Dostawy - 241777-2018

06/06/2018    S106

Polska-Kielce: Automaty sprzedające

2018/S 106-241777

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 077-171310)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 4
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Not specified
Kod pocztowy: 25-368
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Liszka
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Tel.: +48 413431593
Faks: +48 413444732
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ztm.kielce.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej”

Numer referencyjny: 3/2018
II.1.2)Główny kod CPV
42933000 Automaty sprzedające
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie autobusów w automaty do sprzedaży biletów o parametrach spełniających wymagania zawarte w SIWZ.

1. Ilość i miejsce instalacji automatów: zamontowane w przestrzeni przeznaczonej dla pasażerów stojących, znajdującej się w pobliżu środkowych drzwi pojazdu w taki sposób, aby nie utrudniał pasażerom, a szczególnie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym zajęcia wyznaczonego dla nich miejsca:

— autobusy o dużej pojemności: - 2 szt.

Naprzeciwko drzwi środkowych (II i III) - po 1 szt.

— autobusy o średniej i małej pojemności: - 1 szt.

Naprzeciwko drzwi środkowych (II).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 077-171310

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert).

Powinno być:

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty terminu składania ofert.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/06/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 22/06/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/06/2018
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 22/06/2018
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: