Usługi - 241285-2020

25/05/2020    S100

Polska-Warszawa: Usługi badawcze

2020/S 100-241285

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Mazowieckie
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 03-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Siennicka
E-mail: anna.siennicka@mazovia.pl
Tel.: +48 223141667
Faks: +48 223141670
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mazovia.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie: Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno-szkoleniowych

Numer referencyjny: RF.ZP.U.272.26.2020.AS
II.1.2)Główny kod CPV
73110000 Usługi badawcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Głównym celem badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno-szkoleniowych w ramach RPO WM 2014–2020” jest ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w rozbiciu na moduły: zasady równości szans kobiet i mężczyzn i zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz działań informacyjno-szkoleniowych w ramach RPO WM 2014–2020. Sformułowane w toku badania wnioski będą stanowić wsparcie w procesie programowania nowej perspektywy finansowej, co umożliwi odpowiednie adresowanie działań w obszarze realizacji zasad horyzontalnych oraz zadań informacyjno-szkoleniowych w latach 2021–2027. Wyniki ewaluacji będą wykorzystywane także na potrzeby sprawozdawczości, a ponadto, zgodnie z Planem ewaluacji umowy partnerstwa, mają posłużyć do syntezy ewaluacji regionalny.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
73210000 Usługi doradcze w zakresie badań
72316000 Usługi analizy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

województwo mazowieckie

II.2.4)Opis zamówienia:

Podstawowe zadanie niniejszego badania, które ma charakter ewaluacji efektów, zostało podzielone na trzy komponenty:

1) ocena trafności, skuteczności, użyteczności i efektywności działań realizowanych w zakresie implementacji i stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Zamawiającego, która posłuży do optymalizacji procesu wdrażania wymienionej zasady;

2) ocena trafności, skuteczności, użyteczności i efektywności działań realizowanych w zakresie implementacji i stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn na potrzeby Zamawiającego, która posłuży do optymalizacji procesu wdrażania wymienionej zasady;

3) ocena trafności, skuteczności, użyteczności i efektywności działań informacyjno-szkoleniowych realizowanych w ramach RPO WM 2014–2020.

Sformułowane w toku badania wnioski będą stanowić wsparcie w procesie programowania nowej perspektywy finansowej, co umożliwi odpowiednie adresowanie działań w obszarze realizacji zasad horyzontalnych oraz zadań informacyjno-szkoleniowych w latach 2021–2027. Wyniki ewaluacji będą wykorzystywane także na potrzeby sprawozdawczości, a ponadto, zgodnie z Planem ewaluacji umowy partnerstwa, mają posłużyć do syntezy ewaluacji regionalnych na poziomie umowy partnerstwa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja badawcza / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Metodologia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja badania / Waga: 5
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 168
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.11.01.00-14-0004/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN. W przypadku wadium w formie niepieniężnej do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pzp – ustawa z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

§ 1. Warunki udziału:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dot. zdolności zawodowej:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał min. 2 zamówienia polegające na przeprowadzeniu badań i analiz dotyczących gospodarki;

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) kierownik badania: doświadczenie w stosowaniu metod i technik przeprowadzenia badań ewaluacyjnych – m.in. udział w 5 badaniach, w tym min. 1 dot. regionalnego programu operacyjnego; doświadczenie w kierowaniu min. 1 projektem badawczym z zakresu działań skierowanych na rozwój społ.-gosp., podejmowanych w ramach programów finansowanych ze środków zewn., o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto (Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca na czas trwania realizacji zamówienia zatrudnił osobę pełniącą rolę Kierownika badania na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy; funkcji kierownika badania nie można łączyć w innymi funkcjami osób uczestniczących w realizacji badania);

b) ekspert ds. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, który świadczył usługi eksperckie, w tym szkoleniowe lub jest autorem publikacji poświęconych realizacji ww. zasady w ramach funduszy unijnych (warunek dot. min. 2 usług eksperckich lub min. 2 publikacji lub min. 1 usługi eksperckiej i 1 publikacji);

c) ekspert ds. zasady równości szans kobiet i mężczyzn, który świadczył usługi eksperckie, w tym szkoleniowe lub jest autorem publikacji poświęconych realizacji ww. zasady w ramach funduszy unijnych (warunek dot. min. 2 usług eksperckich lub min. 2 publikacji lub min. 1 usługi eksperckiej i 1 publikacji);

d) ekspert, który legitymuje się wyższym wykształceniem i posiada doświadczenie w realizacji, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, min. 1 badania ewaluacyjnego, w ramach którego dokonywana była analiza wskaźników w zakresie programu krajowego i/lub regionalnego finansowanego ze środków zewnętrznych.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania i podpisania umowy.

3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

5. W odniesieniu do warunków dot. kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi.

6. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 Pzp zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

§ 2. Podstawy wykluczenia:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp.

2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału oraz bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

§ 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę z załącznikami i oświadczeniem jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) Wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej zgodnie z sekcją I.3) ogłoszenia.

2. Zamawiający zaleca:

1) ofertę należy sporządzić w jęz. pol., a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne zaleca się stosować format danych .pdf;

2) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się, w miarę możliwości, konwertować do formatu .pdf, ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formacie PAdES;

3) w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż .pdf (np. .doc, .docx), zaleca się stosować podpis w formacie XAdES o typie zewnętrznym. W takim wypadku należy przekazać Zamawiającemu plik z podpisywaną treścią oraz plik z rozszerzeniem XAdES o tej samej nazwie;

4) ePUAP nie jest certyfikowanym podpisem kwalifikowanym.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – do złożenia JEDZ w formie elektronicznej zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

4. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów składa dla każdego z podmiotów, których to dotyczy odrębny wypełniony i podpisany przez te podmioty JEDZ.

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieszcza w formularzu oferty informacje w jakiej części zamierza powierzyć wykonanie zamówienia i podaje nazwy firm proponowanych znanych mu podwykonawców.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w sekcji III.1.3) ogłoszenia Zamawiający żąda:

1) wykazu usług;

2) wykazu osób.

8. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

3) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

4) oświadczenia własne Wykonawcy określone w specyfikacji.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 8 zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

10. Dokumenty składane przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone zostały w specyfikacji.

11. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów przedstawi zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

12. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienie w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach polega, dokumentów wymienionych w ust. 8 pkt 1–2 i 4.

13. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na jęz. polski.

14. Oświadczenie JEDZ składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

15. Dokumenty lub oświadczenia inne niż JEDZ składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

16. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załącznik do specyfikacji.

2. Okoliczności uzasadniające zmiany ogólnych warunków umowy zostały określone we wzorze ogólnych warunków umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Zamówień Publicznych, pokój 304, ul. Okrzei 35, Warszawa, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Do oferty należy dołączyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy, koncepcję realizacji zamówienia, zawierającą opis koncepcji badawczej, metodologii oraz organizacji badania, z uwzględnieniem elementów opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do specyfikacji:

1) koncepcję badania, zawierającą diagnozę sytuacji/stanu przedmiotu badania, propozycję dodatkowych celów/obszarów badawczych oraz pytań badawczych,

2) metodologię badawczą z opisem zastosowanych metod/technik badawczych,

3) organizację badania, przedstawiającą propozycje nowatorskich rozwiązań w zakresie prezentacji wyników badania oraz zidentyfikowanie potencjalnych obszarów ryzyka wraz z propozycją minimalizujących je środków.

Powyższy dokument podlegać będzie ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w specyfikacji, dlatego też Zamawiający wymaga, aby zawierał elementy odpowiadające poszczególnym podkryteriom.

Koncepcję badania, stanowiącą załącznik do oferty, Wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego (adres sekcja I.3) ogłoszenia).

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Składając ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Wykonawca zamieszcza Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w osobnym pliku, oznaczonym jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Przedmiotowe badanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 nr RPMA.11.01.00-14-0004/18, pn.: „Plan działań pomocy technicznej UMWM na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”, Priorytet XI Pomoc techniczna. Kwota przeznaczona na realizację projektu na lata 2019–2023 wynosi 2 722 375,00 PLN brutto.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dział VI art. 179–198 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020