Услуги - 241789-2015

Компактен изглед

11/07/2015    S132    Европейски парламент - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Малта-Валета: Писане на сценарии, проектиране, изготвяне и излъчване на телевизионна програма „Dot EU“/информационни блокове, както и рекламни клипове, които да бъдат излъчени по основния телевизионен канал в най-гледаното време в Малта

2015/S 132-241789

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейски парламент, Генерална дирекция за комуникация, Информационно бюро на Европейския парламент в Малта
Пощенски адрес: Дом на Европа, 254, St Paul Street
Град: Валета
Пощенски код: MT-VLT 1215
Държава: Малта
На вниманието на: Ръководителя на службата
Адрес за електронна поща: epvalletta@europarl.europa.eu
Телефон: +356 21235075
Факс: +356 21230661

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=960

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Писане на сценарии, проектиране, изготвяне и излъчване на телевизионна програма „Dot EU“/информационни блокове, както и рекламни клипове, които да бъдат излъчени по основния телевизионен канал в най-гледаното време в Малта.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 27: Други услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Малта и Гозо.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в месеци: 48

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 200 000 EUR
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Писане на сценарии, проектиране, изготвяне и излъчване на телевизионна програма „Dot EU“/информационни блокове, както и рекламни клипове, които да бъдат излъчени по основния телевизионен канал в най-гледаното време в Малта. Поръчката включва правила за изпълняване на повторно излъчване, реклами и използване на нови медии. Целта на продукциите е да се разшири разбирането на функционирането на Европейския парламент и да се увеличи прозрачността по отношение на неговите членове.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

92000000 Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията, 92220000 Услуги на телевизията

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 200 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Брой на възможните подновявания: 3
в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен график за последващи поръчки:
в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:

Вж. примерния рамков договор (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm)

III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Вж. примерния рамков договор (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm)

III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Вж. документа със спецификациите (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm)

III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. документа със спецификациите (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm)

III.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. документа със спецификациите (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm)

Изисквано минимално/ни ниво/а: Вж. документа със спецификациите (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm)

III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Вж. документа със спецификациите (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm)

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Вж. документа със спецификациите (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm)

III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
COMM/DG/AWD/2015/135.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
24.8.2015 - 12:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 7.9.2015

Място:

Информационно бюро в Малта, Дом на Европа, 254, St Paul Street, Валета, VLT 1215, МАЛТА.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Оферентите, които желаят да присъстват на отварянето на офертите, се приканват да уведомят отдела, който отговаря за управлението на настоящата процедура за обществена поръчка, не по-късно от 2 работни дни преди датата на отварянето на офертите по електронна поща до epvalletta@ep.europa.eu (като ясно посочите „FWC DOT EU TV programme — EPIO Valletta — AWD ref.: COMM/DG/AWD/2015/135“ в предмета на пощата).

Само 2-ма представители могат да присъстват. На оференти, които не успеят да уведомят, ще бъде отказан автоматично достъп до отварянето. Имената на лицата, присъстващи на отварянето на офертите, трябва да бъде посочен в уведомлението.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2600
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Страсбург
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062

VI.4.2)Подаване на жалби
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: boulevard Konrad Adenauer
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2600
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
1.7.2015