Tjänster - 240965-2018

06/06/2018    S106

Belgien-Bryssel: Kaross och släpvagnar - Utarbetande av förfarande för att fastställa koldioxidutsläpp

2018/S 106-240965

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Climate Action
Postadress: CLIMA A.4 — Financial Resources and Planning BU-24 00/061
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: clima-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3654
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kaross och släpvagnar - Utarbetande av förfarande för att fastställa koldioxidutsläpp

Referensnummer: CLIMA.C.4/SER/2018/0005
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Koldioxidutsläpp från tunga fordon (Heavy Duty Vehicles - HDV) beror i hög grad på överbyggnaden av deras kaross. Tunga fordon certifieras för närvarande med standardkarosser och släpvagnar enligt Förordning (EU) 2017/2400. För att bättre kunna återspegla verkligheten planeras att använda riktiga karosser och släpvagnar vid fastställandet av koldioxidutsläpp. Det finns olika metodalternativ som måste analyseras och utvärderas av uppdragstagaren för att få fram en genomförbar metod för detta ändamål. Den föreslagna metodens lämplighet måste bevisas genom att utföra test eller simuleringar. Syftet med detta kontrakt är endast att utveckla en lämplig metod för att fastställa effekterna av riktiga karosser och släpvagnar på koldioxidutsläpp. Dessutom är det viktigt att inhämta återkoppling från intressenter. Därför kommer kontraktet att inbegripa anordnande av seminarier och/eller möten, där vunna framsteg och resultat av arbetet kommer att presenteras.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Externt.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ett enda kontrakt på 12 månader.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokumenten.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/07/2018
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 27/07/2018
Lokal tid: 10:30
Plats:

Avenue de Beaulieu 24, 1160 Bryssel, Belgien, Room 00/36.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen, (inga utgifter ersätts). Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på deras ID-kort eller pass, minst 3 arbetsdagar i förväg till clima-tenders@ec.europa.eu

Vid underlåtande att göra detta förbehåller den upphandlande myndigheten sig rätten att neka tillträde till lokalerna.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

I enlighet med artikel 134.1 e) i tillämpningsföreskrifterna för budgetförordning nr 2015/1929 av den 30 oktober 2015 kommer den upphandlande myndigheten under de 3 år som följer tecknandet av det ursprungliga avtalet att kunna tillämpa ett förhandlat förfarande för ytterligare tjänster (utan föregående publikation av ett meddelande om upphandling) för nya tjänster eller byggentreprenader, som består av en upprepning av liknande tjänster eller byggentreprenader, som av samma upphandlande myndighet har tilldelats samma ekonomiska aktör i ett ursprungligt avtal, under förutsättning att dessa tjänster eller byggentreprenader är i enlighet med ett grundläggande projekt, för vilket det ursprungliga avtalet tilldelades efter publikation av ett meddelande om upphandling, i enlighet med villkoren i punkt 4 i artikel 134.

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubrik I.3. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet, och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Du får lämna eventuella observationer angående tilldelningsförfarandet till den upphandlande myndighet som anges under rubrik I.1.

Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan du anföra ett klagomål till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum, då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för att anföra ett överklagande förlängs eller till att en ny period för att anföra ett överklagande inleds.

Du får anföra ett överklagande till det organ, som nämns i VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet av tilldelningsbeslutet.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/05/2018