Lot 1 & 2: gaz naturel pauvre (L-Gas)

Pour alimenter les points de prélèvement suivants (voir inventaires détaillés en annexe):

— type 1: communs des immeubles à appartements;

— type 2: bureaux, ateliers et autres locaux techniques éventuels;

— type 3: certains logements de transit ou temporairement inoccupés.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 098-233506

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Description des prestations
In plaats van:

Fourniture de gaz naturel — prélèvements type 1 (communs et immeubles à appartements).

Te lezen:

Fourniture de gaz naturel — prélèvements types 2-3 (bureaux, ateliers, autres locaux techniques éventuels – certains logements de transit ou temporairement inoccupés).

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Modification description lot 2.