Dienstleistungen - 241124-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2020/S 100-241124

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postanschrift: ul. Grzybowska 80/82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marzenna Filiks
E-Mail: marzenna.filiks@wody.gov.pl
Telefon: +48 713963423
Fax: +48 713281339

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wody.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://wroclaw.wody.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://wroclaw.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Wrocławiu
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Kościuszki 29E
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 50-011
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marzenna Filiks
E-Mail: marzenna.filiks@wody.gov.pl
Telefon: +48 717479392
Fax: +48 713283030

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.wody.gov.pl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Jednokrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Nysa

Referenznummer der Bekanntmachung: WR.ROZ.2810.22.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: koszeniu mechanicznym roślinności z wałów p.powodziowych (skarp, korony oraz ramp przejazdowych) oraz na ręcznym wykoszeniu w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego.

Wykonawca winien dostosować sprzęt do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe z realizacji usługi i ich usunięcie leżą po stronie Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko, w tym także ewentualne roszczenia osób trzecich, w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 324 074.07 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

1) Jednokrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kłodzku

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL523 Nyski
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadzoru Wodnego w Kłodzku, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

— ręcznym koszeniu wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kłodzku, w powiecie kłodzkim.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 27 777.78 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 12/07/2020
Ende: 15/09/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Każdy Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium na na 1 część zamówienia w kwocie 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

2) Jednokrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Otmuchowie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL523 Nyski
Hauptort der Ausführung:

Jednokrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Otmuchowie, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

— koszeniu skarp rzek i wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Otmuchowie w powiatach: nyskim, brzeskim i ząbkowickim na rzekach Nysa Kłodzka, Biała Głuchołaska, Przedpolna, Cielnica, Kamienica, Młynówka Grzmiąca, Kanał Ulgi Młynówka Grzmiąca.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 296 296.30 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 12/07/2020
Ende: 20/10/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Każdy Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium na 2 część zamówienia w kwocie 9 600,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ). Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.3.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp;

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną;

3. 10.3.3 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w stosunku do:

a) urzędującego członka organu zarządzającego Wykonawcy,

b) urzędującego członka organu nadzorczego Wykonawcy,

c) wspólnika spółki jawnej w spółce jawnej lub partnerskiej,

d) komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,

e) prokurenta.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany powyżej składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określony, w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 i 21 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku Wykonawcy będącym podmiotem zbiorowym;

5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W celu zweryfikowania uprawnienia do podpisania oferty oraz podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dok., Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty, z których wynika ww. uprawnienie lub wskazać adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający samodzielnie pobierze te dokumenty.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa, są:

1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;

2) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że spełnia łącznie następujące warunki:

— wykonał nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na konserwacji wałów przeciwpowodziowych (wykoszeniu porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych lub innych budowli ziemnych posiadających skarpy wykonane w formie nasypów o powierzchni co najmniej:

— dla części 1 – łącznie 5 ha,

— dla części 2 – łącznie 45 ha.

Doświadczenie zostanie uznane za spełnione, o ile Wykonawca łącznie wykaże się wymaganymi usługami na podanej powyżej liczbie hektarów (tzn. sumowany będzie obszar, na którym wykonane zostały usługi niezależnie od liczby zawartych umów lub zleceń).

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na obie części zamówienia, wymagane doświadczenie dla części 2 potwierdzi wymagane doświadczenie na część 1.

Natomiast, w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, jeden z Wykonawców konsorcjum musi wykazać się doświadczeniem wymaganym dla całej części zamówienia, na które składana jest oferta.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczenia różnych podmiotów w celu spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu. Ta sama zasada dotyczy wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy zmian, w szczególności w przypadku:

1) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych lub ekstremalnych zjawisk naturalnych o charakterze klęsk żywiołowych obiektywnie uniemożliwiające realizację prac w kontekście zastosowanych technologii i materiałów oraz warunków bezpiecznego prowadzenia dostaw;

2) wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do zapobieżenia przez strony o charakterze siły wyższej.

2. Wprowadzenie zmian postanowień umowy, o których mowa w ust. 1 wymaga:

1) zgodnego oświadczenia stron;

2) zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Pozostałe zmiany postanowień umowy są dopuszczalne w granicach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Inne warunki umowy określa załącznik nr 11 do SIWZ m.in. § 10 Siła wyższa.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/06/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 29E, 50-011 Wrocław, POLSKA, I p., pok. nr 3.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi 29.6.2020 o godzinie 11.00 poprzez transmisję online, zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem: (https://meet.lync.com/wodypolskie.gov.pl/marzenna.filiks/GGY15NYI)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587800
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec innych czynności niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, — 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

6. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

7. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 8. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

9. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020