Dienstleistungen - 241239-2020

25/05/2020    S100

Dänemark-Vejen: Abholung von Siedlungsabfällen

2020/S 100-241239

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Vejen Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 29189838
Postanschrift: Rådhuspassagen 3
Ort: Vejen
NUTS-Code: DK032 Sydjylland
Postleitzahl: 6600
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Kadir Atsiz
E-Mail: Kontakt@tohv.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.vejen.dk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tender.konnect.dk/invite/765
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tender.konnect.dk/invite/765
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Offentligt udbud vedr. indsamling af dagrenovation og genbrugsaffald for Vejen Kommune

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nærværende udbud vedrører indsamling af dagrenovation og genbrugsaffald for Vejen Kommune.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90511200 Einsammeln von Hausmüll
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK032 Sydjylland
Hauptort der Ausführung:

Vejen Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet omfatter husstandsindsamling i Vejen Kommune af henholdsvis madaffald, restaffald og genbrug fra samtlige helårsboliger, sommerhuse og institutioner samt dagrenovationslignende affald fra virksomheder.

Nærværende udbud omfatter indsamlingsordningerne:

- Dagrenovation som er en fælles betegnelse for madaffald og restaffald. Dagrenovationsordning omfatter indsamling for samtlige helårsboliger, sommerhuse, institutioner med videre i Vejen Kommune samt indsamling af dagrenovationslignende affald fra de virksomheder i kommunen, der er tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning.

- Indsamlingsordning af genbrugsaffald for samtlige helårsboliger, sommerhuse, institutioner med videre i Vejen Kommune.

Den samlede mængde restaffald og madaffald forventes at være ca. 11 000 tons årligt fordelt på 8 000 tons restaffald og 3 000 tons madaffald. Den samlede mængde genbrug forventes at være ca. 3 000 tons årligt.

Ordregiver ønsker at affaldsindsamlingen skal foregå med så lavt ressourceforbrug og CO2 udledning som muligt.

Ordregiver accepterer derfor at tilbudsgiver kan afgive en pris på både:

Scenarie 1): At de anvendte indsamlingskøretøjer er dieseldrevne køretøjer.

Scenarie 2): At de anvendte indsamlingskøretøjer benytter biogas som alternativt drivmiddel.

Priserne skal afgives i bilag C – tilbudsliste, hvor tilbudsgiver angiver drivmiddel og pris pr. enhed. Der henvises i øvrigt til bilag B – tilbudsbesvarelse, hvor ordregiver vægter miljøhensynet positivt som et konkurrenceparameter.

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på begge scenarier. Ordregiver vælger det økonomisk mest fordelagtige scenarie, hvoraf det fremgår at tilbud for begge scenarier evalueres i henhold til de samme kriterier.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2021
Ende: 31/10/2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet kontrakt kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og

sammenhængen i den samlede udbudte leverance vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet kontrakt, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder –

herunder SMV – mulighed for at afgive tilbud.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet udfylde og besvare en udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Tilbudsgiver skal udfylde nedenstående i ESPD’et:

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

- Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør

- Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

- Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

- Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Del III: Udelukkelsesgrunde:

- Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

- Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

- Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

- Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

- Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3

— Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5

— Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6.

Tilbudsgivere, der er omfattet af en eller flere af de anførte udelukkelsesgrunde, vil blive udelukket fra deltagelse og vil således ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt. Dette gælder dog ikke hvis tilbudsgiver kan fremvise dokumentation for selvrenselse jf. udbudslovens §138. Såfremt en sammenslutning (eksempelvis et konsortium) afgiver tilbud, skal dette oplyses under ESPD del ll, punkt A. Herudover skal samtlige deltagere i sammenslutningen, udfylde et særskilt og individuelt ESPD for den enkelte deltager i sammenslutningen i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser.

Tilbudsgiver kan i forbindelse med afgivelse af tilbud endvidere basere sig på andre enheders (virksomheders) økonomiske og finansielle formåen samt teknisk og/eller faglig formåen. Tilbudsgiver bedes angive, hvorvidt dette er tilfældet i ESPD Del ll, punkt C. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD med de oplysninger, der anmodes om i del ll, punkt A og B, Del lll samt del IV, for hver af de pågældende enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. Del IV skal udfyldes for så vidt angår de forhold, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på.

Tilbudsgiver og/eller dennes underleverandør(er) skal oplyse følgende tilladelser og registreringer under ESPD Del IV: Udvælgelseskriterier, punkt A: Egnethed:

— Tilladelse til godskørsel for fremmed regning (Vognmandstilladelse)

— Registreret som transportør i ADR (Affaldsdataregistret).

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver og/eller dennes underleverandør(er) kan fremlægge dokumentation for ovenstående vognmandstilladelse samt registrering som transportør i ADR (Affaldsdataregistret).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgiver skal oplyse ”Samlet årsomsætning” for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for tilbudsfrist.

- Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere omsætningstal.

Tilbudsgiver skal oplyse soliditetsgrad for de seneste to (2) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for tilbudsfrist.

- Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere nøgletal.

- Soliditetsgrad, defineres som egenkapital/aktiver i alt x 100. Egenkapitalen skal beregnes efter metoden angivet i årsregnskabslovens § 31 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- Det er et mindstekrav, at årsomsætningen for hvert af de seneste to (2) afsluttende regnskaber er på minimum 26 mio. DKK.

- Det er et mindstekrav, at soliditetsgraden er på minimum 10 % for de seneste to (2) afsluttende regnskaber.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgiver skal anføre de op til tre (3) referencer, som tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. bekendtgørelsens punkt II.2.4): Beskrivelse af udbuddet og som alene eller sammen opfylder mindstekravene jf. nedenstående.

Se nedenstående i forhold til, hvad ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference.

- Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer ordregiver alene på de tre (3) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato.

- Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

- Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb.

- Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end tre (3) år før tilbudsfristen.

- For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som tilbudsgiver har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristens udløb. Det er tilbudsgivers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencen skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen

sammenlignelig jf. ovenstående definition af ”lignende eller tilsvarende”. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den dato hvor anlægget har bestået overtagelsesprøven.

2) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (godkendt overtagelsesprøve).

3) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Referencen, som skal indeholdes i ESPD'et anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske og faglige formåen. Ordregiver er dog berettiget til at kontrollere de afgivne oplysningers rigtighed.

Referencebeskrivelser accepteres også i et separat dokument såfremt det ikke er muligt at rumme disse i standardformularen

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Det er et mindstekrav, at der kan fremvises to (2) sammenlignelige referencer udført indenfor de seneste 3 år., hvor referencen enten omfatter kørsel af dagrenovation og/eller genbrugsaffald for lignende eller tilsvarende Vejen Kommune.

Ved sammenlignelig reference forstår ordregiver følgende:

— Kørsel af affald for en offentligt kommunal myndighed

— Indsamling af genbrugsaffald og/eller indsamling af dagrenovation for antal husstande tilsvarende Vejen Kommune eller større.

Bemærk, at det accepteres, at tilbudsgivers fremvisning af to (2) sammenlignelige referencer kan enten omfatte kørsel af to (2) dagrenovation referencer eller to (2) genbrugsaffald referencer, eller én (1) reference af hver indsamlingsordning.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Jf. udkast til kontrakt stilles der krav om anfordringsgaranti, ligesom kontrakten indeholder bodsbestemmelser.

Kontrakten indeholder ligeledes sociale, arbejds- og miljøklausuler.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 215-527764
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2020
Ortszeit: 10:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet, herunder svar på indkomne spørgsmål, i udbudssystemet via link angivet i punkt I.3.

I henhold til tidsplanen vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Verificering:

Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger, skal på ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et. Nedenfor beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

ESPD’ets del III – Udelukkelsesgrunde:

Hvis tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

- Skatteforvaltningen

- ATP

- Politiet (Kriminalregistret).

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten, som fastsat af ordregiver i opfordringen til at fremsende denne.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af serviceattesten er modtaget.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

ESPD’ets del IV – Udvælgelseskriterier:

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets Del IV – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

- Dokumentation for tilladelse til vognmandskørsel samt registrering i ADR-register medmindre ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

- Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om tilbudsgivers samlede årsomsætning og soliditetsgrad lever op til mindstekravene i bekendtgørelsens del III. 1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet medmindre ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

- Såfremt dokumentation for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen ikke er offentligt tilgængelige, vil tilbudsgiver blive anmodet om at fremsende dokumentation herfor.

- Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres. Det følger af svar fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, jf. http://bedreudbud.dk/spoerg-eksperterne Ordregiver er dog berettiget til at kontrollere de afgivne oplysningers rigtighed ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiver eller andre enheder som tilbudsgiver baserer sig på om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

Støtteerklæring og erklæring om fælles hæftelse: Såfremt en tilbudsgiver har baseret sin formåen på andre enheders ressourcer eller er en sammenslutning skal der indsendes følgende som dokumentation:

- Hvis relevant, en støtteerklæring hvormed andre enheder erklærer at have stillet alle nødvendige ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med nærværende udbud. Bilag 1 – Støtteerklæring eller egen erklæring kan anvendes.

- Hvis relevant, en erklæring hvormed deltagerne i sammenslutningen erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave, samt bekræfter, at de hæfter solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter tildeling måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave. Bilag 2 – Erklæring om fælles hæftelse eller egen erklæring kan anvendes.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020