Dienstleistungen - 240913-2020

Submission deadline has been amended by:  246767-2020
25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Bielsko-Biała: Planungsleistungen im Bauwesen

2020/S 100-240913

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Nationale Identifikationsnummer: PL225
Postanschrift: ul. Michała Grażyńskiego 10
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Pan Błażej Marek – w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia oraz Pan Adrian Starzyk – w sprawach związanych z procedurą postępowania
E-Mail: przetargi@mzd.bielsko.pl
Telefon: +48 334726010
Fax: +48 334979635

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://mzd.bielsko.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.mzd.bielsko.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami publicznymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej

Referenznummer der Bekanntmachung: 115-20/IZ/31/U/PN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji

projektowo-kosztorysowej.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
Hauptort der Ausführung:

Bielsko-Biała, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji

Projektowo-kosztorysowej w zakresie obejmującym w szczególności:

— wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej,

— wykonanie projektu budowlanego,

— wykonanie projektu wykonawczego,

— wykonanie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej.

Oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziałach II–IV Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie potencjału kadrowego / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 200
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie dokumentacji, zostało realizowane w terminie do 200 dni

od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w § 5 ust. 12 i § 9 wzoru umowy (rozdział

III SIWZ).

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN.

3. Termin związania ofertą, o którym mowa w sekcji IV.2.6, wynosi 60 dni.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane poniżej w pkt 2 i 3 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w sekcji III.1.3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne).

3. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę:

3.1.1. w przypadku przewidzianym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 15.5.2015 Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 Prawo upadłościowe;

3.1.2. w przypadku przewidzianym w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3.1.3. w przypadku przewidzianym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę, który naruszył obowiązki

dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy „Pzp”, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące

porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 3, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5.

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń metodą „spełnia, nie spełnia”. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony.

9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zadania.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do

Wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.1. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

1.2. wykaz osób – potencjał kadrowy. Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny oferty w kryterium

„Doświadczenie potencjału kadrowego” oraz w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego poniżej pod lit. B;

1.3. zobowiązanie innego podmiotu (należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z ofertą);

1.4. oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej;

1.5. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

1.5.1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawca na wezwanie

Zamawiającego, winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1.5.1.1. wykaz usług – doświadczenie. Wykaz winien zawierać informacje wymagane dla oceny spełniania warunków, o których mowa poniżej pod lit. A;

1.6. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia.

1.6.1. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie

Zamawiającego, winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1.6.1.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

1.6.1.2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.6.1.3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny

dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.6.1.4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert, lub inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.6.1.5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia

w sprawie spłat tych należności;

1.6.1.6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

ubiegania się o zamówienie publiczne;

1.6.1.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w

Ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Pozostałe informacje dotyczące wymaganych oświadczeń i dokumentów znajdują się w instrukcji dla Wykonawców – rozdział I SIWZ (dalej zwanej również „IDW”).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

A) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową,

w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy lub budowlano-wykonawczy budowy lub przebudowy

drogi o długości minimum 300 m.

Uwagi:

— „Budowa lub przebudowa” – rozumiana zgodnie z ustawą z 7.7.1994 Prawo budowlane,

— w przypadku, gdy którakolwiek z dokumentacji, stanowi część większego (szerszego zamówienia), należy

podać w wykazie, o którym mowa w pkt 1.5.1.1 tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku.

B) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował projektantem branży drogowej, posiadającym doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 (jednej) dokumentacji projektowej, w skład której wchodził projekt budowlany i wykonawczy lub budowlano-wykonawczy budowy lub przebudowy drogi o długości minimum 300 m.

Uwagi:

1. „Przebudowa lub budowa” – rozumiana zgodnie z ustawą z 7.7.1994 Prawo budowlane.

2. Wyżej wymieniony personel wskazany do pełnienia ww. funkcji powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje

(uprawnienia budowlane do projektowania) wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Informację o posiadanych przez ww. personel kwalifikacjach (rodzaj i nr uprawnień) i doświadczeniu, Wykonawca winien zamieścić w formularzu „Potencjał kadrowy” (załącznik nr 3 do rozdziału I SIWZ). Każda z dokumentacji projektowych wskazywanych przez Wykonawcę w ww. formularzu, którą Zamawiający ma uwzględnić jako odrębną dokumentację projektową, winna zostać wpisana w oddzielnym wierszu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w rozdziale III SIWZ – wzorze umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/06/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, pokój nr 14, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oświadczenie JEDZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

1.1. JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ (załącznik nr 1 do IDW).

1.2. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie internetowej Urzędu.

1.3. JEDZ, należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.

22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokumentów w formacie

„pdf” zaleca się podpis w formacie PAdES. Dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać

formatem XAdES.

1.5. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf,.doc,.docx, .rtf,.xps,.odt, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

1.6. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds.

Informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie www.nccert.pl

1.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia (w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o których mowa w sekcji III.1.3 pkt 1.1 w formie osobnych JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, którego dokumenty dotyczą – wg wzoru jak w Załączniku nr 1 do IDW.

1.8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza odpowiednie informacje w części II sekcja D składanych JEDZ oraz w ofercie.

1.9. Zamawiający nie wymaga podania w części II JEDZ, w sekcji B daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

1.10. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni złożyć

ogólne oświadczenie w tym zakresie poprzez zaznaczenie w części IV JEDZ punktu α (alfa). Nie należy wypełniać pozostałych punktów części IV.

2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Zamawiający

zaleca, aby Wykonawcy po otwarciu ofert, celem komunikacji z Zamawiającym, korzystali z poczty elektronicznej.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca na

EPUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do form. do komunikacji.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020