Lieferungen - 240897-2019

23/05/2019    S99

Polen-Katowice: Grubenstützen und Firstenstempel

2019/S 099-240897

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Polywka
E-Mail: a.polywka@pgg.pl
Telefon: +48 327572922
Fax: +48 327572304

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A., Centrum Logistyki Materiałowej
Postanschrift: ul. Karolinki 1
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-467
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Polywka
E-Mail: a.polywka@pgg.pl
Telefon: +48 327161462

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://efo.coig.biz
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 285-6

Referenznummer der Bekanntmachung: 701902624
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44460000 Grubenstützen und Firstenstempel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia (zadania) wyszczególnione w Załączniku nr 2 do SIWZ. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 25. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na: jedną lub więcej części zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych

Los-Nr.: Od 1 do 25
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44460000 Grubenstützen und Firstenstempel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Kopalnie Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Międzydrzwiowe rozpory przeznaczone do łączenia i stabilizacji odrzwi obudowy chodnikowej, wykonanej z kształtowników V25, V29, V32, V36 w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych:

Zadanie 1 - Rozpora niesymetryczna V-29 L-500 mm, strzemię M-20 - 9 152 kpl.

Zadanie 2 - Rozpora niesymetryczna V-29 L-750 mm, strzemię M-20 - 42 662 kpl.

Zadanie 3 - Rozpora niesymetryczna V-29 L-750 mm, strzemię M-24 - 11 609 kpl.

Zadanie 4 - Rozpora niesymetryczna V-29 L-800 mm, strzemię M-20 - 13 161 kpl.

Zadanie 5 - Rozpora rurowa niesymetryczna V-25 L-1 000 Mm, śruby hakowe TR20x4 - 1 720 kpl.

Zadanie 6 - Rozpora rurowa niesymetryczna V-29 L-500 mm, śruby hakowe TR20x4 - 3 832 kpl.

Zadanie 7 - Rozpora rurowa niesymetryczna V-29 L-600 mm, śruby hakowe TR20x4 - 4 500 kpl.

Zadanie 8 - Rozpora rurowa niesymetryczna V-29 L-750 mm, śruby hakowe TR20x4 - 78 558 kpl.

Zadanie 9 - Rozpora rurowa niesymetryczna V-29 L-800 mm, śruby hakowe TR20x4 - 108 818 kpl.

Zadanie 10 - Rozpora rurowa niesymetryczna V-29 L-1 000 mm, śruby hakowe TR20x4 - 113 847 kpl.

Zadanie 11 - Rozpora rurowa niesymetryczna V-29 L-1 250 mm, śruby hakowe TR20x4 - 12 580 kpl.

Zadanie 12 - Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-300 mm, śruby hakowe TR20x4 - 6 132 kpl.

Zadanie 13 - Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-330 mm, śruby hakowe TR20x4 - 2 000 kpl.

Zadanie 14 - Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-500 mm, śruby hakowe TR20x4 - 252 339 kpl.

Zadanie 15 - Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-600 mm, śruby hakowe TR20x4 - 59 229 kpl.

Zadanie 16 - Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-750 mm, śruby hakowe TR20x4 - 604 234 kpl.

Zadanie 17 - Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-800 mm, śruby hakowe TR20x4 - 350 642 kpl.

Zadanie 18 - Rozpora rurowa niesymetryczna V-32/V36 L-1 000 mm, śruby hakowe TR20x4 - 78 907 kpl.

Zadanie 19 - Rozpora rurowa regulowana V-25/V-29 L-500-750 mm, śruby hakowe TR20x4 - 7 500 kpl.

Zadanie 20 - Rozpora rurowa regulowana V-25/V-29 L-600-800 mm, śruby hakowe TR20x4 - 1 600 kpl.

Zadanie 21 - Rozpora rurowa regulowana V-25/V-29 L-750-1 000 mm, śruby hakowe TR20x4 - 2 600 kpl.

Zadanie 22 - Rozpora rurowa regulowana V-32/V-36 L-400-500 mm, śruby hakowe TR20x4 - 4 710 kpl.

Zadanie 23 - Rozpora rurowa regulowana V-32/V-36 L-500-750 mm, śruby hakowe TR20x4 - 13 525 kpl.

Zadanie 24 - Rozpora rurowa regulowana V-32/V-36 L-600-850 mm, śruby hakowe TR20x4 - 2 300 kpl.

Zadanie 25 - Rozpora rurowa regulowana V-32/V-36 L-850-1 250 mm, śruby hakowe TR20x4 - 1 000 kpl.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 45 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 226 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 72 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 76 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 400 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 580 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 700 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 86 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 1 230 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 295 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 3 620 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 2 240 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 518 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 87 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 31 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 58 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 173 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 13 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 10 576 000,00 PLN

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału:

— oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za 1 rok obrotowy z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 45 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 226 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 72 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 76 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 10 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 400 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 580 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 700 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 86 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 26 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 1 230 000,00 PLN

Dla zadania nr 15 - 295 000,00 PLN

Dla zadania nr 16 - 3 620 000,00 PLN

Dla zadania nr 17 - 2 240 000,00 PLN

Dla zadania nr 18 - 518 000,00 PLN

Dla zadania nr 19 - 87 000,00 PLN

Dla zadania nr 20 - 18 000,00 PLN

Dla zadania nr 21 - 31 000,00 PLN

Dla zadania nr 22 - 58 000,00 PLN

Dla zadania nr 23 - 173 000,00 PLN

Dla zadania nr 24 - 30 000,00 PLN

Dla zadania nr 25 - 13 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 10 576 000,00 PLN

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy obudów chodnikowych łukowych i prostych, dostawy kształtowników do obudów chodnikowych oraz poszczególnych elementów obudowy chodnikowej, z tym jednak zastrzeżeniem, iż za dostawy elementów obudowy chodnikowej Zamawiający uznaje dostawy strzemion do obudowy chodnikowej, dostawy rozpór stalowych do obudowy chodnikowej, dostawy okładzin siatkowych do obudowy chodnikowej, dostawy wykładzin stalowych do obudowy chodnikowej, dostawy stóp podporowych do obudowy chodnikowej oraz śrub hakowych, kotew metalowych i strzemion – łączników.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału:

— wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2) spełniają opisane w SIWZ warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp.

4. Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 266 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi dla:

Zadania 1 - 1 000,00 PLN

Zadania 2 - 6 000,00 PLN

Zadania 3 - 2 000,00 PLN

Zadania 4 - 2 000,00 PLN

Zadania 5 - Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Zadania 6 - Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Zadania 7 - 1 000,00 PLN

Zadania 8 - 10 000,00 PLN

Zadania 9 - 15 000,00 PLN

Zadania 10 - 18 000,00 PLN

Zadania 11 - 2 000,00 PLN

Zadania 12 - 1 000,00 PLN

Zadania 13 - Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Zadania 14 - 31 000,00 PLN

Zadania 15 - 7 000,00 PLN

Zadania 16 - 91 000,00 PLN

Zadania 17 - 56 000,00 PLN

Zadania 18 - 13 000,00 PLN

Zadania 19 - 2 000,00 PLN

Zadania 20 -1 000,00 PLN

Zadania 21 - 1 000,00 PLN

Zadania 22 - 1 000,00 PLN

Zadania 23 - 4 000,00 PLN

Zadania 24 - 1 000,00 PLN

Zadania 25 - Zamawiający odstępuje od żądania wadium

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

3. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

7. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określono w SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku nr 7 do SIWZ.

2. Integralną część Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią ogólne warunki zakupu i realizacji dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych.

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie zadań od 1 do 25. Aukcja przeprowadzona zostanie, jeżeli w postępowaniu w zakresie ww. części zamówienia złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 004-005665
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/06/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/08/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/06/2019
Ortszeit: 10:15
Ort:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, pokój nr 108, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2019