Varer - 241225-2017

Vis forkortet udgave

24/06/2017    S119

Danmark-Odense: Køretøjer til affald

2017/S 119-241225

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Odense Renovation A/S
Postadresse: Snapindvej 21
By: Odense V
Postnummer: 5200
Land: Danmark
Att: Transportchef Lars T. Hansen
Mailadresse: lth@odenserenovation.dk
Telefon: +45 63138222
Fax: +45 63138238

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.odenserenovation.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.odenserenovation.dk/Odense-renovation/Udbud.aspx

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3)Hovedaktivitet
Miljø
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Indkøb af 1 stk. 4-akslet skraldebil med kran til indsamling af sorteret husholdningsaffald fra nedgravede affaldsbeholdere.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Odense Renovation A/S, Snapindvej 21, 5200 Odense V.

NUTS-kode DK031 Fyn

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Indkøb af 1 stk. 4-akslet skraldebil, ca. 440 HK, Euro 6, med kran til indsamling af sorteret husholdningsaffald fra nedgravede affaldsbeholdere i Odense Kommune.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34144510 Køretøjer til affald

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
1 stk. 4-akslet skraldebil med kran til indsamling af sorteret husholdningsaffald fra nedgravede affaldsbeholdere i Odense Kommune. En 2-kammer komprimatorkasse hører også til opbygningen, men er ikke en del af dette udbud.
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 2 000 000 og 2 500 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betalingsbetingelser: Tilbudsgivers standardbetingelser.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Korrekt udfyldt ESPD, inkl. nøgletal.
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Pris. Vægtning 70

2. Serviceaftale. Vægtning 15

3. Miljø og arbejdsmiljø. Vægtning 15

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
24.7.2017 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
dage: 60 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 24.7.2017 - 13:00
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: København
Land: Danmark

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over ikke at blive prækvalificeret eller få tildelt opgaven skal være modtaget i klagenævnet inden 30
dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet udvalgt. Andre klager skal være
modtaget i klagenævnet inden 6 måneder fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse
i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, eller inden 12 måneder fra
ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en
rammeaftale.
Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende eller maile en kopi af klagen med bilag
til ordregiveren.
Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal der betales et klagegebyr på 20 000 DKK.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21.6.2017