Pakalpojumi - 240966-2019

23/05/2019    S99    Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Igaunija-Tallina: Infrastruktūras darbu konsultāciju pakalpojumi

2019/S 099-240966

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Aktsiaselts Eesti Raudtee
Valsts reģistrācijas numurs: 11575838
Pasta adrese: Telliskivi tn 60/2
Pilsēta: Tallinn
NUTS kods: EE EESTI
Pasta indekss: 15073
Valsts: Igaunija
Kontaktpersona: Anna Mihkelson
E-pasts: hankeosakond@evr.ee
Tālrunis: +372 5254245

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.evr.ee

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1576119/general-info
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1576119/tenders
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Dzelzceļa pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

CCS - suurhanke ettevalmistamine ja konsultatsioon

Atsauces numurs: 209402
II.1.2)Galvenās CPV kods
71311300 Infrastruktūras darbu konsultāciju pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Tulevase CCS-turvangusüsteemide projekteerimise ja ehitamise suurhanke (2020–2024) ettevalmistamine ning konsultatsioon CCS-suurhanke läbiviimisel. Käesolev hange hõlmab 3 osa:

1. osa - turvangusüsteemide hanke dokumentide (HD; TK; TK lisad) ja muude seonduvate dokumentide koostamine;

2. osa - turvangusüsteemide hanke ning sellele järgneva suurprojekti läbiviimiseks vajaliku kontseptsiooni loomine ning protsesside, riskide, ressursside määratlemine ja tehnilises kirjelduses toodud lahenduse teostatavuse analüüs;

3. osa - tellijale konsultatsioon hankemenetluse käigus huvitatud isikute küsimustele vastamisel ning hankelepingu täitmisel, juhul kui tõstatuvad küsimused puudutavad käesoleva hanke töövõtja poolt väljatöötatud dokumente või hanke kontseptsiooni.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71311300 Infrastruktūras darbu konsultāciju pakalpojumi
71320000 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi
73300000 Pētniecības un izstrādes plānošana un izpilde
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: EE EESTI
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Tulevase CCS-turvangusüsteemide projekteerimise ja ehitamise suurhanke (2020–2024) ettevalmistamine ning konsultatsioon CCS-suurhanke läbiviimisel. Käesolev hange hõlmab 3 osa:

1. osa - turvangusüsteemide hanke dokumentide (HD; TK; TK lisad) ja muude seonduvate dokumentide koostamine;

2. osa - turvangusüsteemide hanke ning sellele järgneva suurprojekti läbiviimiseks vajaliku kontseptsiooni loomine ning protsesside, riskide, ressursside määratlemine ja tehnilises kirjelduses toodud lahenduse teostatavuse analüüs;

3. osa - tellijale konsultatsioon hankemenetluse käigus huvitatud isikute küsimustele vastamisel ning hankelepingu täitmisel, juhul kui tõstatuvad küsimused puudutavad käesoleva hanke töövõtja poolt väljatöötatud dokumente või hanke kontseptsiooni.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Pakkumuse osa nr 3 / Svērums: 10.0
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Pakkumuse osa nr 1 / Svērums: 85.0
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Pakkumuse osa nr 2 / Svērums: 5.0
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 15/07/2019
Beigu datums: 31/12/2024
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

1) Pakkuja peab omama hankelepingu täitmiseks (sh CCS-süsteemide projekteerimiseks) vajalikku tegevusõigust oma asukohamaa õigusaktide kohaselt. Pakkuja peab omama hankelepingu täitmiseks vajalikud load ja registreeringud, s.h peab olema esitanud majandustegevusregistrisse majandustegevusteate (tegevusala: projekteerimine; tegevusala liik: raudteerajatis).

Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab tõendid selle kohta, et pakkuja omab hankelepingu täitmiseks vajalikku tegevusõigust oma asukohamaa õigusaktide kohaselt. Tõendiks loetakse väljavõtet pakkuja asukohamaa õigusaktist, pakkuja asukohamaa õigus pädeva institutsiooni tõendit või vastava tegevusloa või registreeringu koopiat. Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib hankija Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumi poolt peetava avaliku majandustegevuse registri kaudu.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

1) Pakkuja netokäive järgmises valdkonnas: CCS-süsteemide projekteerimine ja/või nende nõuetekohasuse hindamine ja/või nende kohta hankedokumentide koostamine ja/või nende kohta ekspertiiside ja/või järelevalve tegemine, peab olema viimase kolme riigihanke algatamise ajaks lõppenud majandusaasta jooksul (2016, 2017, 2018) olnud vähemalt 100 000 (sada tuhat) EUR (käibemaksuta) aastas.

Pakkuja esitab väljavõtte nõutud valdkonnas pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta HD lisa 10 vormil.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

2) Pakkuja peab hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema täitnud (või pakkumuse esitamise tähtpäevaks vähemalt üle 50 % ulatuses täidetud) vähemalt ühe (1) referentslepingu järgmises valdkonnas: [koostanud või täitnud projekti või riigihanke tehnilise kirjelduse, mille järgi projekteeritakse või ehitatakse mikroprotsessortehnoloogial põhinevad CCS-süsteemid jaama või jaamavahe kohta. Mainitud projekti või tehnilise kirjelduse alusel peab olema viidud läbi CCS-süsteemide tellimiseks avalik hankemenetlus ja/või teostatud CCS-süsteemi ehitustööd avalikul raudtee-infrastruktuuril. Seejuures ainuüksi EL raudteesüsteemi koostalitluse direktiivi (EL) 2016/797 mõistes allsüsteemide raudteeülesõidu projekteerimine ei ole piisav projekteerimiskogemus.]. Hankijal on õigus küsida pakkuja referentslepingu tellijalt kinnitust lepingu nõuetekohase täitmise ja pakkuja rolli kohta lepingu täitmisel.

Pakkuja esitab HD lisa 2 vormil (Nõutud dokument: kuna kvalifitseerimise tõendamiseks nõutud dokumentide selgitused on väga pikad, on need toodud hanke alusdokumentides.)

3) Pakkuja tohib alltöövõtjaid kasutada ainult projekteerimise skeemplaanide ja sõltuvustabelite koostamisel ning ehitusmahtude arvestamisel; samuti lepingu täitmisel asjakohase Eesti ja Euroopa Liidu õiguse tõlgendamiseks ning keelelise tõlke tagamiseks. Pakkuja projekteerimise ning ehitusmahtude arvestuse osas kasutatav alltöövõtja peab omama hankelepingu vastava osa täitmiseks vajalikku tegevusõigust oma asukohamaa õigusaktide kohaselt – tal peavad olema hankelepingu täitmiseks vajalikud load ja registreeringud, s.h peab olema esitanud majandustegevusregistrisse majandustegevusteate (Tegevusala: projekteerimine; tegevusala liik: raudteerajatis).

Nõutud dokument: kuna kvalifitseerimise tõendamiseks nõutud dokumentide selgitused on väga pikad, on need toodud hanke alusdokumentides.

4) Pakkuja peab omama hanke pakkumuste avamise hetkel tarkvarapakettide AutoCad, MS VISIO Office jne kehtivaid litsentse, mis võimaldab tööde tulemuse tellijale esitamist vastavalt tehnilise kirjelduse nõuetele ilma tellijale kaasnevate lisakuludeta.

Pakkuja esitab pakkumuse koosseisus tarkvarapakettide loetelu koos kinnituskirjaga vabas vormis.

5) Juhul, kui pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse ja/või majanduslikule ja finantsseisundile vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel, esitab pakkuja selle kohta HD lisa 5 vormi kohase teise isiku nõusoleku. Kui isik, kelle näitajatele tuginetakse, töötab teises ettevõttes, siis peab olema ka tema tööandja luba, et ta lubab enda alluval lepingu täitmisel osaleda.

Juhul, kui pakkuja kasutab RHS § 101 lõike 1 punktis 6 sätestatud hariduse ja kutsekvalifikatsiooni ning vastava kogemuse puhul ettevõtja vahenditele tuginemist, on see lubatud üksnes juhul kui ettevõtjad, kelle vahenditele tuginetakse, täidavad vastavat hankelepingut või selle osa isiklikult.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 20/06/2019
Vietējais laiks: 13:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Igauņu valoda, Angļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 3 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 20/06/2019
Vietējais laiks: 13:00

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Pasta adrese: Endla 13/Lõkke 5
Pilsēta: Tallinn
Pasta indekss: 10122
Valsts: Igaunija
E-pasts: vako@fin.ee
Tālrunis: +372 6113713

Interneta adrese: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Pasta adrese: Endla 13/Lõkke 5
Pilsēta: Tallinn
Pasta indekss: 10122
Valsts: Igaunija
E-pasts: vako@fin.ee
Tālrunis: +372 6113713

Interneta adrese: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
20/05/2019