Услуги - 241095-2019

Компактен изглед

23/05/2019    S99    Услуги - Обявление за поръчка - Процедура на договаряне 

България-София: Услуги по инсталиране на газови турбини

2019/S 099-241095

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2009/81/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Град: София
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: дирекция „Отбранителна аквизиция“
На вниманието на: Невелин Петров
Адрес за електронна поща: n.n.petrov@mod.bg
Телефон: +359 29220655
Факс: +359 29222969

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mod.bg

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/

Електронен достъп до информация: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-031

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5
Град: София
Пощенски код: 1080
Държава: България
Лице за контакт: дирекция „Отбранителна аквизиция“
На вниманието на: Красимира Ангелова
Адрес за електронна поща: k.angelova@mod.bg
Телефон: +359 29220675

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5
Град: София
Пощенски код: 1080
Държава: България
Лице за контакт: дирекция „Отбранителна аквизиция“
На вниманието на: Красимира Ангелова
Адрес за електронна поща: k.angelova@mod.bg
Телефон: +359 29220675

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Отбрана
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Сервизно обслужване на газотурбинeн двигател тип Astazou IV M1, рамково споразумение
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 1: Услуги по поддръжка и ремонт
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Сервизното обслужване да се извърши на борда на минен ловец „Цибър“ и ремонтна база на изпълнителя.

код NUTS BG331 Варна

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в месеци: 48

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 833 333,33 BGN
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Сключване на рамково споразумение за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца за сервизно обслужване на газотурбинен двигател тип Astazou IV M1.
Обект на услугата е газотурбинен двигател тип Astazou IV M1 (продукт) за минен ловец „Цибър“ от Военноморските сили на Република БЪЛГАРИЯ.
Обхват на обществената поръчка:
1. Основни сервизни дейности:
1.1. Оценка (дефектация) на фактическото техническо състояние на продукта и изготвяне на „експертен доклад“.
1.2. Извършване на планови прегледи и дейности съгласно техническата документация на продукта.
1.3. Извършване на непланови (аварийни) дейности.
2. Спомагателни дейности:
По искане на възложителя при възникнала необходимост от обслужване на продукта в база на изпълнителя се извършва:
2.1. Демонтаж на двигателя от кораба и транспортиране на двигателя до базите за обслужване на изпълнителя.
2.2. Транспортиране на двигателя от базата за обслужване на изпълнителя до кораба и монтаж на кораба.
Забележка:
1. Под „експертен доклад“ се разбира документ, в който са описани всички констатирани неизправности и начините за отстраняването им според експертното мнение на изпълнителя.
2. За всеки от случаите по т. 2 се сключва отделен договор между възложителя и изпълнителя.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

51133100 Услуги по инсталиране на газови турбини

II.1.7)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Оферентът трябва да посочи в офертата всяка част от поръчката, която той евентуално предвижда да възложи на подизпълнители, и всеки предложен подизпълнител, както и обекта на частта от поръчката, за която е предложен този подизпълнител
Оферентът трябва да посочва всякакви промени на нивото на подизпълнителите по време на изпълнение на поръчката
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Общото количество на газотурбинните двигатели за сервизно обслужване за целия срок на действие на рамковото споразумение е 2 (два) броя.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 833 333,33 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
I. Гаранции за изпълнение на конкретен договор към рамковото споразумение:
1. При подписване на конкретен договор към рамковото споразумение, участникът избран за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.
2. Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на задълженията на изпълнителя по договора.
3. Гаранцията за изпълнение трябва да бъде със срок не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнение на договора (само за гаранция под формата на банкова гаранция/застрахователна полица).
4. След приемане от възложителя на всички услуги по предмета на договора сумата по гаранцията за изпълнение се редуцира до 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от стойността на договора без ДДС до приключване на всички задължения на изпълнителя по гаранционното обслужване по договора (ако е приложимо).
5. В случай на усвояване от възложителя на суми от гаранцията за изпълнение изпълнителят е длъжен в срок от 14 (четиринадесет) дни да допълни гаранцията до първоначалния размер, като (в зависимост от формата на гаранцията за изпълнение) внесе усвоената от възложителя сума по сметка на възложителя или представи на възложителя документ за изменение на банковата гаранция/застрахователната полицата, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с определения от възложителя размер (5 % или респективно 0,5 % от стойността на договора без ДДС — в зависимост от етапа на изпълнение на договора).
6. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
6.1. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение.
6.2. Застраховка, обезпечаваща изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
6.3. Паричен превод — внесен по сметка на дирекция „Финанси“ — МО в Българска народна банка, гр. София, пл. „Александър I“ № 1, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD.
II. Гаранция за авансово плащане по конкретен договор към рамковото споразумение:
Гаранцията за авансово плащане се представя в една от следните форми:
1. Неотмениима и безусловна банкова гаранция за авансово плащане за стойността на аванса.
2. Гаранция за авансово плащане под формата на застраховка.
3. Паричен превод по сметка на дирекция „Финанси“ — МО в Българска народна банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01, BIC: BNBG BGSD.
Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията за авансово плащане и на гаранцията за изпълнение по конкретен договор към рамковото споразумение.
Изискванията към гаранциите за изпълнение на договор и за авансово плащане са съгласно изискванията на документацията по процедурата за възлагане на обществена поръчка.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Начинът на плащане по всеки конкретен договор към рамковото споразумение може да бъде един или комбинация от следните:
1. Плащане след изпълнение — по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изпълнение на услугата съгласно предмета на договора и представяне в дирекция „Отбранителна аквизиция“ — МО на следните документи:
— оригинал на надлежно оформена фактура,
— оригинал на подписан от упълномощени представители на изпълнителя и възложителя „приемно-предавателен протокол“, удостоверяващ изпълнението на услугата.
2. Акредитив — неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност срока за изпълнение на конкретния договор плюс 30 (тридесет) календарни дни, но не по-късно от 15 декември на годината, в която е открит. Акредитивът е усвоим след изпълнение на услугата и представяне в банката на следните документи:
— оригинал на надлежно оформена фактура,
— оригинал на подписан от упълномощени представители на изпълнителя и възложителя „приемно-предавателен протокол“, удостоверяващ изпълнението на услугата.
Акредитивните условия се уточняват между страните по договора преди откриването на акредитива. Всички разноски по акредитива са за сметка на изпълнителя.
3. Авансово плащане — по банков път на договорена за всеки конкретен договор сума (до 100 % от общата стойност на договора) в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след представяне в дирекция „Отбранителна аквизиция“ — МО на следните документи:
— оригинал на надлежно оформена фактура,
— оригинал на гаранция за стойността на аванса.
Останалата сума от общата стойност на договора се заплаща по банков път след изпълнение на услугите в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на документите по т. 1.
При сключване на рамковото споразумение и на конкретни договори към него цените ще бъдат съобразени с българското законодателство по ДДС.
Плащанията ще се извършват в лева за изпълнител регистриран на територията на Република БЪЛГАРИЯ и в евро за изпълнител регистриран извън територията на Република БЪЛГАРИЯ.
Ако изпълнителят е чуждестранно лице, всички банкови разходи по т. 1 и т. 3 извън територията на Република БЪЛГАРИЯ са за сметка на изпълнителя, а тези на територията на Република БЪЛГАРИЯ са за сметка на възложителя (когато е приложимо).
Ако някои от платежните документи са на чужд език, изпълнителят е длъжен да осигури техния превод на български език преди представянето им в дирекция „Отбранителна аквизиция“.
Изключително право на възложителя е да определя начина на плащане и размера на акредитива и авансовото плащане във всеки конкретен договор съобразно предвидените в рамковото споразумение начини и в зависимост от финансовите му възможности. Определеният от възложителя начин на плащане ще бъде конкретизиран в поканата към изпълнителя за сключване на договор към рамковото споразумение.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия за изпълнението на поръчката, по-специално по отношение на сигурността на доставките и сигурността на информацията:
III.1.5)Информация относно проучване за надеждност:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние

Критерии относно личното състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Заявлението трябва задължително да съдържа:
1. Списък на представените документи, съдържащи се в заявлението за участие (прил. № 8 от документацията за участие (ДУ).
2. Данни за кандидата — ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (прил. № 1 от ДУ).
3. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП (прил. № 2 от ДУ).
4. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1—4 от ЗОП (прил. № 3 от ДУ).
5. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат в процедурата (прил. № 5 от ДУ).
6. При кандидат обединение — заверено от кандидата копие на договора за обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. От представените документи трябва да е видно разпределението на отговорностите между членовете на обединението, техните права и задължения, както и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република БЪЛГАРИЯ (ЗОВСРБ) (прил. № 7 от ДУ). Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и представлява/т кандидата.
8. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ (прил. № 6 от ДУ). Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и представлява/т кандидата.
9. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) (прил. № 4 от ДУ).
10. Декларация в свободна форма дали при изпълнение на договора ще извършва износ и/или внос или трансфер на имущество.
Кандидатите с регистрация и седалище на територията на Р БЪЛГАРИЯ и декларирали, че при изпълнение на конкретните договори ще извършват износ и/или внос или трансфер на имущество, прилагат към декларацията и заверено копие на лиценз за износ и/или внос или сертификат за трансфер на имущество съгласно ЗЕКПСОИТДУ.
Кандидатите с регистрация и седалище извън територията на Р БЪЛГАРИЯ представят еквивалентен документ, ако такъв се изисква в съответствие със законодателството на страната на която са регистрирани и извършват своята дейност.
Забележка:
В случай че валидността на лиценза изтича по време на преговорите, преди изтичане срока на рамковото споразумение (включително на последния сключен въз основа на него договор) кандидатът следва да декларира в декларацията, че ще удължи срока на неговата валидност.
11. Доказателства по чл. 158 ал. 7 от ЗОП — документите, с които се доказва съответствието с критериите за подбор.
12. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Пояснения:
1. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
1.1. Документите по т. 2, 3, 4, 7, 8 и 9 се представят за всяко физическо или юридическо лице, което е член на обединението.
1.2. Документите по т. 3 и т. 7 се представят за лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, както и от лицето, което по пълномощие представлява кандидата, ако има такова.
2. Когато кандидатът е юридическо лице, декларациите по т. 4, т. 8, т. 9 и т. 12 могат да се представят само от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата.
3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, доказателствата по чл. 158, ал. 7 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Критерии относно личното състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП (прил. № 2 от документацията за участие (ДУ).
2. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 157, ал. 2, т. 1—4 от ЗОП (прил. № 3 от ДУ.
3. При подизпълнители обединения — копие на договора за обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. От представените документи следва да е видно разпределението на отговорностите на/между членовете в обединението и техните права и задължения, както и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ (прил. № 7 от ДУ). Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и представлява/т подизпълнителя.
5. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ (прил. № 6 от ДУ). Декларацията се подписва от лицето/та, което/които управлява/т и представлява/т подизпълнителя.
6. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) (прил. № 4 от ДУ).
7. Декларация в свободна форма дали при изпълнение на договора ще извършват износ и/или внос или трансфер на имущество.
Подизпълнителите с регистрация и седалище на територията на Р БЪЛГАРИЯ и декларирали, че при изпълнение на конкретните договори ще извършват износ и/или внос или трансфер на имущество, прилагат към декларацията и заверено копие на лиценз за износ и/или внос или сертификат за трансфер на имущество, съгласно ЗЕКПСОИТДУ.
Подизпълнителите с регистрация и седалище извън територията на Р БЪЛГАРИЯ представят еквивалентен документ, ако такъв се изисква в съответствие със законодателството на страната на която са регистрирани и извършват своята дейност.
Забележка:
В случай че валидността на лиценза изтича по време на преговорите, преди изтичане срока на рамковото споразумение (включително на последния сключен въз основа на него договор) кандидатът следва да декларира в декларацията, че ще удължи срока на неговата валидност.
8. Доказателства по чл. 158 ал. 7 от ЗОП — документите, с които се доказва съответствието с критериите за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Забележка: Всички изброени документи за подизпълнителите се представят в офертата на участника съгласно чл. 106, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ППЗОП. При установена от комисията на възложителя нередовност или липса на информация по отношение на тези документи комисията на възложителя дава възможност на участника да допълни липсващата информация и да отстрани констатираната нередовност в определен от нея срок.
Когато подизпълнител е юридическо лице, декларациите по т. 2, 5 и 6 могат да се представят само от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват подизпълнителя.
III.2.2)Икономически и финансови възможности

Критерии относно икономическото и финансово състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Не се изисква.

Критерии относно икономическото и финансово състояние на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Не се изисква.
III.2.3)Технически и/или професионални възможности

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1. Кандидатът следва за последните 5 години от датата на подаване на заявлението за участие в процедурата да е изпълнил услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
За доказване на горното обстоятелство кандидатът представя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (прил. № 11 от ДУ), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените услуги (например удостоверение или референция, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата). Под сходен предмет на обществената поръчка се разбира техническо обслужване/ремонт на газотурбинни двигатели монтирани на плавателни съдове.
2. Кандидатът трябва да прилага сертифицирана система за управление на качеството съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001 или еквивалентно/и с обхват предмета на услугата.
За доказване на горното обстоятелство кандидатът представя заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирано лице, за контрол на качеството, удостоверяващ наличието на такава система.
3. Кандидатът трябва да прилага система за управление на качеството съгласно изискванията на съюзната публикация на НАТО AQAP 2110 или еквивалентно/и с обхват предмета на услугата.
За доказване на горното обстоятелство кандидатът представя заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирано лице, за контрол на качеството, удостоверяващ наличието на такава система.
Пояснения:
Документите по т. 1, 2 и 3 от настоящия раздел се представят за членовете, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Изисквано минимално/ни ниво/а
По т. 1 — за последните 5 (пет) години кандидатът трябва да има изпълнено не по-малко от 1 сервизно обслужване на газотурбинен двигател.
По т. 2 — да прилага система за управление на качеството.
По т. 3 — да прилага система за управление на качеството.

Критерии относно техническите и/или професионалните възможности на подизпълнителите (което може да доведе до тяхното отхвърляне)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява:
1. Подизпълнителят следва за последните 5 години от датата на подаване на заявлението за участие в процедурата да е изпълнил услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
За доказване на горното обстоятелство подизпълнителят представя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (прил. № 11 от ДУ), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените услуги (например удостоверение или референция, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата). Под сходен предмет на обществената поръчка се разбира техническо обслужване/ремонт на газотурбинни двигатели монтирани на плавателни съдове.
2. Подизпълнителят трябва да прилага сертифицирана система за управление на качеството съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001 или еквивалентно/и с обхват предмета на услугата.
За доказване на горното обстоятелство подизпълнителят представя заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирано лице, за контрол на качеството, удостоверяващ наличието на такава система.
3. Подизпълнителят трябва да има изградена и функционираща система за управление на качеството съгласно изискванията на съюзната публикация на НАТО AQAP 2110 или еквивалентно/и с обхват предмета на услугата.
За доказване на горното обстоятелство подизпълнителят представя заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирано лице, за контрол на качеството, удостоверяващ наличието на такава система.
Изисквано минимално/ни ниво/а
По т. 1 — за последните 5 (пет) години подизпълнителят трябва да има изпълнено не по-малко от едно сервизно обслужване на газотурбинен двигател.
По т. 2 — да прилага система за управление на качеството.
По т. 3 — да прилага система за управление на качеството.
Подизпълнителят трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Договаряне
Някои кандидати вече са избрани (ако е целесъобразно при определени видове процедури на договаряне) не
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
Прибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти не
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
21-39-51
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
1.7.2019 - 17:30
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят предоставя пълен електронен достъп до документацията за участие в откритата процедура на следния адрес: http://pp.mod.bg (профила на купувача), точен адрес/линк — виж раздел I.1) от обявлението.

Цялата документация се представя само на български език. Обменът на информация ще се извършва на български език.
Срок на валидност на офертата — не по-кратък от 4 (четири) месеца от датата посочена като крайна дата за получаване на офертата.
От участие в настоящата процедура се отстраняват кандидати/участници:
1. При наличие на обстоятелствата по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 1—5 от ЗОП.
2. При наличие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република БЪЛГАРИЯ (ЗОВСРБ) и липса на декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ.
3. При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), а ако процедурата е приключила и е сключен договор, то последиците за изпълнителя по договора са съгл. чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
4. При установяване на несъответствие с изискванията и условията, посочени от възложителя така, както са формулирани в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие.
5. При наличие на основание по чл. 107, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 от ЗОП и чл. 101, ал. 9—11 от ЗОП.
6. При наличие на аритметични грешки в ценовото предложение.
7. При непредставяне на декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
В случай че кандидатът, избран за изпълнител на поръчката, предвижда използване на подизпълнители и трети лица, за тях следва да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Подизпълнителите следва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Третите лица следва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказване на които участникът се позовава на техния капацитет.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Комисия за зищита на конкуренцията
Пощенски адрес: ул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20.5.2019