Leveringen - 241281-2018

06/06/2018    S106

Hongarije-Boedapest: Software voor analytische-, wetenschappelijke, mathematische of voorspellingsdoeleinden

2018/S 106-241281

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_63383166
Postadres: Kondorfa Utca 1.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Not specified
Postcode: 1116
Land: Hongarije
Contactpersoon: Lehota Ildikó
E-mail: ildiko.lehota@bayzoltan.hu
Telefoon: +36 14630500
Fax: +36 14630505

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bayzoltan.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000146562018/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000146562018/reszletek
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: kutatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Többtestdinamikai szoftvercsomag szállítása

Referentienummer: EKR000146562018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48460000 Software voor analytische-, wetenschappelijke, mathematische of voorspellingsdoeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A közbeszerzés tárgya: "Többtestdinamikai szoftvercsomag szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása".

Adásvételi szerződés. Többtestdinamikai szoftvercsomag szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. A szoftvercsomagnak képesnek kell lennie strukturális/szilárdtest-mechanikai, többtestdinamikai, termikus és fluid mechanikai modellezésre. Képesnek kell lennie a keveredés szimulációjának elvégzésére, valamint automatikus tömeg, geometria, valamint a gépelem külső terhelésére és anyagminőségére vonatkozó optimalizációt elvégezni. A csomagnak biztosítani kell a kapcsolatot a fentebb felsorolt fizikai szimulációk között úgy, hogy azok egy egyesített multifizikai modellben számolhatóak legyenek a szoftver által, direkt vagy iteratív módon. A multifizikai modell, egy futtatási ciklussal biztosítsa a szükséges eredményeket, azoknak más szoftverekre történő további átvitele nélkül. A szoftvercsomaghoz minimum 36 hónap szoftverkövetést és technikai háttértámogatást kell biztosítani.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48460000 Software voor analytische-, wetenschappelijke, mathematische of voorspellingsdoeleinden
72260000 Diensten in verband met software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Voornaamste plaats van uitvoering:

3519 Miskolc, Iglói u. 2. (ajánlatkérő telephelye)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az alábbi mérnöki szimulációs szoftverlicenc szállítása, és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint:

Többtestdinamikai szoftvercsomag (1 db) szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. A szoftvercsomag felhasználási módjának korlátozás nélkülinek (iparinak) kell lennie. Ugyanakkor a közbeszerzési dokumentumokban ismertetett, az ajánlatkérőnél meglévő és a beszerzendő szoftverek között korlátlan átjárhatóságot, és a korábban elkészült modelleket és eredményeket tartalmazó fájlok hibátlan és teljes körű felhasználhatóságát kell biztosítani, annak érdekében, hogy a korábbi kutatási eredmények, kész modellek továbbfejleszthetőek és alkalmazhatóak legyenek. A megajánlott szoftvercsomag esetén megengedhető az egy géphez kötött, egy felhasználóra szóló verzió is. (Lásd az értékelési szempontok „Szoftverhozzáférés” minőségi szempontját!).

Minimum 36 hónap szoftverkövetés és technikai háttértámogatás biztosítása.

Fentiek teljesítése a műszaki leírás szerint.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Szoftverhozzáférés / Weging: 25
Prijs - Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: GINOP-2.2.1-15-2016-00017
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre való ajánlattételt, mert a beszerzendő rendszernek műszaki szempontból egy egységet kell alkotnia.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 62. § (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.alapján.

Igazolás:

— a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR.) 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. hatálya alá,

— a KR.1. § (2) bek.alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek.alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell tennie,

— a KR. 1. § (4) bek. alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek,

— a KR. 1. § (5) bek. alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a KR. 8. §, 10. §, 12-16. §-aiban foglaltakra.

Ajánlatkérő a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg, azonban a KR. 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a KR. 3. § (3)-ben, valamint a KR. 3. § (2) bek-ben és 15. §-ban foglaltakra.

A Kbt. 67. § (4) bek.alapján már az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a KR. 18. §-ában foglaltakra.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

M1) A KR.21.§(1) bek. a) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 3 évben (36 hónapban) - a közbeszerzés tárgyában (mérnöki szimulációs szoftverlicenc szállítása, szoftverkövetés és technikai háttértámogatás biztosításával)- teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetését a KR.22.§(1) bek-ében meghatározott formában igazolva. (Ld. KR. 21.§ (1a) bek.a)pont!).

A KR.22.§(1) bek szerinti igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szerződés tárgyát, a teljesítés idejét (kezdő és befejező év,hó,nap), az ellenszolgáltatás nettó összegét HUF-ban, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítés tárgya bővebb a közbeszerzés tárgyánál, úgy a közbeszerzés tárgya szerinti teljesítést is meg kell adni.

Ha referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös ajánlattevő vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben csak az fogadható el, amely saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt.140.§(9) bek-ében meghatározottakra is. (Kérjük, adja meg a saját teljesítés mértékét az ellenszolgáltatásból részesülés arányában!).

Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt.65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a KR. 21-22. §-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

A KR.1.§(1) bek.alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§ alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A KR.1.§(2) bek.alapján az ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(7) bek.alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a KR. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A KR.1.§(5) bek.alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a KR. VI.Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kbt.65.§(6) bek.alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt.65.§(7) bek.alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, azonban meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bek. rendelkezésére. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmasságát.

A KR. 3. § (2)-(3) bek. megfelelően alkalmazandó.

Gazdasági szereplőnek az EEKD IV. szakaszában - az adatok megadása nélkül - kell nyilatkoznia, hogy megfelel-e az alkalmassági követelményeknek. (A gazdasági szereplőnek az EEKD IV.rész "alfa"mezőt kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.) A kiválasztási kritériumok teljesítésének (adott esetben szükséges további) igazolásait ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során, a Kbt.69. § (4)-(7) bek. figyelemmel kéri az ajánlattevőktől.

Eventuele minimumeisen:

M1) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított utolsó három évben (36 hónapban) legalább nettó 8 millió HUF összeget elérő értékű, közbeszerzés tárgya szerinti áru (mérnöki szimulációs szoftverlicenc szállítása szoftverkövetés és technikai háttértámogatás biztosításával) szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. [KR. 22. § (3a): az ellenszolgáltatás összege előírásának indoka, hogy a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható lenne.].

Az előírt referencia több szerződéssel is teljesíthető.

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjaihoz képest szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg [M1)],hivatkozással a KR.30.§(4) bekezdésére.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Fizetési feltételek: Kbt.135.§(1),(6) bek., Ptk.6:130.§(1)-(2)bek., Ptk.6:155.§(1)-(3)bek. alkalmazandó. A vételár támogatásból kerül elszámolásra; kifizetés utófinanszírozással. Támogatás intenzitása:100,000000 %. Előlegfizetés nem biztosított.

1db, HUF alapú számla nyújtható be.

Kötbér:Ptk.6:186.§(1)bek.szerint. Késedelmi:1-10.napja alatt 1 %/nap, 11.naptól 2 %/nap. Alapja: nettó vételár. Max. mérték:20 %. Vevő érdekmúlás miatt elállhat 15 napot elérő késedelemnél. Meghiúsulási:20 %, alapja a nettó vételár.

Késedelmi kötbér meghiúsulási kötbérrel egyidejűleg nem érvényesíthető Vevő részéről.

Jótállás: Teljesítésigazolás aláírásának dátumától 36 hónap.

Szoftverkövetés, techn.tám: min. 36 hó.

Ld. közbeszerzési dokumentumok!

Az ajánlattétel, a számlázás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 07/09/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR KR) 15. §- nak megfelelően történik.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Az eljárás a Kbt. 40. § (1) bek. alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kerül lebonyolításra (https://ekr.gov.hu).

2) EKR használatához az EKR KR 6. §-a szerinti regisztráció szükséges.

3) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR KR 10-13.§ tartalmazza.

4) Az ajánlatok benyújtására az EKR KR 15. §-a irányadó. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

5) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni.

6) Az EKR-ben az elektronikus űrlapon felolvasólapot kell készíteni, a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokkal.

7) Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell:

— Kbt. 66. § (2) bek. szerint (elektronikus űrlap kitöltésével),

— Kbt. 66. § (6) a) és b) pontjai szerint, nemleges tartalommal is,

— folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (elektronikus űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

8) Aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet(ek) cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának, vagy aláírásmintájának (ld. 2006. évi V. tv. 9. §)másolati példányát, akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratot láttak el. Ha bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazást is csatolni kell. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is, valamint csatolni kell a meghatalmazó aláírási címpéldányának vagy aláírásmintájának másolati példányát.

9) Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) bek-ében foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bek. alapján ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bek. szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. A tájékozódási kötelezettsége teljesítéséről az ajánlatban nyilatkozni kell.

10) A részletes ajánlatban meg kell adni, hogy a műszaki leírásban foglalt egyes követelményeknek melyik megajánlott termék felel meg, emellett csatolni kell a licencmegállapodás(oka)t.

11) Amennyiben valamely igazolás,nyilatkozat,egyéb dokumentum nem magyar nyelven kerül csatolásra, cégszerű aláírással ellátott magyar nyelvű felelős fordítását is mellékelni kell. (Kivéve a licencmegállapodást, melyek angol nyelven is benyújthatók)

12) A beszerzés folyamatba épített ellenőrzés mellett folyik, így az ajánlati kötöttség 60 nap.

13) FAKSz: dr. Piszkor Melitta, lajstromsz.: 00423

14) A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 15, minden részszempontnál. Módszerek: Ár -relatív értékelés, Minőségi kritériumok -abszolút értékelés. Ld. a közbesz. dok.-ban!

15) Ajánlatkérő a Kbt. 39. §(1) bek.-nek megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR KR szerint kizárólag az EKR-ben regisztrált, az eljárás iránt érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők részére biztosítja.

16) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)pontját.

17) Az eljárásban megjelölt határidők a közép-európai idő szerintiek.

18) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/06/2018