Lieferungen - 240782-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Krakau: Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen

2020/S 100-240782

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
Postanschrift: ul. Sarego 2
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-047
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariusz Cichecki
E-Mail: zamowienia.publiczne@izoo.krakow.pl
Telefon: +48 666081334

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.izoo.krakow.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: instytut badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: działalność badawczo-rozwojowa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup systemu do analizy genomicznej zwierząt gospodarskich

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/08/02/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38500000 Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakup systemu do analizy genomicznej zwierząt gospodarskich

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 322 200.42 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

Polska, 32-083 Balice, ul. Krakowska 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup systemu do analizy genomicznej zwierząt gospodarskich

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Podstawą zastosowania trybu z wolnej ręki jest szczególny charakter zamówienia. Przedmiot zamówienia z uwagi na względy techniczne powoduje, że może on zostać zrealizowany tylko przez jednego Wykonawcę. Udzielenie zamówienia innemu Wykonawcy jest niemożliwe i ta okoliczność ma charakter nieprzezwyciężalny. Nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

System do analizy genomicznej zwierząt gospodarskich firmy Illumina pozwala poprzez prowadzenie eksperymentów opartych na mikromacierzach na właściwie nieograniczone możliwości w badaniach genomicznych.

System do analizy genomicznej zwierząt gospodarskich firmy Illumina pozwala poprzez prowadzenie eksperymentów opartych na sekwencjonowaniu następnej generacji (ang. NGS) oraz na mikromierzach SNP dedykowanych do analiz cytogenetycznych i kariomapowania na prowadzenie badań genomicznych na bardzo szeroką skalę.

— Illumina jest jedyną w świecie firmą oferującą unikalne, kompletne wyposażenie do analizy sekwencji DNA i RNA na poziomie genomów i transkryptomów dostępne dla szeregu gatunków zwierząt gospodarskich (w tym bydła, drobiu, owiec, koni i świń) oraz zwierząt towarzyszących. System umożliwia także skanowanie mikromacierzy typu SNP mających zastosowanie w analizach cytogenetycznych i kariomapowaniu genomu.

— Firma Illumina jako jedyna oferuje zintegrowany moduł do amplifikacji oraz moduł do odczytu sekwencji. Proces amplifikacji oraz sekwencjonowania przebiegają w jednym urządzeniu, w pełni automatycznie, bez ingerencji użytkownika i nie wymaga dodatkowych urządzeń. Apart posiada także możliwość sekwencjonowania w trybie dwukierunkowym (tryb sparowanych końców „paired end”), również w pełni automatyczny.

— Firma Illumina jako jedyna oferuje technologie o wysokiej wydajności procesu sekwencjonowania (w trybie paired-end nie niższa niż 100 Gb, minimum 600 000 000 odczytów w trakcie jednego cyklu pracy) oraz wysoką jakość uzyskiwanych odczytów. Jest to niezwykle ważne w przypadku analizy genomów dla poszczególnych gatunków zwierząt hodowlanych, ze względu na fakt, iż genomy te nie są jeszcze dokładnie poznane a wysoka jakość uzyskiwanych sekwencji bezpośrednio rzutuje na wiarygodność uzyskiwanych wyników.

— System NextSeq550 oraz technologia sekwencjonowania NGS w trybie paired-end, oferowana przez firmę Illumina, jest wykorzystywana w szeregu laboratoriów na świecie zajmujących się analizą genomów. Rozwijająca się dynamicznie genetyka molekularna z jej możliwościami aplikacyjnymi w hodowli zwierząt stwarzać będzie możliwości wymiany uzyskanych wyników. W tym celu konieczna będzie walidacja metody opartej na tym samym systemie i technologii – na drodze testów porównawczych między laboratoriami.

W przypadku systemu NextSeq550 zastosowanie najnowszych osiągnięć technologii, w przypadku konstrukcji układu optycznego skraca czas wykonywanych analiz tym samym zwiększa przepustowość systemu. Dzięki temu cały system jest bardzo ekonomiczny pod względem obsługi, kosztów działania oraz wymaganej powierzchni.

Firma Analityk EWa Kowalczyk, ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B9, 02-784 Warszawa, jest wyłącznym przedstawicielem systemu Illumina w Polsce.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
21/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Analityk Ewa Kowalczyk
Postanschrift: ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B9
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-784
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 322 200.42 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: al. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224857801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 2. są:

3.1. odwołanie;

3.2. skarga do sądu.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180–198 ustawy Pzp Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie wnosi się:

5.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust, 8 ustawy Pzp;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

5.3. wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określane w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

5.4.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5.4.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: al. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224857801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020