Dienstleistungen - 240960-2020

25/05/2020    S100

Polen-Lubicz Dolny: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2020/S 100-240960

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Lubicz
Nationale Identifikationsnummer: PL613
Postanschrift: ul. Toruńska 21
Ort: Lubicz Dolny
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-162
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mirosław Wójcik
E-Mail: m.wojcik@lubicz.pl
Telefon: +48 566212150

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lubicz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.lubicz.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.lubicz.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: ORG.271.18.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przebudowa drogi gminnej nr 100762C – ul. Farmerskiej w Mierzynku na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 100761C do istniejącej nawierzchni bitumicznej (dz. o nr ewid. 179/9 i 169/1) – część 1.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 100829C – ul. Promowej w Nowej Wsi z uwzględnieniem oświetlenia na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 657 do oczyszczalni ścieków – część 2.

3. Przebudowa ulicy Mostowej wraz z fragmentem drogi wewnętrznej – ul. Tęczowej w Lubiczu Dolnym na odcinku od drogi krajowej nr 10 do drogi powiatowej nr 2010C, z uwzględnieniem kanalizacji deszczowej i oświetlenia – część 3.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa drogi gminnej nr 100762C – ul. Farmerskiej w Mierzynku na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 100761C do istniejącej nawierzchni bitumicznej (dz. o nr ewid. 179/9 i 169/1)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Mierzynek, gm. Lubicz, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wytyczne do projektowania:

1) Zamawiający zakłada zaprojektowanie drogi o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,00 m;

2) projektant zobowiązany jest do zaprojektowania kanału technologicznego, zgodnie z art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3) projekt powinien uwzględniać miejsca postojowe na działce 179/10, przeznaczone dla samochodów ciężarowych, oczekujących na wjazd do fermy drobiu; do rozważenia przez projektanta także możliwość lokalizacji miejsc postojowych na terenie objętym mpzp. Działka nr 179/10 jest działką prywatną przewidzianą do podziału;

4) projekt powinien uwzględniać zabezpieczenie pasa technicznego pod lokalizację przyszłej infrastruktury podziemnej;

5) projektant zobowiązany jest do zaproponowania rozwiązania w zakresie odwodnienia drogi za pomocą rowów. W przypadku braku możliwości wykonania rowów, projektant zobowiązany jest do przedstawienia innego rozwiązania, które będzie najbardziej optymalne pod względem funkcjonalności, trwałości i kosztów wykonania;

6) kategoria ruchu, a co za tym idzie dobór konstrukcji nawierzchni do oceny projektanta, przy czym Zamawiający zwraca uwagę, że konstrukcję należy dostosować do obciążenia ruchem generowanym przez zlokalizowaną przy ul. Farmerskiej fermę drobiu;

7) Zamawiający oczekuje sporządzenia projektu szaty roślinnej;

8) drogę należy projektować w nawiązaniu wysokościowym do istniejących bram i furtek do posesji (zjazdy i dojścia uwzględnić w projekcie).

Szczegółowy zakres określony został w Załącznikach:

3.2.1 projekt umowy nr 1.

3.2.2 opis przedmiotu zamówienia nr 1 a-c.

3.2.3 mapa poglądowa nr 1 a’-c’ do SIWZ.

3.3 zakres zamówienia obejmuje:

3.3.1 wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych uzgodnień oraz uzyskanie decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w imieniu Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Toruniu i w przypadku takiej konieczności pozwolenie na budowę w innym organie budownictwa i architektury (Wojewoda Kuj.-Pom.);

3.3.2 opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o opracowane dokumentacje projektowe;

3.3.3 pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji obejmujące m.in. niezwłoczne przyjazdy na teren budowy na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż do 3 dni od otrzymania wezwania, odpowiadanie na pytania Wykonawcy oraz opiniowanie wniosków o wprowadzenie zmian rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej;

3.4. po podpisaniu umowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest uzyskać ew. potrzebne materiały archiwalne, będące w zasobach odpowiednich instytucji oraz warunki techniczne od gestorów sieci, zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej drogi. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury Wykonawca sporządzi stosowne projekty i je uzgodni;

3.5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych, a co za tym idzie uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń oraz ew. innych dokumentów dla kompletności dokumentacji. Wszystkie opracowania projektowe muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na dzień ich opracowania i dokonania zgłoszenia realizacji robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Zakres i forma opracowanej dokumentacji muszą być zgodne w szczególności z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa drogi gminnej nr 100829C – ul. Promowej w Nowej Wsi z uwzględnieniem oświetlenia na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 657 do oczyszczalni ścieków

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Nowa Wieś, gm. Lubicz, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wytyczne do projektowania:

1) Zamawiający zakłada zaprojektowanie drogi o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,00 m;

2) projektant zobowiązany jest do zaprojektowania kanału technologicznego, zgodnie z art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3) oświetlenie uliczne należy zaprojektować na odcinku istniejącej zabudowy (ok. 300 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką);

4) projekt powinien uwzględniać zabezpieczenie pasa technicznego pod lokalizację przyszłej infrastruktury podziemnej;

5) projektant zobowiązany jest do zaproponowania rozwiązania w zakresie odwodnienia drogi za pomocą rowów. W przypadku braku możliwości wykonania rowów projektant zobowiązany jest do przedstawienia innego rozwiązania, które będzie najbardziej optymalne pod względem funkcjonalności, trwałości i kosztów wykonania;

6) kategoria ruchu, a co za tym idzie dobór konstrukcji nawierzchni do oceny projektanta;

7) drogę należy projektować w nawiązaniu wysokościowym do istniejących bram (zjazdy uwzględnić w projekcie);

8) nie jest przewidziane wykonanie nowego przepustu pod drogą;

9) w zakres zadania nie wchodzi przebudowa całego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 657. Należy jednak zaprojektować zjazd z jezdni. Nawierzchnię projektowaną należy dowiązać do istniejącej nawierzchni z masy bitumicznej drogi wojewódzkiej.

Szczegółowy zakres określony został w Załącznikach:

3.2.1 projekt umowy nr 1;

3.2.2 opis przedmiotu zamówienia nr 1 a–c;

3.2.3 mapa poglądowa nr 1 a’–c’ do SIWZ;

3.3 zakres zamówienia obejmuje:

3.3.1 wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych uzgodnień oraz uzyskanie decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w imieniu Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Toruniu i w przypadku takiej konieczności pozwolenie na budowę w innym organie budownictwa i architektury (Wojewoda Kuj.-Pom.);

3.3.2 opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o opracowane dokumentacje projektowe;

3.3.3 pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji obejmujące m.in. niezwłoczne przyjazdy na teren budowy na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż do 3 dni od otrzymania wezwania, odpowiadanie na pytania Wykonawcy oraz opiniowanie wniosków o wprowadzenie zmian rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej;

3.4 po podpisaniu umowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest uzyskać ew. potrzebne materiały archiwalne, będące w zasobach odpowiednich instytucji oraz warunki techniczne od gestorów sieci, zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej drogi. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury Wykonawca sporządzi stosowne projekty i je uzgodni;

3.5 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych, a co za tym idzie uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń oraz ew. innych dokumentów dla kompletności dokumentacji. Wszystkie opracowania projektowe muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na dzień ich opracowania i dokonania zgłoszenia realizacji robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Zakres i forma opracowanej dokumentacji muszą być zgodne w szczególności z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 ze zmianami).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa ul. Mostowej wraz z fragmentem drogi wewnętrznej – ul. Tęczowej w Lubiczu Dolnym na odcinku od drogi krajowej nr 10 do drogi powiatowej nr 2010C, z uwzględnieniem kanalizacji deszczowej

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Lubicz Dolny, gm. Lubicz, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Zamawiający zakłada zaprojektowanie drogi o nawierzchni asfaltowej, szerokości min. 5,50 m, z obustronnymi chodnikami;

2) projektant zobowiązany jest do zaprojektowania kanału technologicznego, zgodnie z art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3) projektant zobowiązany jest do rozwiązania odwodnienia drogi poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej. W ofercie należy tą branżę wycenić jako odrębną pozycję. W przypadku braku technicznej możliwości realizacji kanalizacji deszczowej projektant zaproponuje inne rozwiązanie odwodnienia drogi. Zamawiający nie dysponuje zgodą GDDKiA na odprowadzenie wód deszczowych do kanału zlokalizowanego w DK10;

4) kategoria ruchu, a co za tym idzie dobór konstrukcji nawierzchni do oceny projektanta;

5) w zakresie oświetlenia Zamawiający oczekuje analizy możliwości wykorzystania istniejących lamp oświetleniowych i na tej podstawie opracowania projektu przebudowy i uzupełnienia oświetlenia;

6) Zamawiający oczekuje sporządzenia projektu szaty roślinnej;

7) dokumentacja projektowa powinna zakładać możliwość etapowania robót w miarę środków posiadanych przez gminę (najpierw kanalizacja deszczowa i ewentualne rozwiązanie kolizji, potem jezdnia, potem chodniki, potem oświetlenie);

8) drogę należy projektować w nawiązaniu wysokościowym do istniejących bram i furtek do posesji (zjazdy i dojścia uwzględnić w projekcie);

9) w zakres zadania nie wchodzi przebudowa całego skrzyżowania z drogą krajową nr 10 oraz z drogą powiatową nr 2010C. Nawierzchnię projektowaną należy dowiązać do istniejących nawierzchni z masy bitumicznej tych dróg.

Szczegółowy zakres określony został w Załącznikach:

3.2.1 projekt umowy nr 1;

3.2.2 opis przedmiotu zamówienia nr 1 a–c;

3.2.3 mapa poglądowa nr 1 a’–c’ do SIWZ;

3.3 zakres zamówienia obejmuje:

3.3.1 wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych uzgodnień oraz uzyskanie decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w imieniu Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Toruniu i w przypadku takiej konieczności pozwolenie na budowę w innym organie budownictwa i architektury (Wojewoda Kuj.-Pom.);

3.3.2 opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o opracowane dokumentacje projektowe;

3.3.3 pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji obejmujące m.in. niezwłoczne przyjazdy na teren budowy na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż do 3 dni od otrzymania wezwania, odpowiadanie na pytania Wykonawcy oraz opiniowanie wniosków o wprowadzenie zmian rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej;

3.4 po podpisaniu umowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest uzyskać ew. potrzebne materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji oraz warunki techniczne od gestorów sieci, zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej drogi. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury Wykonawca sporządzi stosowne projekty i je uzgodni;

3.5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych, a co za tym idzie uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń oraz ew. innych dokumentów dla kompletności dokumentacji. Wszystkie opracowania projektowe muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na dzień ich opracowania i dokonania zgłoszenia realizacji robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Zakres i forma opracowanej dokumentacji muszą być zgodne w szczególności z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w dokumencie JEDZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to taki, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opracował co najmniej 3 projekty budowlane dotyczące budowy drogi klasy min. L, D, lub Z, o długości min. 0,5 km, dla których minimum w dwóch przypadkach została wydana decyzja ZRID. Jako „opracowanie” należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru dokumentacji lub innego równoważnego dokumentu.

b) Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednim dla funkcji, jakie zostaną im powierzone i będą to:

B1) osoba proponowana na funkcję projektanta dróg, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej;

B2) osoba proponowana na funkcję sprawdzający dokumentacji branży drogowej, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej;

B3) osoba proponowana na funkcję projektanta specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania;

B4) osoba proponowana na funkcję sprawdzający dokumentacji branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania,

oraz dodatkowo w odniesieniu do części 3 (przebudowa ul. Mostowej wraz z fragmentem drogi wewnętrznej – ul. Tęczowej w Lubiczu Dolnym na odcinku od drogi krajowej nr 10 do drogi powiatowej nr 2010C, z uwzględnieniem kanalizacji deszczowej i oświetlenia);

B5) osoba proponowana na funkcję projektanta specjalności sanitarnej (kanalizacja deszczowa) posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania;

B6) osoba proponowana na funkcję sprawdzający dokumentacji sanitarnej (kanalizacja deszczowa) posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ePUAP ofert w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Lubiczu, 87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21, pokój nr 4, za pomocą klucza prywatnego do odszyfrowania ofert, udostępnionego przez platformę miniPortal oraz za pomocą aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno:

— wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

— zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

— określać żądanie,

— wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.1. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia jego publikacji w Dz.U. UE, a wobec postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

4.2. Wobec czynności innych niż określone w punkcie 4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8 / 8

5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

7. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

8. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020