Dienstleistungen - 241482-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Planungsleistungen im Bauwesen

2020/S 100-241482

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna
Nationale Identifikationsnummer: 6793125336
Postanschrift: ul. Józefa Marcika 14C
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-443
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Migdał, Leszek Pawłowski, Anna Dobrucka
E-Mail: zamowienia@trasalagiewnicka.krakow.pl
Telefon: +48 123578000

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.trasalagiewnicka.krakow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.trasalagiewnicka.krakow.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia" – węzeł „Ruczaj")

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie wielowariantowej koncepcji, przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia wraz z ich uzyskaniem oraz pozyskanie innych stosownych zgód, pozwoleń, warunków, decyzji i innych opracowań dla zadania pn. „Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia" – węzeł „Ruczaj"). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWIZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres zamówienia obejmuje: opracowanie wielowariantowej koncepcji (zadanie I i zadanie II), przeprowadzenie konsultacji społecznych, przeprowadzenie badań geologicznych,opracowanie materiałów dla uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przeprowadzenie badań przyrodniczych, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Zamawiającego, udział w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji środowiskowych uwarunkowaniach i opracowanie części kosztowej przedsięwzięcia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie Personelu / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 37
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Wybrany Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie wykonania stanowiące 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, kt. spełniają warunki udziału w post. określone w pkt 5 SIWZ. Z post. o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o kt. mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy (przesłanki obligatoryjne). Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy. Wykonawca może, zgodnie z treścią art. 22a Ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca złoży wraz z ofertą (przy użyciu platformy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, w formie JEDZ zgodnie z pkt 6 SIWZ).

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty (numeracja zgodna z SIWZ):

7.2.1.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

7.2.1.2. informację z KRK w zakresie okr.w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.2.1.3. zaświadczenie US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.2.1.4. zaświadczenie z ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7.2.1.5. oświadczenia o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

7.2.1.6. oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

7.2.1.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 7 000 000 PLN (słownie: siedem milionów zł), średnioroczne przychody z działalności operacyjnej za okres 3 (trzech) ostatnich lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) na poziomie nie niższym niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych), środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych), posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 2 000 000 PLN. Uwaga nr 1: w przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający dokona jej przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej („DUUE”). W przypadku braku ogłoszenia kursu średniego waluty obcej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE, Zamawiający jako kurs przyjmie najbliższy kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.

Uwaga nr 2: jeżeli Wykonawca ma rok obrotowy określony inaczej niż jako rok kalendarzowy to wymogi zawarte w IDW dla roku obrotowego należy interpretować jako 12 miesięcy następujących po sobie i tworzących pełny rok obrotowy.

Uwaga nr 3: Zamawiający do oceny przyjmie tylko przychody z działalności operacyjnej (z wyłączeniem przychodów finansowych oraz przychodów powstałych w wyniku zdarzeń gospodarczych nienależących do działalności statutowej).

Uwaga nr 4: średnioroczny przychód z działalności operacyjnej jest sumą przychodów z działalności operacyjnej z ostatnich 3 (trzech) lat obrotowych podzieloną przez 3 (trzy) lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to średnioroczny przychód z działalności operacyjnej jest sumą przychodów z działalności operacyjnej z tego okresu podzieloną przez ilość lat odpowiadających temu okresowi. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 7.1.1. SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie wymagał:

1. dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – polisa OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 7 000 000 PLN;

2. sprawozdania finansowego albo jego części w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

3. informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące składanych przez Wykonawców dokumentów znajdują się w Rozporządzeniu z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego (DZ.U. z 2016 poz. 1126 ze zm). W szczególności dotyczy to Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W odniesieniu do warunków udziału w post. dot. zdol. tech.lub zaw. Zam. wymaga: Wyk. spełniał min. War. umożliwiające real. zam. na odpow. poziomie jakości dot.:

5.4.1. dośw., tj.:

5.4.1.1. w okresie ost. 5 (pięciu) lat przed upł. ter. skł. ofert, a jeżeli okres prowadz. dział. jest krótszy w tym okresie, wyk. należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienia pol. na wyk. koncepcji wielowariant. dla przedsięwzięć budowy drogi GP lub wyższej o dł. min. 2 km wraz z węzłami drogowymi lub dokumentację projektową (proj. budowl.) dla dogi GP lub wyżej o dł. 2 km dla której uzyskano decyzje o środ. uwarunk. Dok. STEŚ dla drogi GP lub wyżej o dł. 2 km, dla której uzyskano dec. o środ. uwarunk.;

5.4.1.2. w okresie ost. 5 (pięciu) lat przed upł. ter. składania ofert, a jeżeli okres prowadz. dział. jest krótszy w tym okresie, wyk. jedną dok. geolog.-inż. ustalające war. postanow. dla budowy drogi GP lub wyższej o dł. min. 2 km wraz z węzłami drogowymi drog.;

5.4.1.3. Wyk. w okresie ost. 5 (pięciu) lat przed upł. ter. składania ofert, a jeżeli okres prowadz. działalności jest krótszy w tym okresie, wyk. należycie co najmniej 1 zam. polegające na uzysk. ostat. dec. o środ. uwarunkowaniach, dla kt. przeprowadz. była ocena oddział. na środ. i dotyczyła budowy drogi GP lub wyższej o dł. min. 2 km wraz z węzłami drogowymi oraz polegające na wyk. mostu drogowego o dł. min. 100 m oraz Wyk. w okresie ost. 5 (pięciu) lat przed upł. ter. składania ofert, a jeżeli okres prow. dział. jest krótszy w tym okresie, wyk. należycie co najmniej 1 zam. polegające na uzysk. ostat. dec. o środ. uwarunkowaniach, dla kt. przeprowadz. była ocena oddział. na środowisko i dotyczyła budowy drogi GP lub wyższej o dł. min. 2 km wraz z węzłami drogowymi oraz pol. na wykonaniu obiektu tunelowego dł. min. 500 m Zam. dopuszcza wykazaniem się w zakresie pkt 5.4.1.3 w okresie ost. 5 (pięciu) lat przed upł. ter. składania ofert, a jeżeli okres prow. dział. jest krótszy w tym okresie, wyk. należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na uzysk. ostat. dec. o środ. uwarunkowaniach dla kt. przeprow. była ocena oddział. na środ. i dotyczyła budowy drogi GP lub wyższej o dł. min. 2 km wraz z węzłami drogowymi oraz polegające na wyk. łącznie w jednym zamówieniu mostu drogowego o dł. min. 100 m i obiektu tunelowego dł. min. 500 m. Ocena spełniania ww. war. nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dok. i oświadczeń, o kt. mowa w punkcie 7.1.2.1 SIWZ. Zam. wymaga, aby Wyk. dysp. potencjałem kadrowym w postaci osób zapewniających wyk. zam. („Personel Kluczowy”) w liczbie i o dośw. zaw. wystarczającym do zabezp. wyk. zam. to jest: kierownik zespołu, osoba przygotowująca raport, proj. drogowy, proj. most., proj. robót energ. i elektroenerg., proj. robót teletech., proj. robót instal. w zakresie sieci, instal. i urz. cieplnych, went., gaz., wodoc. i kan. bez ogr. geol., hydrolog, architekt krajobrazu, radca prawny/adwokat. Szczegóły dotyczące personelu zawiera SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykaz usł. wyk., a w przypadku świadczeń okres. lub ciągłych również wyk., w okresie ost. 3 lat przed upł. ter. składania ofert, a jeżeli okres prow. dział. jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedm., dat wyk. i podm., na rzecz kt. usł. zostały wyk., oraz załączeniem dow. określających czy usł. zostały wyk. lub są wyk. należycie, przy czym dowodami, o kt. mowa, są ref. bądź inne dok. wyst. przez podm., na rzecz kt. dostawy lub usł. były wyk., a w przypadku św. okr. lub ciągłych są wyk., a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym char. wyk. nie jest w stanie uzyskać tych dok. – oświadczenie wyk.; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wyk. referencje bądź inne dok. potw. ich należyte wyk. powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upł. ter. składania ofert. Zam. wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej usług określonych w pkt 5.4.1 SIWZ. wyk. personelu – wyk. osób skier. przez Wykonawcę do real. zam., odpow. za św. usł. wraz z inf. na temat ich kwal. zaw., upr., dośw. i wykszt. niezbędnych do wyk. zam., a także zakr. wyk. przez nie czynności oraz inf. o podstawie do dysp. tymi osobami, sporz. wg wzoru stan. Zał. nr 5 do SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ (istotne postanowienia umowy).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 248-614935
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/07/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/07/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https:// miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego, w siedzibie spółki Trasa Łagiewnicka S.A. ul. Józefa Marcika 14c, 30-443 Kraków (sala konferencyjna).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1.2 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – wystawiony 6 miesięcy przed terminem składania ofert, zamiast dok, z pkt 7.2.1.1, 7.2.1.3 i 7.2.1.4 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty, o których mowa w pkt w lit. a powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

7.2.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 7.2.2.1 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.2.3 SIWZ stosuje się.

7.2.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.2.1.2 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.2.2.1.1 SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.2.3 SIWZ zdanie pierwsze stosuje się 7.2.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1 SIWZ oraz właściwych oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt 7.2. SIWZ. odpowiednio do udostępnianych zasobów.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 225487701
Fax: +48 225487700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Hoża 76,78
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-682
Land: Polen
E-Mail: kancelaria@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 223923101
Fax: +48 223923102

Internet-Adresse: https://prokuratoria.gov.pl/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegóły wnoszenia odwołań i skargi reguluje dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 225487700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020