Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 241158-2020

25/05/2020    S100

Romania-Bucharest: Verification of load-bearing structure design services

2020/S 100-241158

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Sănătății
National registration number: 4266456
Postal address: Str. Cristian Popișteanu nr. 1-3
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010024
Country: Romania
Contact person: Carmen Comandasu
E-mail: achizitii.centralizate@ms.ro
Telephone: +40 3072594
Fax: +40 3072508
Internet address(es):
Main address: www.ms.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096097
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziția de servicii de verificare tehnică realizate de către specialiști verificatori de proiecte atestați pentru proiectul „Construirea Spitalului Regional de Urgență Iași”

Reference number: 4266456202002CS
II.1.2)Main CPV code
71328000 Verification of load-bearing structure design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Scopul contractului este achiziția serviciilor de verificare tehnică realizate de către specialiști verificatori de proiecte atestați pentru proiectul „Construirea Spitalului Regional de Urgență Iași” conform caietului de sarcini.

Activitățile contractului se vor realiza în etapa de elaborare a proiectului tehnic de execuție, cât și în etapa de execuție a lucrărilor, respectiv etapa de asistență tehnică din partea proiectantului.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11-a zi inainte de termenul-limita depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 056 331.97 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

București.

II.2.4)Description of the procurement:

Scopul contractului este achiziția serviciilor de verificare tehnică realizate de către specialiști verificatori de proiecte atestați pentru proiectul „Construirea Spitalului Regional de Urgență Iași” conform caietului de sarcini.

Activitățile contractului se vor realiza în etapa de elaborare a proiectului tehnic de execuție, cât și în etapa de execuție a lucrărilor, respectiv etapa de asistență tehnică din partea proiectantului.

Activitățile pe care consultantul le va realiza, vor include, dar nu se va rezuma la următoarele servicii:

1. verificarea documentațiilor tehnice de către specialiști verificatori de proiecte atestați, pentru obținerea avizelor;

2. verificarea modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;

3. realizarea tuturor serviciilor și îndeplinirea tuturor formalităților necesare în conformitate cu dispozițiile legale corespunzătoare;

4. elaborarea de documente și/sau rapoarte necesare pentru participarea la ședințe, pentru colaborarea cu terțe părți, pentru managementul general al contractului;

5. deplasare la sediul autorității contractante și/sau șantierul construcției ori de câte ori contextul o impune/primește o solicitare în acest sens de la autoritatea contractantă;

6. orice altă activitate conform prevederilor HG nr. 742/2018, art. 7 cu modificările și completările ulterioare.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11-a zi inainte de termenul-limita depunerea ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Operatorii economici (ofertanții/terții susținători/subcontractanții) participanți la procedură nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

1. neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 – se va completa DUAE;

2. neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 – se va completa DUAE;

3. neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 – se va completa DUAE;

4. neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016 – se va completa DUAE.

Încadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

Operatorii economici (ofertanții/terții susținători/subcontractanții) trebuie să demonstreze că nu se încadrează în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese) – se va prezenta DUAE și se va încărca în SEAP declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu funcție de decizie in cadrul autorității contractante, precum și cele ce participa la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achiziție sunt:

— Nicolae-Dragoș Garofil – secretar de stat;

— Doru Codrin Lungu – secretar general adjunct – ordonator principal de credite;

— Laura Cristina Stanislav-Bogdan – director General;

— Victoria Voinea – director general adjunct;

— Carmen Comandașu – director;

— Cristina Laura Gafton – director.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente vor fi:

— certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor restante către bugetul general consolidat de stat eliberat de ANAF din care sa reiasă faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării acestuia;

— certificat de atestare fiscala privind plata obligațiilor restante către bugetul local din care să reiasă faptul ca ofertantul nu are datorii restante pentru sediul social și punctele de lucru declarate la momentul prezentării acestuia;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

Notă: nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru ofertantul asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Se vor depune, împreună cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziția ofertantului resursele invocate și din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.

Terțul/terții susținător(i) trebuie să poată dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului.

Ofertantul trebuie să poată demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul susținător nu este declarat subcontractant.

Operatorii economici (ofertanții, terții susținători și subcontractanții) împotriva cărora au fost deschise proceduri de insolvență nu vor fi excluși din procedura de atribuire dacă autoritatea contractantă, în baza documentelor/informațiilor transmise de către operatorii economici, poate determina că acesta are capacitatea de a îndeplini obligațiile contractuale, în condițiile în care operatorii economici se află:

— fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare și fezabile pentru continuarea sustenabilă a activității curente;

— fie în faza de reorganizare judiciară, cu respectarea integrală a graficului de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță.

Se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce caracterizează situația lor. Persoanele juridice străine vor prezenta orice document considerat edificator privind neîncadrarea în motivele de excludere prevăzute de lege. Documentele emise în alta limbă decât limba română trebuie sa fie însoțite de traduceri autorizate, în limba română.

Pentru operatorii economici nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce privește existența sau inexistența unei situații de excludere dintre cele descrise mai sus.

Operatorii economici care participă pe cont propriu vor depune un singur DUAE.

Operatorii economici care se bazează pe capacitățile altor entități (terți susținători/subcontractanți) vor depune un DUAE propriu și câte un DUAE completat de terțul susținător/subcontractant prin raportare la partea susținută/subcontractată.

Operatorii economici care depun ofertă în asociere vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului, inclusiv liderul acesteia.

Operatorul economic își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și/sau copie, în vederea participării la procedura de atribuire.

Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare in condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte cel puțin informațiile legate de structura acționarilor, reprezentanților legali, obiectul de activitate sau in cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

În cazul ofertanților (persoane fizice sau juridice) de altă naționalitate decât cea română, documentele vor fi depuse în limba in care au fost emise, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătura, menționat în clar numele întreg al persoanei semnatare. Nu se vor folosi prescurtări. Daca există incertitudini referitoare la situația unui operator economic, autoritatea contractantă are dreptul să solicite informații direct de la autoritățile competente.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cifra de afaceri medie specifica. Media cifrei de afaceri globală pentru ultimii trei ani financiari (2016, 2017, 2018) trebuie să fie cel puțin egală cu 2 000 000 RON. Notă: pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Obligația completării și prezentării inițiale a DUAE de către ofertanți și de a indica nivelul cifrei de afaceri globale pentru ultimii trei ani. Fiecare operator economic (ofertant unic/ofertanți asociați/terț susținător) va completa câmpurile corespunzătoare din DUAE cu privire la capacitatea economică și financiară. In cazul in care ofertantul își demonstrează situația economică și financiară invocând susținerea acordata de către un terț, atunci acesta are obligația de a dovedi autorității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând împreună cu oferta un angajament în acest sens din partea terțului susținător. În cazul în care este depusă o ofertă de către operatori economici care participă în comun la procedura de atribuire, fiecare dintre aceștia să demonstreze îndeplinirea unui nivel al criteriilor referitoare la situația economică și financiară, proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamentul ferm și anexa vor fi solicitate doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autorității contractante. Documente justificative pot fi după caz: situațiile financiare anuale sau extrase din situațiile financiare înregistrate la organele competente, raport de audit sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. În conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016 operatorul economic și terțul susținător vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică. Terțul susținător va completa câmpurile corespunzătoare din DUAE cu privire la capacitatea economică și financiară. Persoana ce asigura susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor din Legea nr. 98/2016. Se vor depune, împreună cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziția ofertantului resursele invocate și din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Terțul/terții susținător(i) trebuie să poată dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului. Ofertantul trebuie să poată demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul susținător nu este declarat subcontractant. Nedepunerea împreună cu DUAE a documentelor menționate anterior poate face subiectul unei solicitări de clarificare.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat, în ultimii trei ani calculați până la data-limita de depunere a ofertelor servicii de elaborare proiecte tehnice și/sau detalii de execuție și/sau asistență tehnică din partea proiectantului și/sau servicii de verificare tehnică prin specialiști verificatori de proiecte atestați, servicii prestate în mod corespunzător, servicii prestate pentru clădiri civile publice noi și/sau reabilitate și/sau modernizate încadrate cel puțin la categoria de importanță normală (C) în valoare cumulată de cel puțin 2 000 000 RON fără TVA în cadrul a maximum trei contracte. Pentru înțelegerea cerinței, prin clădiri civile publice se va înțelege: construcții social-culturale care nu intră în categoriile de importanță A și B, construcții social-culturale cu aglomerări mari de oameni, ansambluri și clădiri de cult sau alte monumente de arhitectură propuse pentru a fi înscrise în patrimoniul cultural mondial. În condițiile în care serviciile prezentate ca experiență similară sunt aferente unor contracte de servicii care au început anterior ultimilor trei ani, se va lua în considerare numai valoarea aferentă serviciilor prestate în ultimii trei ani. În cazul in care ofertantul a participat într-o asociere sau ca subcontractant, valoarea luată în considerare va cuprinde numai partea prestată de operatorul economic ofertant, pentru activitățile similare. În cazul în care ofertantul a participat ca subcontractant, documentele care dovedesc experiența similară vor fi confirmate de operatorul economic care a încheiat contractul cu beneficiarul. Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru anul inclus în câmpul „dată de sfârșit” în DUAE. Operatorul economic participant la procedură, înțelege și acceptă că, pe perioada evaluării, autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa beneficiarului serviciilor ce fac obiectul contractului prezentat drept experiență similară în cadrul DUAE, pentru confirmarea celor prezentate de operatorul economic în DUAE cu privire la experiența similară.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului indicat drept experiență similară, tipul/categoriile de servicii, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autorității contractante fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate de predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepție; certificări de bună execuție; certificate constatatoare. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Cerințe specifice: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Se vor depune, împreună cu DUAE și angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Terțul/terții susținător(i) trebuie să poată dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului. Ofertantul trebuie să poată demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul susținător nu este declarat subcontractant. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. După caz, împreună cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de asociere. Persoana care asigură susținerea capacității tehnice nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016.

III.1.5)Information about reserved contracts
The execution of the contract is restricted to the framework of sheltered employment programmes
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/06/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/12/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/06/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Documentația de atribuire este afișată în SICAP https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/

Comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanțe referitoare la îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de trei zile pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă.

Documentul DUAE este accesibil in SICAP, in cadrul anuntului de participare, la sectiunea „Documente atasate ce compun documentatia de atribuire”. Sectiunile/campurile din formularul DUAE se vor completa de catre operatorii economici (ofertant unic, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti, dupa caz), conform instructiunilor din DUAE aflate in corespondenta cu sectiunile fisei de date.

Formularul DUAE este configurat direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire in conformitate cu Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE in procedurile desfasurate exclusiv prin mijloace electronice (www.anap.gov.ro).

Procedura de atribuire este inițiată sub incidența următoarei clauze rezolutorii: „Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. În cazul în care, indiferent de motive, obținerea/aprobarea finanțării din fonduri de la bugetul de stat și/sau fonduri nerambursabile nu se realizează, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c), teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de formulare a contestatiei și de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 si art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea și functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/05/2020