Πάρτε μέρος στη σύντομη έρευνά μας και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τον ιστότοπο TED!

Υπηρεσίες - 241789-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

11/07/2015    S132    Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Μάλτα-Βαλέτα: Παραγωγή κειμένων, σχεδίαση, παραγωγή και μετάδοση του τηλεοπτικού προγράμματος «Dot EU»/ενημερωτικών δελτίων καθώς και διαφημιστικών μηνυμάτων προς προβολή στο κύριο τηλεοπτικό κανάλι κατά τη διάρκεια των ωρών υψηλής τηλεθέασης στη Μάλτα

2015/S 132-241789

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μάλτα
Ταχ. Διεύθυνση: Οίκος της Ευρώπης, 254, St Paul Street
Πόλη: Βαλέτα
Ταχ. κωδικός: MT-VLT 1215
Χώρα: ΜΑΛΤΑ
Υπόψη: Προϊσταμένου Γραφείου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: epvalletta@europarl.europa.eu
Τηλέφωνο: +356 21235075
Φαξ: +356 21230661

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=960

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Παραγωγή κειμένων, σχεδίαση, παραγωγή και μετάδοση του τηλεοπτικού προγράμματος «Dot EU»/ενημερωτικών δελτίων καθώς και διαφημιστικών μηνυμάτων προς προβολή στο κύριο τηλεοπτικό κανάλι κατά τη διάρκεια των ωρών υψηλής τηλεθέασης στη Μάλτα.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 27: Λοιπές υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Μάλτα και Gozo.
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Διάρκεια σε μήνες: 48

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 200 000 EUR
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Παραγωγή κειμένων, σχεδίαση, παραγωγή και μετάδοση του τηλεοπτικού προγράμματος «Dot EU»/ενημερωτικών δελτίων καθώς και διαφημιστικών μηνυμάτων προς προβολή στο κύριο τηλεοπτικό κανάλι κατά τη διάρκεια των ωρών υψηλής τηλεθέασης στη Μάλτα. Η σύμβαση περιλαμβάνει διατάξεις για μια δράση «ανασήμανσης», διαφήμιση και χρήση των νέων μέσων. Στόχος των παραγωγών είναι η προώθηση της κατανόησης της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η αυξημένη προβολή των μελών του.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

92000000, 92220000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 200 000 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: ναι
Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων: 3
Στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις:
σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Βλέπε σχέδιο σύμβασης-πλαισίου (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm)

III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

Βλέπε σχέδιο σύμβασης-πλαισίου (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm)

III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Βλέπε το έγγραφο της συγγραφής υποχρεώσεων (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm)

III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βλέπε το έγγραφο της συγγραφής υποχρεώσεων (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm)

III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βλέπε το έγγραφο της συγγραφής υποχρεώσεων (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm)

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Βλέπε το έγγραφο της συγγραφής υποχρεώσεων (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm)

III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:

Βλέπε το έγγραφο της συγγραφής υποχρεώσεων (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm)

Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:

Βλέπε το έγγραφο της συγγραφής υποχρεώσεων (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm)

III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
COMM/DG/AWD/2015/135.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
24.8.2015 - 12:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 7.9.2015

Τόπος:

Γραφείο Πληροφοριών στη Μάλτα, Οίκος της Ευρώπης, 254, St Paul Street, Βαλέτα VLT 1215, ΜΑΛΤΑ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι

Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών καλούνται να ενημερώσουν το υπεύθυνο τμήμα για τη διαχείριση της εν λόγω διαδικασίας διαγωνισμού το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: epvalletta@ep.europa.eu (αναφέροντας ευκρινώς την ένδειξη «FWC DOT EU TV programme — EPIO Valletta — AWD ref.: COMM/DG/AWD/2015/135» στο θέμα του μηνύματος).

Δύνανται να παραστούν μόνο 2 εκπρόσωποι. Οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν γνωστοποιήσει την παρουσία τους θα αποκλειστούν αυτόματα από τη συμμετοχή στην αποσφράγιση των προσφορών. Τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών πρέπει να περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu 
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2600
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Στρασβούργο
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33 388172313
Φαξ: +33 388179062

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. Διεύθυνση: boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu 
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2600
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
1.7.2015