Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 240971-2018

06/06/2018    S106

Grecja-Ateny: Usługi monitorowania i analizy mediów w Grecji

2018/S 106-240971

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski, Information Office of Greece
Adres pocztowy: Ave. Amalias 8
Miejscowość: Athens
Kod NUTS: EL Not specified
Kod pocztowy: 10557
Państwo: Grecja
E-mail: epathens@ep.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.europarl.europa.eu
Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3084
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi monitorowania i analizy mediów w Grecji

Numer referencyjny: COMM/DG/AWD/2017/1023
II.1.2)Główny kod CPV
92400000 Usługi świadczone przez agencje informacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest terminowe dostarczanie aktualnego zestawu codziennych informacji, w formie przeglądu prasy, na temat sposobu relacjonowania w mediach zagadnień dotyczących Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej. Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego (DG COMM) zależy na jak najlepszej znajomości przekazu medialnego w UE dotyczącego zagadnień związanych z Parlamentem Europejskim i Unią Europejską oraz działalności przewodniczącego PE i posłów do PE. Analiza przekazu medialnego ma umożliwić PE lepsze komunikowanie polityki unijnej konkretnym grupom odbiorców oraz ogółowi społeczeństwa UE. W tym celu PE częściowo korzysta z wiedzy fachowej i pomocy z zewnątrz.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 160 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: EL Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Grecja.

II.2.4)Opis zamówienia:

regularne monitorowanie mediów:

— prasy drukowanej i internetowej (streszczenia i wycinki prasowe w języku angielskim),

— mediów audiowizualnych (streszczenia w języku angielskim),

— miesięczne analizy ilościowe aktywności medialnej,

— miesięczne analizy jakościowe aktywności medialnej.

Pozostałe usługi:

— wsparcie (ekspertyzy, doradztwo i zalecenia – bez konieczności podróży).

Celem zamówienia jest terminowe dostarczanie aktualnego kompendium codziennych informacji – w formie przeglądu prasy – dotyczących sposobu przedstawiania w mediach tematów mających znaczenie dla Parlamentu Europejskiego (w tym dla przewodniczącego PE oraz posłów — zwłaszcza tych wybranych w danym państwie członkowskim) oraz dla Unii Europejskiej. Usługi będą świadczone przez zewnętrzny zespół projektowy za pośrednictwem globalnej platformy monitorowania i analizy mediów Parlamentu Europejskiego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 229-476420
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: COMM/IO-GR_ΑΤΗ/FWC/2017/2
Nazwa:

Usługi monitorowania i analizy mediów w Grecji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/04/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Clip News SA
Adres pocztowy: 90 Monastiriou str.
Miejscowość: Thessaloniki
Kod NUTS: EL Not specified
Kod pocztowy: 546 27
Państwo: Grecja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 160 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 160 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedegrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: F-67001
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://www.omboudsman.europa.eu/
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedegrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2018