Lieferungen - 240789-2020

25/05/2020    S100

Slovensko-Komárno: Zdravotnícke vybavenie

2020/S 100-240789

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Nemocnica Komárno s. r. o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50828371
Poštová adresa: Mederčská 39
Mesto/obec: Komárno
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 945 05
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
E-mail: komarno@tenders.sk
Telefón: +421 221025897
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.nemocnicakomarno.sk/index.html

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Počítačová tomografia

Referenčné číslo: N.KMRN/2018/TOV/03
II.1.2)Hlavný kód CPV
33100000 Zdravotnícke vybavenie
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33100000 Zdravotnícke vybavenie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Nemocnica Komárno s.r.o., Mederčská 39, 945 05 Komárno, SLOVENSKO

II.2.4)Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckej techniky, zariadení a vybavení - Počítačová tomografia.

Prístroje musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

IROP-PO2-SC213- 2017-25

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: 1
V.2)Pridelenie zákazky/koncesie
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
12/05/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: S&T Slovakia s. r. o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31349935
Poštová adresa: Mlynské Nivy 71
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 821 05
Štát: Slovensko
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 302 216.00 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/05/2020

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1)Opis verejného obstarávania po úpravách
VII.1.1)Hlavný kód CPV
33100000 Zdravotnícke vybavenie
VII.1.2)Dodatočné kódy CPV
VII.1.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Nemocnica Komárno s.r.o., Mederčská 39, 945 05 Komárno, SLOVENSKO

VII.1.4)Opis obstarávania:

Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckej techniky, zariadení a vybavení - Počítačová tomografia.

Prístroje musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 2
VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 302 216.00 EUR
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: S&T Slovakia s. r. o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31349935
Poštová adresa: Mlynské Nivy 71
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 821 05
Štát: Slovensko
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
VII.2)Informácie o úpravách
VII.2.1)Opis úprav
Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

Úprava IČDPH, IBAN, Bankového spojenia a SWIFT v kúpnej zmluve na strane kupujúceho.

VII.2.2)Dôvody na úpravu
Je potrebné vykonať úpravy v dôsledku okolností, ktoré svedomitý obstarávateľ/verejný obstarávateľ nemohol predpokladať [článok 43 ods. 1 písm. c) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. c) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. c) smernice 2014/25/EÚ]
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností:

Úprava IČDPH, IBAN, Bankového spojenia a SWIFT v kúpnej zmluve na strane kupujúceho.

VII.2.3)Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)
Hodnota bez DPH: 302 216.00 EUR
Celková hodnota zákazky po úpravách
Hodnota bez DPH: 302 216.00 EUR