Dienstleistungen - 241226-2020

25/05/2020    S100

Danmark-Roskilde: Kantinevirksomhed

2020/S 100-241226

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Universitet RUC
CVR-nummer: 29057559
Postadresse: Universitetsvej 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Kaic
E-mail: nexus-ck@ruc.dk
Telefon: +45 46742064
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/128834610.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/128834610.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/128834610.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Universitet
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kantine og mødeforplejning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55510000 Kantinevirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

RUC ønsker at udbyde en aftale for kantinedrift og mødeforplejning. Nærværende udbudsbetingelser angår kontrakt vedrørende drift af kantinen på RUC, herunder forplejning til møder og særarrangementer. Roskilde Universitet (RUC) udbyder med nærværende udbudsannonce drift af kantine samt mødeforplejning for RUC. Antallet af ansatte på RUC udgør ca. 900 og antallet af studerende ca. 8 400.

Kontrakten udbydes med en varighed på 44 måneder med start den 2. november 2020.

Tryk her https://permalink.mercell.com/128834610.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55500000 Kantine- og cateringvirksomhed
55512000 Drift af kantiner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Roskilde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det almindelige salg i kantinen til de daglige brugere foregår som selvbetjeningssalg, kontant til kasseapparat samt kort- og mobilbetaling.

Sortimentet i kantinen skal bestå af sandwich, dagens ret (inklusiv vegetar variant), kolde salater, diverse grab- & go-produkter, drikkevarer, og diverse kioskvarer, m.v.

Tilbudsgiver skal tilbyde forplejning i form af forskellige måltider og lettere anretninger til møder og særarrangementer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 02/11/2020
Slut: 30/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

RUC kan ensidigt forlænge rammeaftalen i op til 24 måneder på uændrede betingelser.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Økonomiske og finansiel formåen:

Tilbudsgiver skal fremsende dokumentation for tilbudsgivers samlede omsætning for kantine og mødeforplejning.

Det er et mindstekrav, at ansøger, som minimum har en samlet årlig omsætning, i seneste regnskabsår, på 10 000 000 DKK.

Det er et mindstekrav, at ansøger, har haft en positiv egenkapital i det seneste regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at ansøger, har haft en positiv soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste regnskabsår.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af flere ansøgere (et konsortium), skal sammenslutningen tilsammen opfylde ovennævnte mindstekrav.

Referenceliste:

I tilfælde af flere end 4 egnede ansøgere på en delaftale, vil RUC vurdere hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer vedrørende de ydelser, som rammeaftalen omfatter.

Ansøgernes referenceliste skal indeholde op til 5 sammenlignelige samarbejder (som f.eks. skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner), der har fundet sted i de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen). Ansøger skal angive minimum 2 relevante referencer. Såfremt ansøger er en sammenslutning, er det tilstrækkeligt, at referencerne omfatter én af deltagerne i sammenslutningen.

På denne liste skal følgende anføres:

— En beskrivelse af opgaven

— De udførte opgaver (kantine- og/eller mødeforplejning) i forbindelse med aftalen

— Aftalens værdi i DKK, herunder hvis muligt angivelse af fordeling på den enkelte reference på kantine og mødeforplejning

— Startdato og slutdato anføres, hvis aftalen endnu ikke er afsluttet, kan anføres kontraktudløb

— Gennemsnitlige antal daglige gæster

— Kundenavn, inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Referencelisten skal indeholde minimum 1 reference, hvor følgende punkter skal være opfyldt for én og samme reference:

a) På referencen leveres kantineservice og mødeforplejning med en kontraktsum per år på minimum 3 000 000 DKK (eller tilsvarende valuta).

b) På referencen er der krav om at der leveres både kantineservice og mødeforplejning.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsende dokumentation for tilbudsgivers samlede omsætning for kantine og mødeforplejning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et mindstekrav, at ansøger, som minimum har en samlet årlig omsætning, i seneste regnskabsår, på 10 000 000 DKK.

- Det er et mindstekrav, at ansøger, har haft en positiv egenkapital i det seneste regnskabsår.

- Det er et mindstekrav, at ansøger, har haft en positiv soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgernes referenceliste skal indeholde op til 5 sammenlignelige samarbejder (som f.eks. skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner), der har fundet sted i de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen). Ansøger skal angive minimum 2 relevante referencer. Såfremt ansøger er en sammenslutning, er det tilstrækkeligt, at referencerne omfatter én af deltagerne i sammenslutningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencelisten skal indeholde minimum 1 reference, hvor følgende punkter skal være opfyldt for én og samme reference:

a) På referencen leveres kantineservice og mødeforplejning med en kontraktsum per år på minimum 3 000 000 DKK (eller tilsvarende valuta).

b) På referencen er der krav om at der leveres både kantineservice og mødeforplejning.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2020