Dienstleistungen - 240931-2020

Submission deadline has been amended by:  297147-2020
25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Software-Entwicklung

2020/S 100-240931

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Magyar Nemzeti Bank
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_38800760
Postanschrift: Szabadság tér 8–9.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Szalay Eszter
E-Mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600
Fax: +36 14298000

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mnb.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000211572020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000211572020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: jegybanki tevékenység

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

KKTA rendszer támogatása és továbbfejlesztése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000211572020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72262000 Software-Entwicklung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ajánlattevő feladata a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Ajánlatkérő) KKTA (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltetési támogatása és szoftverfejlesztési támogatása (felmerülő új igények megvalósítása, azaz a kifejlesztett Rendszer továbbfejlesztése, módosítása vagy összekapcsolása más informatikai rendszerekkel)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72200000 Softwareprogrammierung und -beratung
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72211000 Programmierung von System- und Anwendersoftware
72212600 Entwicklung von Datenbank- und Betriebssystemsoftware
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HUZ EXTRA-REGIO NUTS 1
Hauptort der Ausführung:

Magyarország területe

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ajánlattevő feladata a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Ajánlatkérő) KKTA (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltetési támogatása és szoftverfejlesztési támogatása (felmerülő új igények megvalósítása, azaz a kifejlesztett Rendszer továbbfejlesztése, módosítása vagy összekapcsolása más informatikai rendszerekkel). A támogatási feladatok célja az Ajánlatkérő statisztikai és felügyeleti célú Rendszerének folyamatos üzletmenet fenntartásának biztosítása. Ajánlattevő szolgáltatás nyújtása során Ajánlatkérő számára biztosítja a szükséges emberi erőforrásokat (szakembergárda), eszközöket és know-how-t. Ajánlatkérő számára készített megoldások forráskódja Ajánlatkérő tulajdonába kerül, jogosultságot szerez annak módosítására, felhasználására önmaga vagy harmadik fél által. A támogatandó Rendszer legalább 70 felhasználó egyidejű kiszolgálására képes.

I. Fix tétel:

Központi kgfb tételes adatbázis (KKTA) rendszer üzemeltetési támogatása 60 hónapon keresztül, melynek során Ajánlattevőnek a következő feladatokat kell végrehajtania:

a. A rendszer folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása,

b. incidenskezelés,

c. problémakezelés,

d. eseti jellegű karbantartási feladatok (log-elemzés, teljesítménymérés, teljesítményoptimalizálás, mentésekben, archiválásokban és visszatöltésekben, telepítésekben való közreműködés),

e. szakértői erőforrás biztosítása Rendszer rendeltetésszerű használata során szükségessé váló, forráskódváltozással nem járó feladatok elvégzésére (pl.: config fájl módosítás, adatmódosító script írása) és konzultációra (egyéb támogatási feladatok)

II. Opcionális tétel:

Eseti jellegű, emberóra alapú szoftverfejlesztési támogatás (8000 emberóra), melynek során Ajánlattevőnek a következő feladatokat kell végrehajtania:

a. Meglévő funkciók módosítására irányuló igények vagy új igények felmérése, tervezése, fejlesztése, tesztelésének és üzembe helyezésének támogatása, migráció támogatása;

b. Ajánlatkérő belső előírásainak történő megfeleléshez szükséges dokumentumok, valamint a tervezésekhez, fejlesztésekhez, tesztelésekhez, esetleges migrációkhoz, telepítésekhez, és üzemeltetéshez, használathoz szükséges dokumentumok elkészítése vagy aktualizálása.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Eseti jellegű, emberóra alapú szoftverfejlesztési támogatás (8000 emberóra), melynek során Ajánlattevőnek a következő feladatokat kell végrehajtania:

a. Meglévő funkciók módosítására irányuló igények vagy új igények felmérése, tervezése, fejlesztése, tesztelésének és üzembe helyezésének támogatása, migráció támogatása;

b. Ajánlatkérő belső előírásainak történő megfeleléshez szükséges dokumentumok, valamint a tervezésekhez, fejlesztésekhez, tesztelésekhez, esetleges migrációkhoz, telepítésekhez, és üzemeltetéshez, használathoz szükséges dokumentumok elkészítése vagy aktualizálása.

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az opciós tétel teljes mennyiségének lehívására.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.5) ponthoz: Értékelési szempont: Legalacsonyabb ár: Mindösszesen nettó ár (Ft). Ajánlatkérő beszerzési igényének csak a műszaki leírásban részletesen meghatározott szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja és ez biztosítja a Kbt. alapelvek érvényesülését.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62. §(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. 1.Előzetes igazolás-igazolási mód: Ajánlattevőnek az EKR-ben kitöltött EEKD formanyomtatvány benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá (Kbt.67.§(1),(2)bek .,Korm.rend.1.§(1)bek.,4-7.§szerint). EEKD benyújtására vonatkozóan közös ajánlattétel esetén a Korm.rend.3.§(5)bek.).,alkalmasság igazolására bevonásra kerülő kapacitást nyújtó szervezet esetében a Korm.rend.3.§ (3)bek. irányadó. Nyújtson be az ajánlattevő nyilatkozatot-elektronikus űrlap kitöltésével- a Kbt.67.§(4)bek. vonatkozásában azon alvállalkozók tekintetében,akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában(Korm.rend.15.§(2)bek.). Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más

Szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolására(Korm.rend.15.§(1)bek.). Ajánlattevő elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkozzon folyamatban levő változás bejegyzési eljárásról, nemleges tartalommal is,és folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást(Korm.rend.13.§). Magyarországi letelepedésű ajánlattevő tekintetében a Korm.rend.8.§-a szerinti igazolásokat, írásbeli nyilatkozatokat fogadja el az ajánlatkérő. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Korm. rend.10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el, ajánlatkérő a Korm. rend.VI. Fejezetét alkalmazhatja.Minősített ajánlattevők esetében alkalmazandó a Komr.rend.30.§(3) bek. A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt(Kbt.65.§(1)bek. c)pont, Korm.rend.26. §(1)bek.a)pont).A nyilvántartásba szereplés tényét ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a céginformációs szolgálattól kérhető cégjegyzékadatokból, vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nyújtsa be igazolásként a 2014/24/EU parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot, és jelölje meg az adatbázis elérhetőségét, ahol a fenti követelmény ellenőrizhető. 2.Igazolás az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására: Ajánlattevőnek a Korm.rend.1.§(2)bek.- nek megfelelően, a III. Fejezetében (8,10,12-16.§) foglaltak szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő nem kéri igazolás benyújtását a Kbt.69.§(11)bek. szerinti esetben, ekkor a gazdasági szereplőnek a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisok elérhetőségét kell megadni az EKKD-ban, azok kivételével, amelyek ellenőrzését az ajánlatkérő számára a Komr. rend. III. fejezete előírja. A Kbt.69.§ (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§(11a) bek.). Öntisztázás a Kbt.64.§(1),(2)bek.-nek megfelelően lehetséges.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlattevő ajánlatában köteles a GP1. alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon, hogy a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában nyilatkozatot tesz (Kbt. 67.§ (1) bekezdés). Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is benyújtandó a Kbt. 67.§ (3) bekezdése, Korm.rend.3.§ (3) bekezdése szerint. Ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell csatolni a GP1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó – azaz általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételre vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazható. A Kbt.69.§ (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§(11a) bek.).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

GP1. Alkalmas az AT,ha a jelen eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladása napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó-azaz általános forgalmi adó nélkül számított-árbevétele elérte összesen a 160 000 000 HUF-ot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét. (Kbt.65.§(1)bek.a)pont, Korm.rend .19.§(1) bek. c)pont). Közös ajánlattétel esetén közös AT-k ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§(6) bek.). Alkalmazandók a Kbt.65.§(7),(8),(11) bek.-ben, valamint a Korm.rend.19.§(3),(7)bek.-eiben foglaltak.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

AT ajánlatában köteles az MSZ1.- MSZ2. szerinti valamennyi alkalmassági követelménynek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani oly módon,hogy a formanyomtatvány IV.részének„alfa” pontjában nyilatkozatot tesz(Kbt.67. §(1) bek.). Az EEKD a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is benyújtandó a Kbt.67.§(3) bek.,Korm.rend.3.§(3) bek.szerint. Az MSZ1.-MSZ2.alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó ajánlati felhívásban előírt igazolásokat az AK 69.§(4) bek.szerinti felhívására kell csatolni az alábbiak szerint: MSZ1. alkalmassági követelmény igazolása:A jelen eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített szolgáltatás /szolgáltatások igazolása Korm.rend.21.§(3)bek.a)pont,22.§(1)bek.a) vagy b)pontja szerint. Kbt.140.§(9)bek. alkalmazható. A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni az alábbiakat,az MSZ1. pontban előírt alkalmassági követelményre vonatkozóan: – szolgáltatás tárgya,olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés,azaz a közbeszerzés tárgyával megegyező szolgáltatás megállapítható legyen -szolgáltatás nettó ellenértékének összege (magyar forintban) -teljesítés ideje:kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap részletezettséggel) -szerződést kötő másik fél megnevezése -nyilatkozat arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. MSZ2. alkalmassági követelmények igazolása (Korm.rend.21.§(3) bek.b)pont): – szakemberek megnevezése és azon pozíció és alkalmassági követelmény megjelölése, melynek igazolására az adott szakember bevonásra kerül (elektronikus űrlap), -szakember szakmai tapasztalatának bemutatása (elektronikus űrlap) -államilag elismert felsőfokú,pénzügyi vagy gazdasági szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló dokumentum, – szakember által aláírt szakmai önéletrajz, amelyben az adott szakember bemutatja szakmai tapasztalatait és nyilatkozik arról, hogy anyanyelvi szinten vagy felsőfokon beszél magyarul, – annak igazolására,hogy az AT valóban rendelkezik a megnevezett szakemberrel be kell nyújtani a szakember által sajátkezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat arról, hogy az AT nyertességes esetén a szerződés teljesítésében az általa igazolt alkalmassági követelménynek megfelelő szakértelemmel rendelkező szakemberként,az alkalmassági követelményhez tartozó pozícióban részt vesz, továbbá nincs más olyan kötelezettsége,amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. Kbt.69.§(11a) bek.fennállása esetén az AK a Kbt.69.§(4)bek.szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról,hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során(Kbt.69.§(11a)bek.).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

MSZ1.Alkalmas AT,ha rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás EU Hivatalos Lapjának történő feladásától visszafelé számított 3évben (36 hónapban) általa,az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített,befejezett

MSZ1.1. legalább 1 db, jegybanki, és/vagy biztosítás felügyeleti, és/vagy biztosítói, és/vagy bank felügyeleti és/vagy kereskedelmi banki statisztikai riporting és/vagy hitelintézeti kockázatkezelési adatfeldolgozó rendszer tervezésére és szoftver fejlesztésére vagy továbbfejlesztésére vonatkozó befejezett, éles üzemre átvett szolg.-sal, amely szolg.-ok értéke legalább nettó – azaz általános forgalmi adó nélkül számított – 20 000 000 HUF

MSZ1.2 legalább 1 db, pénzügyi intézmény számára nyújtott rsz. (alkalmazás) üzemeltetés támogatási szolg.-sal, amely szolg.-ok időtartama egyenként eléri vagy meghaladja a 24 hónapot, valamint legalább 50 felhasználóra vonatkozik, továbbá amely támogatási szolg.-sok nyújtása során a jogszabálykövetésen felül a következő támogatási szolg.-i elemek mindegyike lefedésre került:hiba/probléma elhárítás, frissítés, szoftverkövetés, rsz. karbantartás.

A bemutatott referencia szolg.-ok esetében a szolg. megkezdésének kezdő időpontja nem lehet korábbi,mint az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap).A referenciaként bemutatni kívánt teljesítés befejező időpontjának a vizsgált 3éves (36 hónapos) időtartamba bele kell esnie.

MSZ2.Alkalmas az AT,ha rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, alább felsorolt valamennyi,a teljesítésbe bevonni kívánt,teljesítésben részt vevő szakemberrel, akiknek mindegyike rendelkezik államilag elismert felsőfokú, pénzügyi vagy gazdasági szakirányú vagy informatikai (azaz informatikus vagy mérnök vagy matematikus vagy gazdasági)egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, és anyanyelvi szinten vagy felsőfokon beszél magyarul;

MSZ2.1.legalább 1fő projektvezető, aki legalább 3 év (36 hónap) projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik;

MSZ2.2.legalább 1 fő vezető rendszertervező, aki legalább 5 év (60 hónap) rendszerszervezői szakmai tapasztalattal rendelkezik;

MSZ2.3.legalább 1fő OLAP szakértő, aki legalább 3 év (36 hónap) OLAP kocka tervezésében és fejlesztésében és implementálásában szakértői szakmai tapasztalattal rendelkezik;

MSZ2.4. legalább 2fő .NET fejlesztő, akik rendelkeznek az ajánlattételi határidő lejártának napján érvényes legalább 5 év (60 hónap) Microsoft környezetben végzett .NET szoftverfejlesztési szakmai tapasztalattal rendelkezik;

MSZ2.5.legalább 1fő tesztelő, aki legalább 3 év (36 hónap) tesztelői szakmai tapasztalattal rendelkezik. A megajánlott szakemberek több kompetenciaterületet is lefedhetnek, átfedés lehetséges az MSZ2.2. és MSZ2.4. alpontok szerint előírt szakemberek vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időszakok csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdés, Kbt. 135.(1), (6) bekezdés. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít, kifizetés teljesítés igazolás és szabályos számla ellenében, átutalással, 30 napos fizetési határidővel. A kifizetéssel kapcsolatos részletes szabályokat a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/06/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Elektronikus közbeszerzési rendszer

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (424/2017.(XII.19.) Korm.rend.15.§ (2) bek.). Az elektronikus úton benyújtott ajánlatok Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdődően az ajánlattevők számára elérhetővé teszi az EKR-en keresztül (Kbt.68.§ (1), (1b), (1c) bekezdései)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen elektronikusan elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu (azonosító: EKR000211572020).

2. Az eljárás lefolytatása elektronikus úton a 424/2017.(XII.19.) Korm.rend.-nek megfelelően az EKR-en keresztül a következő címen történik: https://ekr.gov.hu (azonosító: EKR000211572020)

3. Az ajánlat felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg [424/2017.(XII.19.) Korm.rend.15. § (2) bek.]

4. A IV.2.6)pontban megadott 1 hónap 30 naptári napot jelent.

5. AK nem alkalmazza: Kbt.75.§(2)bek.e)pont.

6. AK a GP1.,MSZ1.,MSZ2.alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékébe történő felvétel feltételét képező szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

7. AK nem teszi lehetővé gazdasági társaság alapítását.

8. Amennyiben a nyertesnek minősített AT visszalép a szerz.kötéstől, AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített AT-vel köti meg a szerz.-t,ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

9.Nyertes AT szerz.kötéskor minimum legalább 30 000 000 Ft/év értékhatárig terjedő összegű felelősségbiztosítással rendelkezzen(éves kárfizetési limitre vonatkozóan),amely az AK részére biztosítási fedezetet jelent a nyertes AT,illetve annak munkavállalója képviselője, alvállalkozója által az AK-nek, illetve harmadik személynek, szándékosan vagy gondatlanul okozott, valamint mulasztásából származó károkért. Ennek vállalásáról nyilatkozni kell az ajánlatban.

10.AT-nek be kell nyújtania AK által a nyilatkozat összeállítóban/dokumentációban rendelkezésre bocsátott ártáblát,beárazva.Az értékelés alapja a mindösszesen nettó ár,melyet magyar forintban kell megadni,és a felolvasólapon fel kell tüntetni.

11.AT nyújtsa be a Kbt.66.§(6) bek. a)-b)pontjai szerinti nyil-ot,valamint a Dokumentációban előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat.

12.Az adatokat HUF-ban kell megadni,átszámítás Dokumentáció szerint.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a szoftverfejlesztési támogatás vonatkozásában 14 750 Ft/emberórában határozza meg elvárását, melynél kedvezőtlenebb, azaz ennél magasabb összegű az ajánlati elem nem lehet. A meghatározott összeget meghaladó ajánlati elemet tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné fogja nyilvánítani.

14. Kötbérek a Dokumentációban megadott szerz.tervezetben részleztezve.

5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

16. FAKSZ:Székely Márta(lsz:00065),Horváth Éva(lsz:00399)

17. A Magyar Nemzeti Bank a szerződéseit elsődlegesen elektronikus úton írja alá. A szerződések aláírásához minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás, minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás, illetve a Minősített Közigazgatási (Class QA) tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás, vagy a Class Q tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás szükséges, mert csak ezekkel hozható létre teljes bizonyító erejű magánokirat.

Szerződéskötéskor a Magyar Nemzeti Bank által kiküldött dokumentumon aláírásaikat – választott szolgálatótól illetőleg szolgáltatástól függően – az alábbi alkalmazásokkal az alábbi módon tudják elhelyezni:

— NETLOCK: https://www.netlock.hu/docs/segedletek/Szolgaltatasi_szerzodes_elektronikus_alairasa_160714.pdf

— Microsec: https://e-szigno.hu/assets/docs/e-szigno/eSzigno_kezikonyv_3_3.pdf

18. A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattételt, az várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná, negatívan hatna a besz. megvalósítására és a szerz. telj.-ek más körülményeire.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148.§ alapján. A szerződés időtartamát az indokolja, hogy az egyes szerződések közötti átmenet csökkentése minimalizálja az üzemeltetési kockázatot, továbbá a szerződés tárgya jegybanki alapfunkciókat érint, a jegybanki törvényben meghatározott feladatok ellátásának teljes körű biztosításához szükséges statisztikai adatbefogadó és adatfeldolgozó rendszer ellátása a szerződés tárgya.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020