Usługi - 241146-2020

Submission deadline has been amended by:  333249-2020
25/05/2020    S100

Polska-Poznań: Usługi drukowania i powiązane

2020/S 100-241146

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Dolna Wilda 80A
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 61-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Chomiakowska
E-mail: przetargi.ias.poznan@mf.gov.pl
Tel.: +48 618586100
Faks: +48 618522224

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Najem i kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz kompleksowa obsługa urządzeń drukujących będących własnością Zamawiającego.

Numer referencyjny: 3001-ILZ.260.10.2020
II.1.2)Główny kod CPV
79800000 Usługi drukowania i powiązane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest najem drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek do adresowania kopert wraz z oprogramowaniem zarządzającym oraz systemem druku podążającego i poufnego (w tym licencjami do oprogramowania) w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz serwisem tych urządzeń obejmującym wymianę wszelkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, a także kompleksowa obsługa urządzeń drukujących będących własnością Zamawiającego wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i serwisem w/w urządzeń. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego w zakresie zaproponowanego oprogramowania oraz w zakresie systemu druku podążającego.

2. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załącznikach do OPZ (nr 1-10).

3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zasadami wskazanymi w zał. nr 1 do SIWZ oraz zał. nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50300000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
50323000 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest najem drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek do adresowania kopert wraz z oprogramowaniem zarządzającym oraz z systemem druku podążającego i poufnego (w tym licencjami do oprogramowania) w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz serwisem tych urządzeń obejmującym wymianę wszelkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, a także kompleksowa obsługa urządzeń drukujących będących własnością Zamawiającego wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i serwisem w/w urządzeń. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego w zakresie zaproponowanego oprogramowania oraz w zakresie systemu druku podążającego.

2. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załącznikach do OPZ (nr 1-10).

3. Określone w zał. nr 1 do SIWZ ilości zostały oszacowane z należytą starannością. Powyższe dane mają jednak charakter informacyjny, służą do obliczenia ceny oferty i porównania ofert, nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Wynagrodzenie wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie i rzeczywistej ilości wydruków wykonanych w okresie realizacji zamówienia na urządzeniach objętych przedmiotem zamówienia.

4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zasadami wskazanymi w zał. nr 1 do SIWZ oraz zał. nr 7 do SIWZ.

5. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji umowy muszą posiadać kwalifikacje w zakresie bhp i eksploatacji urządzeń elektrycznych (do 1kV).

6. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem przedmiotu zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks pracy. Przez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę Zamawiający rozumie umowę o pracę zawartą z pracownikiem wykonawcy w wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi faktycznie wykonywanej usługi, na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy także zastępstw i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia. Do rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę należą bieżące czynności serwisowe i naprawcze (powyższe dotyczy także pracowników podwykonawcy).

7. Przed wszczęciem postępowania na podstawie art.31a–31d pzp Zamawiający przeprowadził dialog techniczny. Informacje dotyczące dialogu technicznego dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.wielkopolskie.kas.gov.pl. w zakładce „Ogłoszenia”, dalej „Zamówienia publiczne”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas skutecznego usunięcia awarii lub wymiany na urządzenie zastępcze / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: System odczytu stanu liczników z urządzeń Zamawiającego / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Licencjonowany Postscript (dotyczy wielofunkcyjnych urządzeń najmowanych) / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Kasowanie z nadpisywaniem danych z dysku twardego urządzenia (dotyczy wielofunkcyjnych urządzeń najmowanych) / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Na podstawie art. 34 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje prawo opcji, które określone zostało jako maksymalnie 100 % ilości wydruków przewidzianych przez Zamawiającego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (ilości tożsame ze wskazanymi w ofercie Wykonawcy stanowiącej zał. nr 2 do umowy).

2. Uruchomienie prawa opcji, następuje automatycznie w sytuacji wyczerpania ilości wydruków, o których mowa w pkt 1.

3. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiających z prawa opcji lub niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej wartości uruchomionego prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

4. Usługi objęte umową realizowane z uruchomionego prawa opcji mogą być świadczone tylko i wyłącznie w okresie obowiązywania umowy.

5. Do usług świadczonych w ramach prawa opcji mają zastosowanie odpowiednio jak dla zamówienia podstawowego zapisy umowy (w szczególności w stosunku do cen jednostkowych z tytułu świadczonych usług).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 oraz ust.5 pkt 1, 5-8 pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu tj. posiadają zdolności zawodowe w zakresie doświadczenia opisane w pkt 5.3, a zaoferowane przez wykonawcę w najem urządzenia drukujące oraz system zarządzania i druku podążającego są zgodne z minimalnymi parametrami technicznymi określonymi przez Zamawiającego w zał. nr 2 do OPZ.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt 6 SIWZ, na zasadzie „spełnia” albo „nie spełnia” wymaganego warunku.

3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.24aa ust.1 pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający informuje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub wyższa od progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 pzp, w celu wykazania elementów spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawca składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – „JEDZ” (Dz. Urz. UE L 3/16). Wykonawca składa „JEDZ” (załącznik nr 4 do SIWZ) zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ oraz na podstawie Instrukcji wypełniania „JEDZ” (załącznik nr 5 do SIWZ). „JEDZ” wykonawca składa w postaci elektronicznej.

UWAGA: w przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, dokument, o którym mowa w niniejszym punkcie, zobowiązany jest złożyć każdy z wykonawców wspólnie składających ofertę (zgodnie z instrukcją wypełniania „JEDZ”). „JEDZ” każdy z wykonawców składa w postaci elektronicznej.

5. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu („JEDZ”) zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. „JEDZ” składa się w formie elektronicznej.

6. Wersja elektroniczna (edytowalna) stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W celu ułatwienia wykonawcy wypełnienia „JEDZ” pola obowiązkowe do wypełniania przez wykonawcę zostały zaznaczone na czerwono. Pozostałe pola „JEDZ” wykonawca zobowiązany jest wypełnić według potrzeb i stanu faktycznego oraz prawnego.

7. Szczegółowo wymogi dotyczące JEDZ opisano w pkt 6.29-6.38 SIWZ.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów dotyczących:

1) wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.3 SIWZ;

2) wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w pkt 5.5 SIWZ;

3) wykazania, że zaoferowane przez Wykonawcę w najem urządzenia drukujące oraz system zarządzania i druku podążającego są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia, że zaoferowane przez wykonawcę w najem urządzenia drukujące oraz oprogramowanie stanowiące system zarządzania i druku podążającego są zgodne z minimalnymi parametrami technicznymi określonymi przez Zamawiającego w zał. nr 2 do OPZ, wykonawca zobowiązany jest na etapie badania ofert wykazać, że zaoferowane urządzenia oraz oprogramowanie stanowiące system zarządzania i druku podążającego spełniają wymagania Zamawiającego.

2. Ocena spełniania zgodności zaoferowanych urządzeń wielofunkcyjnych i urządzeń do adresowania kopert oraz oprogramowania stanowiącego system zarządzania i druku podążającego z wymaganiami Zamawiającego zostanie dokonana na podstawie:

1) oświadczenia w zakresie oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych i urządzeń do adresowania kopert oraz zgodności oprogramowania stanowiącego system zarządzania i druku podążającego z OPZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ,

2) wykazu zawierającego określenie parametrów technicznych oferowanych urządzeń i nazwę oprogramowania stanowiącego system zarządzania i druku podążającego - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

3. W celu wykazania, że zaoferowane przez wykonawcę w najem urządzenia drukujące oraz system zarządzania i druku podążającego są zgodne z wymaganiami Zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie i wykaz zawierający określenie parametrów technicznych oferowanych urządzeń oraz nazwę oferowanego systemu zarządzania i druku podążającego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

Podmiot zagraniczny

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.2 SIWZ:

1) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust.5 pkt 5 i 6 pzp;

2) lit. b-d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1 i 2 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1.2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 ma odpowiednie zastosowanie.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Szczegółowo w/w kwestie opisano w pkt 6.4-6.8 SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zamawiający wykluczy wykonawców z postępowania:

1) na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12 – 23 pzp;

2) na podstawie fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.5 pkt 1 i 5 – 8 pzp.

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w pkt 1, wykonawca zobowiązany jest złożyć:

UWAGA: w przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie, zobowiązany jest złożyć każdy z wykonawców wspólnie składających ofertę.

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 pzp;

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie w zał. nr 4 do SIWZ („JEDZ”);

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie w „JEDZ”;

g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 pzp – oświadczenie w „JEDZ”;

h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 pzp – oświadczenie w „JEDZ”;

i) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – oświadczenie w „JEDZ”.

3.Zamawiający informuje, że będzie weryfikować zgłoszonych podwykonawców pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania. Szczegółowo proces weryfikacji opisano w pkt 6.22 SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowych (doświadczenia), niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykonawca wykaże łącznie, że:

1) wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na najmie wraz z kompleksową obsługą minimum 300 urządzeń drukujących, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto każda, w ramach odrębnych umów, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Pod pojęciem kompleksowej obsługi Zamawiający rozumie w szczególności zapewnienie ciągłości funkcjonowania urządzeń drukujących/wielofunkcyjnych, serwis, naprawę urządzeń, dostawę materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich funkcjonowania.

Wymagana wartość usługi obejmuje koszty z tytułu najmu urządzeń oraz kompleksowej obsługi urządzeń jak również może obejmować koszty kompleksowej obsługi urządzeń będących własnością podmiotu zamawiającego pod warunkiem, że w ramach danej umowy co najmniej 300 urządzeń drukujących zostało oddane zleceniodawcy w najem. Do wymaganych wartości usługi nie wlicza się ewentualnych kosztów wykupu od wykonawcy urządzeń czy też oprogramowania (jeżeli koszty te stanowiły odrębny składnik wynagrodzenia).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania ilości urządzeń czy też wartości wykonywanych usług realizowanych w ramach kilku (wielu) umów, w celu uzyskania ilości urządzeń czy też wartości usług wymaganych dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, które nie zostały jeszcze ukończone, Zamawiający wymaga, aby do dnia składania ofert wykonawca faktycznie zrealizował już usługi na wartość minimum 1 000 000,00 zł brutto każda, w ramach odrębnych umów.

2) wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi obejmujące swym zakresem oferowany Zamawiającemu system zarządzania i druku podążającego, realizowane jednocześnie w co najmniej 5 lokalizacjach zleceniodawcy w ramach jednej umowy, przez okres co najmniej 12 miesięcy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W/w usługi muszą dotyczyć takiego systemu zarządzania i druku podążającego jaki zostanie zaoferowany przez wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu i wskazany w zał. nr 8 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania ilości lokalizacji czy też okresu wykonania usług realizowanych w ramach kilku (wielu) umów, w celu uzyskania ilości lokalizacji czy okresu realizacji umów wymaganych dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, które nie zostały jeszcze ukończone, Zamawiający wymaga, aby do dnia składania ofert wykonawca faktycznie zrealizował już usługi przez okres minimum 12 miesięcy, w ramach odrębnych umów.

Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez wykonawcę tymi samymi 2 usługami zarówno dla wykazania spełnienia warunku wskazanego w pkt 1 jak i pkt 2 pod warunkiem, że wykazane usługi równocześnie polegały na:

a) najmie (min. 300 urządzeń) wraz z kompleksową obsługą urządzeń drukujących o wartości min. 1 000 0000 zł brutto każda w ramach odrębnych umów, oraz

b) obejmowały swoim zakresem oferowany Zamawiającemu system zarządzania i druku podążającego, realizowany jednocześnie w co najmniej 5 lokalizacjach Zleceniodawcy w ramach jednej umowy, przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Ocena spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowych zostanie dokonana na podstawie:

1) oświadczenia wykonawcy, złożonego w dokumencie JEDZ,

2) wykazu usług, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 i 6a do SIWZ,

3) dowodów należytego wykonania/wykonywania usług, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126 ze zm.).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany będzie do złożenia:

a) wykazu wykonanych lub wykonywanych usług, których przedmiotem jest wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na najmie wraz z kompleksową obsługą minimum 300 urządzeń drukujących, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto każda, w ramach odrębnych umów, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

b) wykazu wykonanych lub wykonywanych usług, których przedmiotem jest wykonanie co najmniej dwóch usług obejmujących swym zakresem oferowany Zamawiającemu system zarządzania i druku podążającego, realizowane jednocześnie w co najmniej 5 lokalizacjach zleceniodawcy w ramach jednej umowy, przez okres co najmniej 12 miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6a do SIWZ;

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy:

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

4) zmiany wynikające z wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 142 ust. 5 Pzp,

5) zmiana podmiotu, na rzecz którego ma być świadczona usługa, w przypadku zmian organizacyjnych w strukturze administracji skarbowej,

6) zmiana sposobu wykonywania usługi w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów.

Szczegółowo zakres zmian i sposób ich wprowadzenia opisano we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań, POLSKA - sala konferencyjna. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 135 000,00 zł.

2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ) w postaci elektronicznej,

2) „JEDZ” (załącznik nr 4 do SIWZ) w postaci elektronicznej - odpowiednio w zakresie i z podpisem elektronicznym wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotów na którego zdolnościach polega wykonawca, podwykonawców.

Ww. dokumenty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca może także dołączyć do oferty dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ.

3. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia:

1) w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie – umowy regulującej współpracę tych podmiotów,

2) opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności, objętej przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł,

3) zgodnie z wymaganiami pkt 3.7 oświadczenia o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudniania na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem osób zatrudnionych na umowę o pracę wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia,

4) oświadczenia o ochronie informacji, wg wzoru stanowiącego odpowiedni załącznik do umowy wraz wykazem osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

4. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia przed zawarciem umowy. Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia na kwotę stanowiącą 10 % ceny ofertowej brutto.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp. 2. Środki ochrony prawnej regulują przepisy zawarte w Dziale VI art.179 – 198g pzp. 3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, 3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Na rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020