Dienstleistungen - 241727-2020

25/05/2020    S100

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie

2020/S 100-241727

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Adres pocztowy: Barska 28/30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-315
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Wawrzyniak
E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Tel.: +48 223918205
Faks: +48 223918206

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pip.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: nadzór nad warunkami pracy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: prawo pracy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa ochrony osób i mienia w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy

Numer referencyjny: GIP-GOZ.213.279.2019
II.1.2)Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy usługi ochrony osób i mienia całodobowej, realizowanej przez wszystkie dni w tygodniu, polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia znajdujących się na terenie obiektu zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Barskiej 28/30 zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w załączniku nr 6 wzór umowy. Opis przedmiotu zamówienia, w tym standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający, stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę siedmiu pracowników ochrony i inspektora ochrony (szefa ochrony).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 505 067.52 PLN / Najdroższa oferta: 701 921.76 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98341140 Usługi dozorowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek A i B i dwa parkingi Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy przy ul. Barskiej 28/30, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy usługi ochrony osób i mienia całodobowej, realizowanej przez wszystkie dni w tygodniu, polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia znajdujących się na terenie obiektu zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Barskiej 28/30 zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w załączniku nr 6 wzór umowy. Opis przedmiotu zamówienia, w tym standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający, stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę siedmiu pracowników ochrony i inspektora ochrony (szefa ochrony).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 020-044464
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: GIP-GOZ.213.279.2019
Nazwa:

Usługa ochrony osób i mienia w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Agencja Ochrony Argus sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 16b/5
Miejscowość: Sochaczew
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 96-500
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 621 402.00 PLN
Najtańsza oferta: 505 067.52 PLN / Najdroższa oferta: 701 921.76 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 1 %

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020