Dienstleistungen - 241718-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Moldava nad Bodvou: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 100-241718

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mesto Moldava nad Bodvou
Nationale Identifikationsnummer: 00324451
Postanschrift: Školská 2
Ort: Moldava nad Bodvou
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Postleitzahl: 045 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Hilda Regulová Gajdošová
E-Mail: gajdosova@elconsulting.sk
Telefon: +421 903400529

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.moldava.sk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odpadové hospodárstvo

Referenznummer der Bekanntmachung: 2020/03/OH/Moldava
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a s triedeným komunálnym odpadom - zber, preprava, manipulácia, spracovanie (zhodnocovanie/zneškodňovanie) odpadu, prenájom určených zberných nádob/kontajnerov, preprava vozidlami spôsobilými efektívne zabezpečovať odpadové hospodárstvo v súlade s príslušnými právnymi predpismi a ďalších súvisiacich činností ako súčasti odpadového hospodárstva mesta Moldava nad Bodvou, zabezpečovaného v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne v spojení s ekvivalentnými právnymi normami platnými v členských krajinách podľa sídla uchádzača (ďalej aj zákon o odpadoch). Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Mesto Moldava nad Bodvou

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je zabezpečenie nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a s triedeným komunálnym odpadom - zber, preprava, manipulácia, spracovanie (zhodnocovanie/zneškodňovanie) odpadu, prenájom určených zberných nádob/kontajnerov, preprava vozidlami spôsobilými efektívne zabezpečovať odpadové hospodárstvo v súlade s príslušnými právnymi predpismi a ďalších súvisiacich činností ako súčasti odpadového hospodárstva mesta Moldava nad Bodvou, zabezpečovaného v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne v spojení s ekvivalentnými právnymi normami platnými v členských krajinách podľa sídla uchádzača (ďalej aj zákon o odpadoch). Presný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 060-143777
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Odpadové hospodárstvo
Bezeichnung des Auftrags:

Odpadové hospodárstvo

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

V súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) verejný obstarávateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou, SLOVENSKO, IČO: 00324451, oznamuje, že zadávanie nadlimitnej zákazky, na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené pod zn.: 12078 MSS vo Vestníku č. 68/2020 dňa 26. marca 2020 a v Ú. v. EÚ/S S60 dňa 25. marca 2020 pod zn.: 2020/S 060-143777 a v súlade so Súťažnými podkladmi, sa zrušilo podľa § 57 ods. 2 ZVO, vo verejnom obstarávaní nebolo predložených viac ako dve ponuky, bola predložená len jedna ponuka a navrhovaná cena v predloženej ponuke je vyššia o 40 % ako predpokladaná hodnota zákazky.

Pôvodný predmet zákazky bude zadávaný postupom nadlimitnej zákazky podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020