Dienstleistungen - 241827-2020

25/05/2020    S100

Polen-Suwałki: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 100-241827

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 200680900
Postanschrift: ul. Sejneńska 82
Ort: Suwałki
NUTS-Code: PL843 Suwalski
Postleitzahl: 16-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kamil Gromadzki
E-Mail: biuro@pgo.suwalki.pl
Telefon: +48 875665213
Fax: +48 875665213

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://pgo.suwalki.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://pgo.suwalki.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka prawa handlowego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka odpadami komunalnymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12

Referenznummer der Bekanntmachung: K-3/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z przetwarzana zmieszanych i selektywnie dostarczanych odpadów komunalnych jako tzw. frakcja nadsitowa > 80 mm, o wartości ciepła spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Odebrane partie odpadów mogą różnić się co do wartości, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy do Zamawiającego. Odpady będą ładowane w postaci luźnej lub balotów na środki transportu Wykonawcy. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w każdej z 4 części wynosi 2 750 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do odbioru i zagospodarowania odpadów. Rzeczywista ilość odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Odpady należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów zgodnie załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 7 567 560.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
90513300 Verbrennung von Siedlungsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL843 Suwalski
Hauptort der Ausführung:

Odbiór odpadów odbywać się będzie z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach sp. z o.o., ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwałki, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 1912 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących Instalacji Komunalnej w Suwałkach.

2. Ilość odpadów o kodzie 1912 12 jaką Zamawiający przekaże do odbioru i zagospodarowania w okresie obowiązywania umowy wynosi: część 1 – 2 750 Mg. Powyższe ilość są szacunkowe i służą Wykonawcy pomocniczo do przygotowania oferty i skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zamawiający nie jest obowiązany zrealizować zamówienia w pełnym wymiarze. Odbiór odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

3. W ciągu maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości: część 1 – 1 000 Mg.

4. Pozostałe ilości odpadów Wykonawca będzie zobowiązany sukcesywnie odbierać i zagospodarować w instalacjach określonych w ust. 6 w terminie obwiązywania umowy.

5. Odpad o kodzie 19 12 12 stanowi regularnie wytwarzany materiał posortowniczy jako tzw. frakcja nadsitowa > 80 mm w postaci kalorycznej frakcji balastu o cieple spalania większym niż 6 MJ/kg suchej masy pochodzący z mechanicznej obróbki odpadów w sortowni – po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych i doczyszczaniu odpadów selektywnie zbieranych.

6. Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz z wykorzystaniem minimum jednego procesu odzysku od R1 do R12, określonych w niewyczerpującym wykazie procesów odzysku stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).

7. Odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku.

8. Odpady o kodzie 19 12 12 magazynowane są na utwardzonym placu w postaci prostopadłościennych balotów o wymiarach ok. 80 x 80 x 200 cm przygotowanych na prasie belującej. Średnia waga 1 balotu odpadów o kodzie 19 1212 objętych zamówieniem wynosi około 0,9–1,0 Mg. Są to wartości orientacyjne służące Wykonawcy do skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowią podstaw do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zamawiający może załadować odpady na podstawione środki transportu zarówno w postaci balotów jak również w postaci luźnej. Wykonawca określi w jakiej postaci odpady mają być załadowane.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury VAT / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia, które stanowić będą wartość do kwoty 1 700 000,00 PLN netto, tj. 1 836 000,00 PLN brutto. Usługi będą polegały na powtórzeniu podobnych usług i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:

— cena – C – 60 %,

— termin wykonania zamówienia – T – 30 %,

— termin płatności faktury VAT – Tn – 10 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
90513300 Verbrennung von Siedlungsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL843 Suwalski
Hauptort der Ausführung:

Odbiór odpadów odbywać się będzie z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach sp. z o.o., ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwałki, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 1912 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących Instalacji Komunalnej w Suwałkach.

2. Ilość odpadów o kodzie 1912 12 jaką Zamawiający przekaże do odbioru i zagospodarowania w okresie obowiązywania umowy wynosi: część 1 – 2 750 Mg. Powyższe ilość są szacunkowe i służą Wykonawcy pomocniczo do przygotowania oferty i skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zamawiający nie jest obowiązany zrealizować zamówienia w pełnym wymiarze. Odbiór odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

3. W ciągu maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości: część 1 – 1 000 Mg.

4. Pozostałe ilości odpadów Wykonawca będzie zobowiązany sukcesywnie odbierać i zagospodarować w instalacjach określonych w ust. 6 w terminie obwiązywania umowy.

5. Odpad o kodzie 19 12 12 stanowi regularnie wytwarzany materiał posortowniczy jako tzw. frakcja nadsitowa > 80 mm w postaci kalorycznej frakcji balastu o cieple spalania większym niż 6 MJ/kg suchej masy pochodzący z mechanicznej obróbki odpadów w sortowni – po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych i doczyszczaniu odpadów selektywnie zbieranych.6. Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz z wykorzystaniem minimum jednego procesu odzysku od R1 do R12, określonych w niewyczerpującym wykazie procesów odzysku stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).

7. Odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt,także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku.

8. Odpady o kodzie 19 12 12 magazynowane są na utwardzonym placu w postaci prostopadłościennych balotów o wymiarach ok. 80 x 80 x 200 cm przygotowanych na prasie belującej. Średnia waga 1 balotu odpadów o kodzie 19 1212 objętych zamówieniem wynosi około 0,9–1,0 Mg. Są to wartości orientacyjne służące Wykonawcy do skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowią podstaw do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zamawiający może załadować odpady na podstawione środki transportu zarówno w postaci balotów jak również w postaci luźnej. Wykonawca określi w jakiej postaci odpady mają być załadowane.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury VAT / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia, które stanowić będą wartość do kwoty 1 700 000,00 PLN netto, tj. 1 836 000,00 PLN brutto. Usługi będą polegały na powtórzeniu podobnych usług i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:

— cena – C – 60 %,

— termin wykonania zamówienia – T – 30 %,

— termin płatności faktury VAT – Tn – 10 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
90513300 Verbrennung von Siedlungsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL843 Suwalski
Hauptort der Ausführung:

Odbiór odpadów odbywać się będzie z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach sp. z o.o., ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwałki, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 1912 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących Instalacji Komunalnej w Suwałkach.

2. Ilość odpadów o kodzie 1912 12 jaką Zamawiający przekaże do odbioru i zagospodarowania w okresie obowiązywania umowy wynosi: część 1 – 2 750 Mg. Powyższe ilość są szacunkowe i służą Wykonawcy pomocniczo do przygotowania oferty i skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zamawiający nie jest obowiązany zrealizować zamówienia w pełnym wymiarze. Odbiór odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

3. W ciągu maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości: część 1 – 1 000 Mg.

4. Pozostałe ilości odpadów Wykonawca będzie zobowiązany sukcesywnie odbierać i zagospodarować w instalacjach określonych w ust. 6 w terminie obwiązywania umowy.

5. Odpad o kodzie 19 12 12 stanowi regularnie wytwarzany materiał posortowniczy jako tzw. frakcja nadsitowa > 80 mm w postaci kalorycznej frakcji balastu o cieple spalania większym niż 6 MJ/kg suchej masy pochodzący z mechanicznej obróbki odpadów w sortowni – po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych i doczyszczaniu odpadów selektywnie zbieranych.

6. Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz z wykorzystaniem minimum jednego procesu odzysku od R1 do R12, określonych w niewyczerpującym wykazie procesów odzysku stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).

7. Odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku.

8. Odpady o kodzie 19 12 12 magazynowane są na utwardzonym placu w postaci prostopadłościennych balotów o wymiarach ok. 80 x 80 x 200 cm przygotowanych na prasie belującej. Średnia waga 1 balotu odpadów o kodzie 19 1212 objętych zamówieniem wynosi około 0,9–1,0 Mg. Są to wartości orientacyjne służące Wykonawcy do skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowią podstaw do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zamawiający może załadować odpady na podstawione środki transportu zarówno w postaci balotów, jak również w postaci luźnej. Wykonawca określi w jakiej postaci odpady mają być załadowane.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury VAT / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamówienia, które stanowić będą wartość do kwoty 1 700 000,00 PLN netto, tj. 1 836 000,00 PLN brutto. Usługi będą polegały na powtórzeniu podobnych usług i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:

— cena – C – 60 %,

— termin wykonania zamówienia – T – 30 %,

— termin płatności faktury VAT – Tn – 10 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
90513300 Verbrennung von Siedlungsabfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL843 Suwalski
Hauptort der Ausführung:

Odbiór odpadów odbywać się będzie z terenu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach sp. z o.o., ul. Raczkowska 150A, 16-400 Suwałki, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 1912 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących Instalacji Komunalnej w Suwałkach.

2. Ilość odpadów o kodzie 1912 12 jaką Zamawiający przekaże do odbioru i zagospodarowania w okresie obowiązywania umowy wynosi: część 1 – 2 750 Mg. Powyższe ilość są szacunkowe i służą Wykonawcy pomocniczo do przygotowania oferty i skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zamawiający nie jest obowiązany zrealizować zamówienia w pełnym wymiarze. Odbiór odpadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

3. W ciągu maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości: część 1 – 1 000 Mg.

4. Pozostałe ilości odpadów Wykonawca będzie zobowiązany sukcesywnie odbierać i zagospodarować w instalacjach określonych w ust. 6 w terminie obwiązywania umowy.

5. Odpad o kodzie 19 12 12 stanowi regularnie wytwarzany materiał posortowniczy jako tzw. frakcja nadsitowa > 80 mm w postaci kalorycznej frakcji balastu o cieple spalania większym niż 6 MJ/kg suchej masy pochodzący z mechanicznej obróbki odpadów w sortowni – po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych i doczyszczaniu odpadów selektywnie zbieranych.

6. Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz z wykorzystaniem minimum jednego procesu odzysku od R1 do R12, określonych w niewyczerpującym wykazie procesów odzysku stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).

7. Odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt,także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku.

8. Odpady o kodzie 19 12 12 magazynowane są na utwardzonym placu w postaci prostopadłościennych balotów o wymiarach ok. 80 x 80 x 200 cm przygotowanych na prasie belującej. Średnia waga 1 balotu odpadów o kodzie 19 1212 objętych zamówieniem wynosi około 0,9–1,0 Mg. Są to wartości orientacyjne służące Wykonawcy do skalkulowania kosztów, natomiast nie stanowią podstaw do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zamawiający może załadować odpady na podstawione środki transportu zarówno w postaci balotów, jak również w postaci luźnej. Wykonawca określi w jakiej postaci odpady mają być załadowane.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury VAT / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia, które stanowić będą wartość do kwoty 1 700 000,00 PLN netto, tj. 1 836 000,00 PLN brutto. Usługi będą polegały na powtórzeniu podobnych usług i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:

— cena – C – 60 %,

— termin wykonania zamówienia – T – 30 %,

— termin płatności faktury VAT – Tn – 10 %.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 048-113856
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1, 2, 3, 4
Bezeichnung des Auftrags:

Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 19 12 12

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Novago sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: KRS 0000047567
Postanschrift: ul. Grzebskiego 10
Ort: Mława
NUTS-Code: PL922 Ciechanowski
Postleitzahl: 06-500
Land: Polen
Telefon: +48 236552244
Fax: +48 236546468

Internet-Adresse: http://www.novago.pl/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 7 700 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 567 560.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: nie dotyczy
Ort: nie dotyczy
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp – zgodnie z dz. VI ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę.

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 13. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 14 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

16. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

17. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

18. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

19. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

20. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020