Lieferungen - 240766-2020

25/05/2020    S100

Polska-Koszalin: Wyroby do angioplastyki

2020/S 100-240766

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 098-233428)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
Adres pocztowy: ul. Chałubińskiego 7
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-581
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Kałwińska-Kawa
E-mail: justyna@swk.med.pl
Tel.: +48 943488415
Faks: +48 943488103
Adresy internetowe:
Główny adres: www.swk.med.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki

Numer referencyjny: TP.382.69.2020 JK
II.1.2)Główny kod CPV
33111730 Wyroby do angioplastyki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki. Zamówienie podzielone jest na 55 części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 098-233428

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: