Supplies - 2418-2022

Submission deadline has been amended by:  57616-2022
04/01/2022    S2

Polska-Sosnowiec: Urządzenia sterylizujące

2022/S 002-002418

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6443508924
Adres pocztowy: ul. Zapolskiej 3
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 41-218
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Osińska-Bieczek
E-mail: dag@centrum-pediatrii.com.pl
Tel.: +48 327207766
Faks: +48 327207740
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrum-pediatrii.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://centrum-pediatrii.com.pl/zamowieniapubliczne/przetargi_zakup
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Numer referencyjny: PZ/33/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33191100 Urządzenia sterylizujące
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego niżej wymienionych urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni. Szczegółowy opis urządzeń został zawarty w Załącznikach 2a-2j do SWZ; demontaż i utylizacja istniejących urządzeń myjni i sterylizatora; dostarczenie zastępczego sterylizatora na okres przejściowy do czasu uruchomienia nowych urządzeń, sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego oraz uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii, ekspertyz, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia a także wymaganych przepisami prawa; pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami na każdym etapie realizacji inwestycji; wykonanie robót budowalnych instalacyjnych na podstawie sporządzonych projektów, dostawę i montaż wyposażenia, uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym itp.;i instruktaż pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33191000 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
33191110 Autoklawy
39330000 Urządzenia dezynfekujące
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
45000000 Roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego niżej wymienionych urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni.

Szczegółowy opis urządzeń został zawarty w Załącznikach 2a-2j do SWZ;

Demontaż i utylizacja istniejących urządzeń myjni i sterylizatora;

Dostarczenie zastępczego sterylizatora na okres przejściowy do czasu uruchomienia nowych urządzeń;

Sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego, załącznika nr 9 do SWZ oraz uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii, ekspertyz, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia a także wymaganych przepisami prawa;

Pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami na każdym etapie realizacji inwestycji;

Uzyskanie akceptacji Zamawiającego w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego oraz innej niezbędnej dokumentacji projektowej oraz przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji w wersji papierowej oraz na nośniku pamięci, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym

Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych na podstawie sporządzonych projektów,

Dostawa i montaż wyposażenia, uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym;

Instruktaż pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

Udzielenie gwarancji na całość przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ oraz Załącznikach do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca, wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga potwierdzenia zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Rozdziale XVI SWZ ora projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/02/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Odszyfrowanie ofert za pośrednictwem miniPortalu nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł zgodnie z zapisami Rozdziału XVII SWZ.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% całkowitej wartości brutto podanej w ofercie zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej opisane w art. 505 i nast. ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2021