Usługi - 241822-2020

25/05/2020    S100

Polska-Wrocław: Usługi internetowe

2020/S 100-241822

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Namysłowska 8
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-304
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Anuszkiewicz, Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Sekcja Zamówień i Kontroli, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław, IV piętro
E-mail: magdalena.anuszkiewicz@cui.wroclaw.pl
Tel.: +48 717779093

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.cui.wroclaw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zawarcie umowy ramowej na usługi dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej, CUI-ZZ.3201.1.2020

Numer referencyjny: CUI-ZZ.3201.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72400000 Usługi internetowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na usługi dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych przez jednostki wraz z przeprowadzeniem szkoleń przez Wykonawcę oraz świadczeniem usług wsparcia technicznego.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował gotową platformą, do której udzieli licencji na korzystanie bez konieczności dostosowania jej do przepisów ustawy Pzp, wykonania dodatkowych prac konfiguracyjnych lub programistycznych, umożliwiających realizację postępowań w trybach określonych ustawą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projekcie umowy ramowej (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 004 550.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
48490000 Pakiety oprogramowania do zamówień
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na usługi dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej.

Usługi dostępu (udzielenie uprawnienia do korzystania) do zewnętrznej platformy zakupowej (zwanej dalej także platformą lub aplikacją), umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych przez jednostki wraz z przeprowadzeniem szkoleń przez Wykonawcę oraz świadczeniem usług wsparcia technicznego.

Zamawiający może zapewnić jednoczesne korzystanie z platformy nie więcej niż 50 jednostkom, w tym Urzędowi Miejskiemu Wrocławia oraz podmiotom wymienionym na stronie BIP Urzędu Miasta Wrocław pod adresem http://bip.um.wroc.pl/artykul/159/39137/jednostki-budzetowe-gminy. Do zakresu tego nie wlicza się Spółek Miejskich wskazanych pod adresem http://bip.um.wroc.pl/artykuly/160/spolki-gminy-wroclaw. Jednostki będą uprawnione do korzystania z platformy na podstawie umów wykonawczych.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował gotową platformą do której udzieli licencji na korzystanie bez konieczności dostosowania jej do przepisów ustawy Pzp, wykonania dodatkowych prac konfiguracyjnych lub programistycznych, umożliwiających realizację postępowań w trybach określonych ustawą.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projekcie umowy ramowej (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

3.4. Umowa ramowa

3.4.1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą.

3.4.2. W ramach umowy ramowej Zamawiający określił warunki i zasady realizacji dotyczące zamówień szczegółowych tj. umów wykonawczych.

3.4.3. Zamawiający zastrzega, że zakres przedmiotowy w ramach umowy wykonawczej będzie zawierać wybrane, wg potrzeb jednostek, pakiety wskazane w formularzu ofertowym.

3.4.4. Rzeczywiste udzielanie zamówień, nastąpi na podstawie odrębnych umów wykonawczych, przygotowanych na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty. Umowy wykonawcze będą zawierane w okresie trwania umowy ramowej i nie później niż przed upływem terminu obowiązywania umowy ramowej. Umowy wykonawcze będą zawierane w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego.

3.4.5. Zamawiający zastrzega sobie, że zawarcie umowy wykonawczej jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach umów wykonawczych uzależnione jest od faktycznych potrzeb Zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak zamówień szczegółowych (umów wykonawczych) w ramach wykonania przedmiotu zamówienia nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

3.11. Zamawiający zastrzega do osobistego wykonania jako kluczowa część zamówienia udostępnienie narzędzia (platformy), które będzie wykorzystywane do realizacji umowy (art. 36a ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp).

3.12. Wymagania w zakresie zatrudnienia:

1. Zamawiający wymaga (na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) aby czynności w ramach wsparcia technicznego (helpdesk) wykonywane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy Wykonawcy (podwykonawców).

2. 2. Wszelkie wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, sposobu dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

3. Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

3.13. Wytyczne dotyczące podpisania umowy przetwarzania danych osobowych:

1. Zamawiający będzie wymagał, na etapie podpisywania każdej z umów wykonawczych, aby Wykonawca podpisał również umowę przetwarzania danych osobowych (PDO).

2. Wzór umowy przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do projektu umowy ramowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność umożliwiająca udzielanie zamówień publicznych, do których nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność umożliwiająca zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego za pośrednictwem platformy / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność umożliwiająca integrację platformy z Dziennikiem Urzędowym Unii Europejskiej / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalności w zakresie przetwarzania danych osobowych w platformie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Środki techniczne i organizacyjne Wykonawcy spełniające wymagania art. 28 RODO / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Aktywizacja osób niepełnosprawnych / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena za opłatę aktywacyjną / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena za przeprowadzenie szkolenia dla 1 grupy szkoleniowej / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena za pakiet nr 1 / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena za pakiet nr 2 / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena za pakiet nr 3 / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena za pakiet nr 4 / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena za pakiet nr 5 / Waga: 5
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca musi złożyć wraz ofertą wypełniony:

— Zał. nr 9 do SIWZ – wykaz funkcjonalności w zakresie przetwarzania danych osobowych w platformie,

— Zał. nr 10 do SIWZ – ankieta dla podmiotu przetwarzającego dane (procesora).

Ww dokumenty będą podlegały ocenie w ramach kryterium oceny ofert określonego w rozdz. 13 SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 033-077699
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zawarcie umowy ramowej na usługi dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej, CUI-ZZ.3201.1.2020

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Logintrade S.A.
Adres pocztowy: ul. Legnicka 57D lok. B/J
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-203
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 402 439.02 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Help-desk

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem: https://cui-pzp.logintrade.net/platforma-zakupowa.html.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w następującej wysokości: 5 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania zostały określone w rozdziale 8 SIWZ.

3. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu potwierdzenia przez Wykonawców braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, Zamawiający będzie wymagał oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale 6 SIWZ.

5. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany będzie do złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania

6. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 4 i 5 powyżej składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot na którego zdolnościach lub sytuacjach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu.

8. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp

9. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp.

10. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w rozdziale 19 SIWZ.

11. Umowy wykonawcze będą zawierane w okresie trwania umowy ramowej i nie później niż przed upływem terminu obowiązywania umowy ramowej.

12. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020