Dostawy - 241576-2021

14/05/2021    S93

Polska-Kielce: Kamery telewizyjne

2021/S 093-241576

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Straż Miejska w Kielcach
Adres pocztowy: Ogrodowa 3b
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 24-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Wiktorek
E-mail: admin@strazmiejska.kielce.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.strazmiejska.kielce.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce

Numer referencyjny: 1/SM/2021
II.1.2)Główny kod CPV
32240000 Kamery telewizyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentach zamówienia.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części:

a) Część I: Dostawa i uruchomienie nowego środowiska serwerowego, macierzy dyskowych i przełączników rdzeniowych dla systemu monitoringu wizyjnego m. Kielce.

b) Część II: Wymiana kamer w punktach kamerowych, zlokalizowanych na terenie m. Kielce wraz z konfiguracją i włączeniem ich do systemu VMS.

c) Część III: Zakup stacji operatorskich służących do aktywnego podglądu kamer monitoring wizyjnego miasta Kielce wraz z systemem operacyjnym i pakietem oprogramowania biurowego.

d) Część IV: Zaprojektowanie, dostawa uruchomienie sieci LAN w obiektach Straży Miejskiej w Kielcach przy ul. Ogrodowej i ul. Ściegiennego oraz dostawę i wymianę stosu przełączników sieciowych w węźle zlokalizowanym w serwerowni Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 8 (część I, II, III) oraz 8a (część IV) do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32428000 Modernizacja sieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, woj. świętokrzyskie, powiat kielecki, miasto Kielce

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i uruchomienie nowego środowiska serwerowego, macierzy dyskowych i przełączników rdzeniowych dla systemu monitoringu wizyjnego m. Kielce wraz z przeniesieniem danych z istniejącego systemu zapisu i aktualizacją systemu VMS oraz modernizację systemu transmisji w serwerowni CM i modernizację instalacji zasilania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym specyfikacja urządzeń zawarty jest w załączniku nr 8 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie projektu technicznego modernizacji sieci LAN, modernizacji systemu transmisji, zabudowy i zasilenia nowego środowiska serwerowego w pomieszczeniu serwerowni CM, przeniesienia systemu VMS na nowe środowisko.

2. Dostawa i zabudowa w serwerowni CM nowej szafy serwerowej RACK 19” 42U 600x1000 mm, wraz z podłączeniem zasilania gwarantowanego z istniejącej rozdzielnicy napięć gwarantowanych. Specyfikację wymagań dla szafy zawarto w punkcie V.1 (załącznik nr 8 OPZ).

3. Dostawa, instalacja i konfiguracja 3 serwerów w obudowach RACK 19” 1U wraz z systemami operacyjnymi klasy serwerowej, zgodnymi z wymaganiami systemu VMS Avigilon Control Center Enterprise v. 7. Specyfikację wymagań dla serwerów zawarto w punkcie V.2 (załącznik nr 8 OPZ). W ramach dostawy serwerów, Wykonawca uruchomi na wskazanej przez Zamawiającego instancji wirtualnej oprogramowanie zarządzające w bezpłatnej wersji podstawowej, umożliwiające monitorowanie w sieci LAN nowo dostarczonych serwerów i istniejących serwerów Dell PowerEdge R610 i PowerEdge R710. Zainstalowane oprogramowanie musi posiadać możliwość rozbudowy do wersji licencjonowanej, zapewniającej zaawansowane funkcje zarządzania, takie jak:

a) automatyczne wdrażanie serwerów PowerEdge przy użyciu znaczników serwera lub identyfikatorów węzłów;

b) utworzenie punktów odniesienia oprogramowania sprzętowego i konfiguracji w celu monitorowania zgodności i włączenia zautomatyzowanych zaplanowanych aktualizacji;

c) zarządzanie modułowe: przechwytywanie i edytowanie szablonów obudowy przy użyciu intuicyjnego interfejsu użytkownika;

d)zoptymalizowane zarządzanie energią serwerów.

3. Dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej z dwoma kontrolerami dyskowymi, wraz z dodatkowymi 2 półkami typu JBOD, wyposażonej w łącznie 48 dysków twardych SAS 14TB. Specyfikację wymagań zawarto w punkcie V.3 (załącznik nr 8 OPZ).

4. Dostawa stosu 2 przełączników rdzeniowych dla potrzeb nowego i istniejącego środowiska serwerowego. Kompatybilności i specyfikację wymagań zawarto w punkcie V.4 (załącznik nr 8 OPZ) oraz V.4.6 (załącznik nr 8 OPZ).

5. Dostawa 197 licencji do aktualizacji istniejącego systemu VMS Avigilon Control Center Enterprise z wersji 6 do wersji 7 oraz zakup 3 nowych licencji VMS Avigilon Control Center Enterprise. (Specyfikację wymagań zawarto w punkcie V.4.2 – załącznik nr 8 OPZ).

6. Dokonanie rozdziału i przebudowy systemów transmisji dla monitoringu i Straży Miejskiej na podstawie dokumentacji projektowej, w tym rekonfiguracji istniejącego stosu przełączników sieciowych Extreme Networks. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia przebudowy w godzinach ustalonych z Zamawiającym, w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego i innych obsługiwanych systemów.

7. Przeniesienie systemu VMS na nowe środowisko serwerowe, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, procedurami przeniesienia i procedurami awaryjnymi.

8. Przygotowanie środowiska zapasowego na bazie istniejących serwerów.

9. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w formie tekstowej zgodnej z MS Excel/OpenOffice (pliki .odt) i graficznej zgodnej z AutoCAD (pliki .dwg)10.Dostawę, konfigurację i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS o mocy 10000 W w serwerowni CM. Specyfikację zawarto w punkcie V.4.1 OPZ (załącznik nr 8 OPZ).

11. Zakup zasilaczy POE.

12. Zakup zasilaczy buforowych.

13. Zakup switchy przemysłowych.

14. Zakup przełączników sieciowych.

15. Zakup macierzy sieciowej NAS .

16. Zakup dysków do urządzenia NAS. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegóły są w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 5 miesięcy* od dnia zawarcia umowy.* Uwaga: Termin stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia o 1 miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: dla części I – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32333200 Kamery wideo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, woj. świętokrzyskie, powiat kielecki, miasto Kielce

II.2.4)Opis zamówienia:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentach zamówienia – SWZ – OPZ (załącznik nr 8 do SWZ).

Zadanie 2. Wymiana kamer w punktach kamerowych, zlokalizowanych na terenie m. Kielce wraz z konfiguracją i włączeniem ich do systemu VMS.W ramach modernizacji punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego m. Kielce, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, instalacji, konfiguracji i włączenia do systemu VMS łącznie 33 kamer, w tym:

a) 28 kpl. – kamera typu bullet, w pełni kompatybilna w zakresie konfiguracji z systemem VMS, wyposażona w fabryczny zestaw elementów montażowych (puszka połączeniowa, adapter słupowy). Specyfikację wymagań dla kamery zawarto w punkcie V.5 OPZ (załącznik nr 8 OPZ);

b) 4 kpl. – kamera obrotowa z funkcją PTZ, w pełni kompatybilna w zakresie konfiguracji z systemem VMS, wyposażona w fabryczny zestaw elementów montażowych (wysięgnik, adapter słupowy). Specyfikację wymagań dla kamery zawarto w punkcie V.6 OPZ (załącznik nr 8 OPZ) c)1 kpl. – kamera typu multisensor, mogąca wykrywać i odróżniać ludzi i pojazdy od zwykłego ruchu oraz powiadamiać użytkowników o potencjalnie krytycznych zdarzeniach, które mogą wymagać dalszych działań, w pełni kompatybilna w zakresie konfiguracji z systemem VMS, wyposażona w fabryczny zestaw elementów montażowych Specyfikację wymagań dla kamery zawarto w punkcie V.6.1 OPZ (załącznik nr 8 OPZ).

W zakresie wymiany należy uwzględnić również, w miarę potrzeb, wymianę okablowania od przełącznika sieciowego/konwertera optycznego do kamery, dostosowanie istniejących wysięgników niestandardowych do otworów montażowych puszek połączeniowych kamer i odtworzenie powłok malarskich na całych wysięgnikach.

Wykonawca dokonywał będzie wymiany kamer w godzinach ustalonych z Zamawiającym. Przerwa funkcjonowania punktu kamerowego podczas wymiany urządzeń nie powinna przekroczyć 2 godzin.

Zdemontowane kamery muszą zostać wyczyszczone, przywrócone do ustawień domyślnych i protokolarnie przekazane do Zamawiającego. Wymagane są urządzenia fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, pochodzące z bieżącej produkcji oraz posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE. Ubezpieczenie i transport urządzeń, materiałów do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie urządzeń, materiałów, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu. Nowo instalowany sprzęt winien kompletny (np. Zamawiający poprzez zakup kamer rozumie cały komplet wraz z wysięgnikiem, zasilaczem, obiektywem, itp.), kamery winny posiadać jakość HD oraz obsługiwać protokół IP (dokładna specyfikacja parametrów kamer opisane zostały OPZ załącznik nr 8). Wszystkie urządzenia wskazane OPZ winny być dostosowane do pracy ciągłej – 24 h/dobę.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest od uzyskania na własny koszt wymaganych prawem zgód, pozwoleń/zezwoleń niezbędnych do realizacji zamówienia w tym na zajecie pasa drogowego o ile okażą się koniczne. Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do każdego dostarczanego urządzenia/materiału należy dostarczyć certyfikat pochodzenia lub inny dokument wystawiony przez producenta lub jego lokalnego przedstawiciela (zawierającego m.in. Dane identyfikacyjne produktu pozwalające na jego identyfikację np. Kod produktu, nr seryjny itp.) Potwierdzający, że dany dostarczony produkt jest fabrycznie nowy, jest oznakowany symbolem ce, pochodzi z autoryzowanej sieci sprzedaży – oficjalnego kanału sprzedaży na rynek europejski

Dokładne lokalizacje punktów kamerowych, z racji bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie i bezpieczeństwo publiczne w tym działania służb zostaną wskazane po podpisaniu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 8 Opis przedmiotu zamówienia OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 5 miesięcy* od dnia zawarcia umowy. * Uwaga: Termin stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia o 1 miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: dla części II – 13 000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy zł).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, woj. świętokrzyskie, powiat kielecki, miasto Kielce

II.2.4)Opis zamówienia:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia SWZ-OPZ (załącznik nr 8). Ze względu na bezpośredni wpływ monitoringu na poziom bezpieczeństwa w mieście, używanie sprawdzonego, niezawodnego sprzętu jest nieodzowne do tego, aby zapewnić ciągłość pracy i zredukować do minimum potencjalne uszkodzenia lub przerwy w funkcjonowaniu urządzeń niezbędnych. Podstawowym elementem dla roboczych stacji operatorskich jest niezawodny, wysoce wydajny sprzęt do przetwarzania obrazów multimedialnych, z mocnym procesorem graficznym, mogącym obsłużyć równocześnie kilka obrazów o wysokiej rozdzielczości oraz w odpowiedni sposób udokumentować zdarzenie w przypadku jego wystąpienia. Specyfikację wymagań dla roboczej stacji operatorskiej oraz monitorów stacji operatorskich zawarto w punkcie V.8 oraz V.8.1 (załącznik nr 8 OPZ). Dodatkowo, w celu integracji zasobów monitoringu wizyjnego z siedzibą główną Straży Miejskiej oraz posterunkiem Straży Miejskiej, ujednolicenia standardów i kompatybilności zostaną zakupione stacje robocze wyposażone w pakiet biurowy oraz zasilacz awaryjny, podtrzymujący napięcie w przypadku wystąpienia problemów z zasilaniem. Specyfikacje wymagań stacji roboczej zawarto w pkt V.8.2, V.8.3, V.8.4 OPZ (załącznik nr 8 OPZ).Wymagane są urządzenia fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, pochodzące z bieżącej produkcji oraz posiadające wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE. Ubezpieczenie i transport urządzeń, materiałów do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie urządzeń, materiałów, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń w oryginalnych opakowaniach producenta

Oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do każdego dostarczanego urządzenia/materiału należy dostarczyć certyfikat pochodzenia lub inny dokument wystawiony przez producenta lub jego lokalnego przedstawiciela (zawierającego m.in. Dane identyfikacyjne produktu pozwalające na jego identyfikację np. Kod produktu, nr seryjny itp.) Potwierdzający, że dany dostarczony produkt jest fabrycznie nowy, jest oznakowany symbolem ce, pochodzi z autoryzowanej sieci sprzedaży – oficjalnego kanału sprzedaży na rynek europejski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 8 Opis przedmiotu zamówienia OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 5 miesięcy* od dnia zawarcia umowy. * Uwaga: Termin stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia o 1 miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: dla części III – 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy zł).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, woj. świętokrzyskie, powiat kielecki, miasto Kielce

II.2.4)Opis zamówienia:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentach zamówienia SWZ – OPZ (załącznik nr 8a).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i instalację łącznie 145 punktów dostępu do sieci komputerowej w siedzibach Straży Miejskiej, w tym:

1. 85 punktów logiczno-elektrycznych, złożonych z gniazd 2xRJ45 kat. 6 i 2x230V, na trzech kondygnacjach budynku przy ul. Ogrodowej.

2. 60 punktów logicznych, złożonych z gniazd 2xRJ45 kat. 6 na jednej kondygnacji budynku przy ul. Ściegiennego.

3. wymianę stosu przełączników sieciowych w węźle zlokalizowanym w serwerowni Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Zamawiaczy oświadcza, iż dysponuje terenem prac na cele związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający wyklucza możliwość jakiegokolwiek przerabiania/rozbudowy lub innego modyfikowania przełączników sieciowych na drodze producent – Zamawiający.

W szczególności Zamawiający wyklucza możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta przełącznika sieciowego na okoliczność zgodności z oferowanym przełącznikiem sieciowym i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest od uzyskania na własny koszt wymaganych prawem zgód, pozwoleń, zezwoleń niezbędnych do realizacji zamówienia o ile okażą się konieczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 8a.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 5 miesięcy* od dnia zawarcia umowy. * Uwaga: Termin stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia o 1 miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości dla części IV – 4 000 PLN, słownie: cztery tysiące złotych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część I:

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował personelem umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: t.j.:

i. dysponował co najmniej dwoma osobami posiadającymi certyfikat kompetencyjny w zakresie instalacji, konfiguracji i serwisowania systemu Avigilon Control Center Enterprise w wersji 7, wystawiony przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora tego systemu;

ii. dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat kompetencyjny na poziomie Extreme Certified Specialist, wydany przez autoryzowane centrum szkoleniowe Extreme Network, część II:

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował personelem umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: tj.:

i. co najmniej jedną osobą, posiadającą doświadczenie we wdrożeniu systemu VMS opartego o technologię IP w systemie monitoringu wizyjnego, złożonego z nie mniej niż 150 kamer,ii.co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat kompetencyjny w zakresie instalacji, konfiguracji i serwisowania systemu VMS Avigilon Control Center Enterprise w wersji 7 wystawiony przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora tego systemu część IV a Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował personelem umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj.:

i. jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku eksploatacji w zakresie urządzeń elektrycznych do 1 kV, wydanymi na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub odpowiadające im ważne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które nabyły w tych państwach wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i uzyskały ich potwierdzenie stosownie do przepisów ustawy z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

ii. jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym, wydanymi na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub odpowiadające im ważne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

iii. jedną osobą posiadającą co najmniej w stopniu ograniczonym uprawnienia budowlane do kierowani robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane w zw. z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, które zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje zawarto w dokumentach zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący odpowiednio załącznik nr 7 a b, c, d do SWZ. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 Pzp. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarto w rozdz. XX SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/06/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/09/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/06/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 Pzp;

2) w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 Pzp.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, JEDZ (ESPD). Wraz z ofertą Wykonawca składa:

a) Przedmiotowe środki dowodowe tj. składając ofertę równoważną Wykonawca będzie zobowiązany, w celu udowodnienia „równoważności”, złożyć wraz z ofertą karty katalogowe, karty charakterystyki lub inne równoważne dokumenty, które umożliwią porównanie materiałów oferowanych z wymaganymi określonymi przez Zamawiającego. Wskazane dokumenty muszą zawierać m.in. określenie producenta oraz numeru katalogowego „równoważnego” produktu.

b) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo gdy oferty nie podpisuje Wykonawca.

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ).

e) Formularz 1a wykaz urządzeń. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ.

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3) Wykaz osób (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. Dotyczy części (I, II, IV).

4) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

6) ... potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

7) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pozostałe informacje w dokumentach zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2021