Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 241394-2020

Submission deadline has been amended by:  306898-2020
25/05/2020    S100

Polska-Białystok: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 100-241394

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Krajowy numer identyfikacyjny: 001406394
Adres pocztowy: ul. Jerzego Waszyngtona 17
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-274
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kisiel
E-mail: zp@udsk.pl
Tel.: +48 857450595
Faks: +48 857450595
Adresy internetowe:
Główny adres: https://udsk.pl/zp
Adres profilu nabywcy: https://udsk.pl/zp
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://udsk.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa serwisowa systemu CliniNet

Numer referencyjny: 20/20/13
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa systemu CliniNet w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Gwarancja na oprogramowanie aplikacyjne CGM. Tak

Aktualizacja produktu w zakresie niezbędnym do naprawy błędów gwarancyjnych. Aktualizacje będą wykonywana w dni robocze w godzinach 8–16. Tak

Modyfikacje produktu uwzględniające zmieniającymi się przepisami ogólnymi, rozporządzeniami, ustawami, obowiązującymi wykładniami prawnymi lub wskazówkami jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, inne). W zakresie modułów systemu posiadanych w dacie zawarcia umowy serwisowej. Tak

Zgłaszanie błędów poprzez System Obsługi Zgłoszeń. Tak

Dostęp do systemu serwisowego System Obsługi Zgłoszeń. (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę)

Możliwość zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji produktu, które będą uwzględniane w najbliższych planach rozwojowych produktu, za pomocą systemu serwisowego System Obsługi Zgłoszeń. Tak

Doradztwo w zakresie rozbudowy systemu o kolejne moduły. Tak

Zgłaszanie błędów telefonicznie. Tak

Telefoniczne konsultacje w zakresie obsługi produktu. Tak

Instalacja nowych wersji produktu. Tak

Dostęp do stanowiska pomocy HelpDesk. (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę)

Gwarantowany czas reakcji na Błędy blokujące (Status VERY HIGH). 8 godzin roboczych

Gwarantowany czas reakcji na Błędy krytyczne (Status HIGH). 8 godzin roboczych

Gwarantowany czas reakcji na usterki. 8 godzin roboczych

Gwarantowany czas naprawy Błędów blokujących (Status VERY HIGH). 16 godzin roboczych

Gwarantowany czas naprawy Błędów krytycznych (Status HIGH). 40 godzin roboczych

Gwarantowany czas naprawy Usterki (pozostałe). 240 godzin roboczych

Dostęp do konsultantów w zakresie standardowych prac serwisowych (przygotowanie raportów, konsultacje zdalne). Tak

Dostęp do konsultantów w zakresie rozliczeń. Tak

Dostęp do konsultantów w zakresie oprogramowania systemowego oraz sprzętu (systemy operacyjne, bazy danych, wirtualizacja, sieć). Tak

Pakiet godzin miesięcznie na dodatkowe usługi serwisowe, z możliwością przenoszenia niewykorzystanych godzin na kolejne miesiące w zakresie opisanym poniżej: 10

Usługi związane z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętem (systemy operacyjne, bazy danych, wirtualizacja, sieć):

Aktualizacja motoru bazy danych (pod warunkiem wykupienia przez Klienta wsparcia producenta i praw do aktualizacji produktu). Tak

Aktualizacja narzędzi administratora. Tak

Konsultacje z zakresu mechanizmów bezpieczeństwa (kopie bezpieczeństwa, odzyskiwanie danych z kopii zapasowych). Tak

Konsultacje w zakresie administrowania systemem operacyjnym i rozszerzeniami sprzętowymi. Tak

Konsultacje w zakresie administrowania motorem bazy danych. Tak

Konsultacje w zakresie administrowania siecią i urządzeniami sieciowymi. Tak

Konsultacje w zakresie administrowania środowiskiem Vmware. Tak

Aktualizacja systemu operacyjnego (pod warunkiem wykupienia przez Klienta wsparcia producenta i praw do aktualizacji produktu). Tak

Instalacja i konfiguracja dodatkowego systemu CGM wykonywania kopii zapasowych pomiędzy serwerami. Tak

Pomoc w awaryjnym odtwarzaniu lub przenoszeniu danych na wniosek Zamawiającego. Tak

Usługi związane z pracami konsultantów w zakresie rozliczeń

Asysta przy rozliczeniach z NFZ. Tak

Usługi związane z wykonaniem standardowych prac serwisowych (przygotowanie raportów, konsultacje zdalne):

Tworzenie nowych i edycja istniejących, raportów, wydruków, formularzy, danych opisowych. Tak

Konsultacje w zakresie tworzenia nowych raportów, wydruków, formularzy, danych opisowych. Tak

Konsultacje w zakresie optymalnego wykorzystania oraz dostosowania produktu do potrzeb Klienta oraz wszelkich zmian definiowalnych elementów produktu. Konsultacje obejmują wszystkie moduły i funkcje wdrożone u Klienta. Tak

Pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej (np. CD, łącza telekomunikacyjne, itp.). Tak

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 35 279,28 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Siedzibie Zamawiającego pokój nr 60007

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w SIWZ, do 29.6.2020, do godz. 10.00.

2. Po upływie terminu składania ofert, złożenie oferty nie będzie możliwe.

3. Otwarcie ofert nastąpi 29.6.2020 o godz. 11.00, za pośrednictwem platformy, na karcie oferty/załączniki.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

— wzór oferty elektronicznej,

— jednolity europejski dokument zamówienia,

— wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeniach należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez gwaranta,

— pełnomocnictwo do podpisywania oferty - Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółki cywilne) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

— dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków,

— dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy,

— dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— oświadczenie wykonawcy o braku ostatecznej decyzji administracyjnej w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp,

— oświadczenie wykonawcy o braku prawomocnego wyroku sądu w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,

— oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS.

Informacje dodatkowe:

— o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.Odwołanie wobec czynności innych, niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020