Bygge og anlæg - 241603-2023

24/04/2023    S80

Danmark-København: Forberedelse af byggeplads

2023/S 080-241603

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen, Center for Økonomi og Kapacitet, Koncern Ejendomme
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Sonia Bom
E-mail: sb@alexpoulsen.dk
Telefon: +45 33146314
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kriminalforsorgen.dk
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-22582
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-22582
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sdr. Omme Fængsel 200 lukkede pladser - Kapacitetsudvidelse

Sagsnr.: 500319-SOF
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45100000 Forberedelse af byggeplads
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kriminalforsorgen har via Finansloven fået til opgave at udvide det eksisterende åbne fængsel i Sdr. Omme, med yderligere

200 lukkede pladser. Kapacitetsudvidelsen omfatter nyetablering af et selvstændigt lukket afsnit på fængslets eksisterende

matrikel, indeholdende perimetersikring, adgangsvej og parkeringspladser, samt ca. 18.700m2 bygninger, bestående af

belægs-, beskæftigelses- personale- og administrationsfaciliteter m.v.

Opgaven udbydes overordnet i 3 entrepriser - hhv. anlægsentreprise, bygningsentreprise og sikringsentreprise.

Nærværende udbud omhandler anlægsentreprisen, som omfatter de indledende anlægs- og byggemodningsarbejder, herunder jordarbejder, ledningsarbejder i jord, befæstelsesarbejder, byggepladsarbejder samt hegnsarbejder.

Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse af projektet, ligesom udbudsmaterialet indeholder en mere detaljeret

beskrivelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45111200 Terrænregulering og rydning af byggeplads
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45216113 Opførelse af fængselsbygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Anlægsentreprisen skal gennemføres i perioden august 2023 – april 2024. Kontrakten inde

holder 3 sanktionsbærende terminer, der er fastsat af hensyn til opstart af efterfølgende arbejder (Bygningsentreprisen) der

forventes at starte november 2023.

Anlægsentreprisen omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

• Byggepladsarbejder

Omhandler etablering og drift af byggeplads m.m.

• Jordarbejder

Jordarbejder herunder grundrydning, muldafrømning, terrænregulering, etablering af sandpuder, etablering af perime-tervold m.m.

• Afløb i jord

Omhandler kloakledninger, brønde, rørbroer inklusive udgravning og tilfyldning m.m.

• Vand og Fjernvarmeledninger i jord

Omhandler udgravning, udførelse og tilfyldning for vandledninger samt udgravning og tilfyldning for fjernvarmelednin-ger m.m.

• Befæstelsesarbejder

Omhandler etablering af adgangsvej til byggeplads, byggepladsveje, samt opbygning af vejprofil afsluttende med sta-bilgrus m.m.

• Stålarbejder Hegn og Porte

Omhandler ca. 1.500 lbm yderhegn med porte m.m.

• El-arbejder

Omhandler etablering af sikringsmaster, samt byggepladsforsyning, trækrør og kabelbrønde m.m.

Bygherren har udarbejdet et udbudsprojekt som beskriver alle krav til anlægsentreprisen og bygherren indhenter byggetilladelse for projektet. Entreprenøren skal, som entreprenørprojektering i henhold til AB18 § 17 stk.1, tilpasse projektet til sin egenproduk-tion. Entreprenørens udarbejdelse af arbejdstegninger anses for at være et led i arbejdets udførelse, ikke en aftale om entrepre-nørprojektering. Projekteringsledelse udføres af totalrådgiver.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 8
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Anmodning om prækvalifikation skal ske ved afgivelse af ESPD. Referencer, jf. pkt. III.1.3, må dog gerne være bilagt ESPD som særskilt dokument/referenceark.

Det er ordregivers krav, der er styrende for, hvad der skal udfyldes i ESPD’en. Under punkt III.1.3 fremgår, hvad der er Ordregivers minimumskrav i forhold til ansøgers økonomisk og finansiel kapacitet.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante erfaringer, jf. punkt III.1.3), med arbejder, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

• Levering og udlægning af ca. 4000 m2 GAB1

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) via det elektroniske udbudssy-stem med angivelse af følgende oplysninger:

ESPD, del IV, afsnit B 'Samlet årsomsætning':

Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses derunder ESPD del IV, afsnit B 'Etablering af virksomhed' om omsætning fra det tidspunkt, hvor ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

ESPD, del IV, afsnit B 'Finansielle nøgletal':

Ansøgeren skal angive sin egenkapital for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år gives oplysningerne for de år, hvor ansøgeren har aflagt årsrapport. Hvis ansø-geren endnu ikke har aflagt årsrapport, skal ansøgeren oplyse om egenkapitalen på ansøgningstidspunktet.

ESPD, del IV, afsnit B 'Finansielle nøgletal':

Ansøgeren skal angive sin soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år gives oplysningerne for de år, hvor ansøgeren har aflagt årsrapport. Hvis an-søgeren endnu ikke har aflagt årsrapport, skal ansøgeren oplyse om egenkapitalen på ansøgningstidspunk-tet.

Dokumentation:

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til øko-nomisk og finansiel kapacitet.

Tilbudsgiver skal fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte ved aflevering af det indledende tilbud.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapa-citet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning fore-ligger.

Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i de tre seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de del-tagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og fi-nansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt ansøger er et konsortium, skal ansøger ved anmodning om prækvalifikati-on dokumentere, at konsortiedeltagerne hæfter solidarisk for opgavens gennemførelse. Ordregiver accepte-rer en fælles underskrevet erklæring om solidarisk hæftelse som tilstrækkelig dokumentation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en egenkapital på mindst DKK 5 mio., i hvert af de tre seneste disponible regn-skabsår. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som ansøgerens og disse andre enheders samlede gennemsnitlige egenkapital i de tre seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes sam-lede egenkapital i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst DKK 44 mio., beregnet på baggrund af omsætningen i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enhe-ders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede gennemsnitlige om-sætning i de tre seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsorti-um) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 20% i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede ak-tiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i pro-cent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virk-somhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne an-gives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD, del IV, afsnit C 'For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige arbejder, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører arbejder, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af arbejderne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte arbejder, leverancen ved-rørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Desuden bedes referencen indeholde den økonomi-ske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslut-ning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansø-ger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Referencer herud over vil der blive set bort fra.

En reference må højst fylde 1 A4-side. Hvis en reference fylder mere end 1 A4-side, vil der i forbindelse med udvælgelsen alene blive lagt vægt på den første side.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af arbejderne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder or-dregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for prin-cipperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Kontrakten omfatter sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyl-delsen af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/05/2023
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/06/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Hvis ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Spørgsmål i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes senest 09.05.2023, kl. 20:00. Spørgsmål stillet efter denne frist vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

På grund af fortrolighed, jf. udbudslovens § 5, stk. 2. gives der ikke fri, direkte og fuld elektronisk adgang til det samlede udbudsmaterialet samtidig med offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen. Dette skyldes, at byggeriets indretning af sikkerhedsmæssige grunde, er sikkerhedsklassificeret. Det udbudsmateriale, som ansøgerne først opnår adgang til under tilbudsfasen, indeholder oplysninger, som er sikkerhedsmæssige følsomme og fortrolige. Visse dele af projektmaterialet, såsom arbejdsbeskrivelser og det fulde tegningsmateriale kan derfor ikke gøres tilgængelig for offentligheden. Det fremgår af udbudsbetingelserne, hvilke dokumenter der er tilgængelige ved udbuddets offentliggørelse, og hvilke dokumenter der først gøres tilgængelige i tilbudsfasen.

Projektmaterialet offentliggøres således ikke i sin helhed i forbindelse med offentliggørelse af udbudsbekendtgø-relsen, jf. udbudslovens § 132, stk. 2.

Det samlede udbudsmateriale vil være tilgængeligt for de prækvalificerede ansøgere på den elektroniske udbuds-portal umiddelbart efter Ordregivers afsendelse af opfordringer til at afgive tilbud. Se i øvrigt udbudsbetingelserne.

Opmærksomhed henledes på at de prækvalificerede ansøgere er underlagt ubetinget tavshedspligt jf. straffeloven §152 og 152 a, med hensyn til oplysninger vedrørende Bygherrens, projektets eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med nærværende udbud.

Tilbudsgiver skal pålægge alle andre enheder (underentreprenører, underleverandører og andre), der bistår ved tilbudsgivning, tilsvarende forpligtelse.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overens-stemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151-152, jf.§ 153.

Der vil ifm. tilbudsfasen blive afholdt besigtigelse i Sdr. Omme Fængsel d.13.06.2023 kl. 9:00. Nærmere herom i udbudsbetingelserne pkt. 3.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er ble-vet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregive-ren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvor-vidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 417150000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/04/2023