Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 241006-2016

14/07/2016    S134

Belgien-Bryssel: Stöd för att inrätta en smart beredskapsindikator för byggnader och tillhörande konsekvensbedömning

2016/S 134-241006

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Energy
Postadress: rue Demot 24
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: ENER-TENDER-2016-554@EC.EUROPA.EU
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts/calls-tender
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1617
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: energieffektivitet.

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Stöd för att inrätta en smart beredskapsindikator för byggnader och tillhörande konsekvensbedömning

Referensnummer: ENER/C3/2016-554.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73220000 Utvecklingsrådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Den utförliga marknadsanalysen som ska utföras kommer att ha följande 2 mål:

(i) Med utgångspunkt i en ”smarthet” som har anknytning till energieffektivitet ska den teknik fastställas och beskrivas som är färdig för smart användning (smart-ready technologies – SRTs), tillsammans med definitionen av konceptet ”smarta byggnader”, och som är lämpad för införlivning i det nya och befintliga byggnadsbeståndet i Europa och/eller integrering i relevanta installationssystem för dessas operativa och/eller funktionella förbättring.

(ii) En robust och harmoniserad metod ska, med tillämpning av ett helhetsperspektiv, utformas och föreslås för fastställande av en byggnads smarta beredskapsindikator (smart readiness indicator – SRI), som ett sätt att främja lösningar som baseras på SRT med utgångspunkt i europeisk byggnadspolitik.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Att tillhandahålla kommissionen (i) en fullständig utformning och definition av en robust och harmoniserad metod för att beräkna SRI för byggnader samt en fullständig marknadsanalys och karakterisering av SRT, i samråd med alla berörda intressenter och (ii) en omfattande konsekvensbedömning av fördelarna med SRT och en marknadsanalys av denna tekniks möjliga genomslag i EU:s byggnadsbestånd under de närmaste årtiondena.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 18
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: arbetsprogram 2015–2016 för Horisont 2020 (Horizon 2020 – H2020).
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/09/2016
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 09/09/2016
Lokal tid: 11:00
Plats:

Directorate-General for Energy, rue Demot 24, office 4/101, Unit C3, 1040 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare får närvara vid mötet men får endast representeras av 1 person. Efter mötets slut kommer ordföranden i öppningskommittén att ange namnen på anbudsgivarna och beslutet om godtagbarheten i varje mottaget anbud. De priser som anges i anbuden kommer inte att meddelas.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/07/2016